English blog
Overzicht van Rubrieken
  09-08-2021 1Korinthe 7:24 – geen ruis maar rust!
  08-08-2021 Romeinen 10:12 – rijk voor allen die Hem aanroepen
  07-08-2021 Romeinen 10:12 – Heer van allen
  06-08-2021 Romeinen 10:11 – wie op hem zijn geloof vestigt…
  05-08-2021 Romeinen 10:10 – geloven en belijden
  04-08-2021 Romeinen 10:9 – God wekte Christus op
  03-08-2021 Handelingen 17:32 – de absurditeit van de opstanding…
  02-08-2021 Kolosse 3:14 – de samenbinding van de volmaaktheid
  01-08-2021 Romeinen 10:9 – de opgewekte Heer
  31-07-2021 Romeinen 10:8 – in uw mond en hart
  30-07-2021 Romeinen 10:6,7 – niet moeilijk of ver weg
  29-07-2021 Romeinen 10:6 – een veelzeggend citaat
  28-07-2021 Romeinen 10:5,6 – twee soorten rechtvaardigheid
  27-07-2021 Romeinen 10:4 – Christus, het doeleinde van de wet
  26-07-2021 Psalm 111:10 – het begin van wijsheid…
  25-07-2021 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
  24-07-2021 Romeinen 10:3 – fatale onwetendheid
  23-07-2021 Romeinen 10:2 – zonder besef
  22-07-2021 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  21-07-2021 Romeinen 10:1,2 – ijver van God
  20-07-2021 Romeinen 9:32,33 – de eerste steen gelegd
  19-07-2021 Romeinen 9:31,32 – geloof of werken?
  18-07-2021 Romeinen 9:30 – rechtvaardigheid vanuit geloof
  17-07-2021 Romeinen 9:29 – een minderheid
  16-07-2021 Romeinen 9:27,28 – slechts een rest gered
  15-07-2021 1Thessalonika 5:23 – Gód heiligt
  14-07-2021 Filippi 2:13 – zonder mopperen
  13-07-2021 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
  12-07-2021 Romeinen 9:26 – Israël onder de natiën
  11-07-2021 Romeinen 9:25 – Lo-ammi wordt Ammi
  10-07-2021 Romeinen 9:23,24 – voorwerpen van ontferming
  09-07-2021 Romeinen 9:22 – voorwerpen van toorn toebereid
  08-07-2021 Romeinen 9:21 – klei in de hand van de Pottenbakker
  07-07-2021 Romeinen 9:20 – betweterig boetseersel
  06-07-2021 Romeinen 9:19 – wat verwijt Hij dan nog?
  05-07-2021 Romeinen 9:18 – God verhardt ook wie Hij wil
  04-07-2021 Romeinen 9:17 – ook ongeloof deel van Gods plan
  03-07-2021 Romeinen 9:17 – geen regiefout
  02-07-2021 Romeinen 9:16 – niet wie wil of wie rent
  01-07-2021 Romeinen 9:14,15 – discrimineert God?
  30-06-2021 Romeinen 9:13 – Ezau op de tweede plaats
  29-06-2021 Romeinen 9:12 – de onderste boven
  28-06-2021 Psalm 135:6 – JAHWEH is groot!
  27-06-2021 Romeinen 9:11 – Gods uitverkiezend voornemen
  26-06-2021 Romeinen 9:11 – nine eleven
  25-06-2021 Romeinen 9:10 – één zwangerschap – twee kinderen
  24-06-2021 Romeinen 9:9 – een zoon voor Sara
  23-06-2021 Romeinen 9:7,8 – in Izaak zal uw zaad genoemd worden
  22-06-2021 Galaten 5:22 – één vrucht
  21-06-2021 Romeinen 9:6 – het woord van God vervallen?
  20-06-2021 Romeinen 9:5 – de vaderen & de Christus
  19-06-2021 Romeinen 9:4 – wetgeving, eredienst en beloften
  18-06-2021 Romeinen 9:4: de heerlijkheid en de verbonden
  17-06-2021 Romeinen 9:4 – Israël is mijn eerstgeboren zoon
  16-06-2021 Romeinen 9:3 – ik wenste…
  15-06-2021 Romeinen 9:2 – ononderbroken hartzeer
  14-06-2021 Romeinen 9:1 – een intermezzo
  13-06-2021 Romeinen 8:39 – de liefde van God in Christus Jezus
  12-06-2021 Romeinen 8:38,39 – de liefde Gods
  11-06-2021 Romeinen 8:37 – hyper-overwinnaars
  10-06-2021 Romeinen 8:36 – een uitgelezen citaat!
  09-06-2021 Romeinen 8:35 – wat kan ons scheiden van de liefde van Christus?
  08-06-2021 Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde…
  07-06-2021 Romeinen 8:34 – die ook ten behoeve van ons pleit
  06-06-2021 Romeinen 8:34 – wat meer is, de opgewekte
  05-06-2021 Romeinen 8:33 – wie zal uitverkorenen van God aanklagen?
  04-06-2021 Spreuken 25:2 – Gods heerlijkheid verbergt…
  03-06-2021 Romeinen 8:32 – samen met hem, alles schenken
  02-06-2021 Romeinen 8:32 – die zijn eigen Zoon niet spaarde
  01-06-2021 Romeinen 8:31 – wat zullen we van deze dingen zeggen?
  31-05-2021 Romeinen 8:30 – de gouden keten (2)
  30-05-2021 Romeinen 8:30 – de gouden keten (1)
  29-05-2021 Romeinen 8:29 – voorbestemd tot…
  28-05-2021 Romeinen 8:28 – geroepenen naar zijn voornemen
  27-05-2021 Romeinen 8:28 – alle dingen werken mee ten goede!
  26-05-2021 Romeinen 8:27 – nog eens: het pleiten van de geest
  25-05-2021 Romeinen 8:26 – onze onuitgesproken zucht & de geest die pleit!
  24-05-2021 Romeinen 8:26 – wij weten niet wat we zullen bidden
  23-05-2021 Romeinen 8:25 – hopen, wachten en verduren
  22-05-2021 Romeinen 8:24 – hoop wordt niet gezien
  21-05-2021 Romeinen 8:23 – wachtend op de zoonstelling
  20-05-2021 Romeinen 8:22 – de schepping als vrouw in verwachting
  19-05-2021 Romeinen 8:21 – bruggenhoofd
  18-05-2021 Romeinen 8:20 – aan de ijdelheid onderworpen
  17-05-2021 Romeinen 8:19 – de onthulling van de zonen van God
  16-05-2021 Numeri 17:8 – de bloeiende staf van Aäron
  15-05-2021 Romeinen 8:18 – het gewicht van lijden
  14-05-2021 Romeinen 8:17 – samen uit, samen thuis
  13-05-2021 Romeinen 8:17 – lotbezitters van God
  12-05-2021 Romeinen 8:16,17 – kinderen van God
  11-05-2021 Romeinen 8:15 – Abba, Vader!
  10-05-2021 Romeinen 8:14,15 – zonen van God
  09-05-2021 Jesaja 45:23 – God heeft gezworen
  08-05-2021 Romeinen 8:13 – sterven of leven?
  07-05-2021 Romeinen 8:12 – niets verschuldigd aan het vlees
  06-05-2021 Romeinen 8:11 – Hem die Jezus uit de doden opwekte
  05-05-2021 Romeinen 8:10 – geest is leven
  04-05-2021 Kolosse 3:10 – forever young!
  03-05-2021 Kolosse 1:11 – geduld met blijdschap
  02-05-2021 Kolosse 3:1 – het hoofd omhoog!
  01-05-2021 Romeinen 8:9 – de geest van Christus
  30-04-2021 Romeinen 8:7,8 – het failliet van religie
  29-04-2021 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
  28-04-2021 1Johannes 1:7 – in het licht wandelen
  27-04-2021 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
  26-04-2021 Psalm 2:7 – vandaag heb ik je verwekt
  25-04-2021 Handelingen 7:56 – staande, ter rechterzijde Gods
  24-04-2021 Romeinen 8:5,6 – leven en vrede
  23-04-2021 Romeinen 8:4 – wandelen
  22-04-2021 Romeinen 8:4 – wandelen naar vlees of geest?
  21-04-2021 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  20-04-2021 Romeinen 8:3 – voor de wet onmogelijk, maar…
  19-04-2021 Kolosse 3:5 – doet dan versterven
  18-04-2021 Romeinen 8:2 – de wet van de geest van het leven
  17-04-2021 Romeinen 8:1 – geen veroordeling!
  16-04-2021 Romeinen 7:25,26 – Gode zij dank!
  15-04-2021 Romeinen 7:24 – ik ellendig mens – Gode zij dank!
  14-04-2021 Titus 2:8 – een gezond onaanvechtbaar woord
  13-04-2021 1Korinthe 15:15 – valse getuigen (3)
  12-04-2021 1Korinthe 15:15 – valse getuigen (2)
  11-04-2021 1Korinthe 15:15 – valse getuigen?
  10-04-2021 Romeinen 7:21-23 – strijdend ten onder
  09-04-2021 Romeinen 7:21-23 – drie keer ‘wet’
  08-04-2021 Romeinen 7:19,20 – het lek boven
  07-04-2021 Romeinen 7:18 – niet in mij
  06-04-2021 Romeinen 7:16-18 – in mijn vlees geen goed
  05-04-2021 1Korinthe 15:4 – “naar de Schriften”
  04-04-2021 1Korinthe 15:4 – op de derde dag, naar de Schriften
  03-04-2021 Johannes 19:41 – ter plaatse waar hij gekruisigd was
  02-04-2021 Romeinen 7:15 – wat ik niet wil, dat doe ik
  01-04-2021 Romeinen 7:14 – het “ik van vlees”
  31-03-2021 Romeinen 7:13 – zonde bij uitstek
  30-03-2021 Romeinen 7:12 – de wet: heilig, rechtvaardig en goed!
  29-03-2021 Romeinen 7:11 – de misleidende lezing van de wet
  28-03-2021 Romeinen 7:9,10 – het gebod ten leven… hoe?
  27-03-2021 Romeinen 7:8 – zonder wet is de zonde dood
  26-03-2021 Titus 1:16 – GOD kennen
  25-03-2021 Johannes 17:3 – de enige waarachtige God
  24-03-2021 Handelingen 17:26 – uit één, elke natie van mensen
  23-03-2021 Job 38:3 – wedervragen als antwoord
  22-03-2021 Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning
  21-03-2021 Exodus 2:10 – uit het water getrokken
  20-03-2021 Filippi 2:12 – aanbevolen fobie en trauma
  19-03-2021 2Timotheüs 1:9 – vóór aeonische tijden
  18-03-2021 Genesis 23:6 – een vorst van God
  17-03-2021 Genesis 23:4 – vreemdeling en gast
  16-03-2021 Hebreeën 6:18 – onmogelijk!
  15-03-2021 Hebreeën 10:12 – die zit!
  14-03-2021 Filippi 2:15 – ongekunstelde kinderen van God
  13-03-2021 Kolosse 1 – vervuld van besef
  12-03-2021 Lucas 19:8 – Zacheüs versus rijke jongeling
  11-03-2021 Romeinen 7:7 – je zult niet begeren…?
  10-03-2021 Romeinen 7:7 – is de wet zonde?
  09-03-2021 Romeinen 7:6 – letter & geest, oud & nieuw
  08-03-2021 Lucas 8:10 – waarom gelijkenissen?
  07-03-2021 Romeinen 7:5 – geprikkeld door de wet
  06-03-2021 Romeinen 7:4 – vruchtdragend voor GOD
  05-03-2021 Romeinen 7:3 – vrij van de wet
  04-03-2021 Romeinen 7:2 – de wet van de man
  03-03-2021 Hosea 3:3 – vele dagen