GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:1,2 – Febe

13-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Febe nu beveel ik bij jullie aan, onze zuster die tevens dienares van de ekklesia is, die te Kenchreeën is, 2 opdat jullie haar zouden ontvangen in de Heer…

Romeinen 16 is een aanhangsel van de Romeinen-brief met veel ‘personalia’. Om te beginnen beveelt Paulus ene Febe aan. Die aanbeveling zal wel los staan van de betekenis van haar naam (‘stralende’), maar illustratief is het wel. Paulus noemt haar “onze zuster”, wat erop wijst dat niet alleen Paulus maar ook de gelovigen te Rome haar kenden.

Naast “onze zuster” is ze “tevens dienares van de ekklesia, die te Kenchreeën is”. Deze plaatsnaam kennen we uit Hand.18:18: het was de oostelijke haven van Korinthe en Febe functioneerde in Kenchreeën als dienares van de ekklesia (Gr. diakonos). Een gezonde lokale ekklesia kent een ‘opziener’, iemand die toezicht houdt op het onderwijs maar ook één of meer ‘dienaren’, mannelijk en vrouwelijk (vergl. 1Tim.3:11; Filp.1:1). Zij dienen de ekklesia door praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door hun huis beschikbaar te stellen.

Febe was dus op reis van Kenchreeën (Korinthe) naar Rome. Haar man wordt niet genoemd; wellicht dat ze ongehuwd of weduwe was. Het ligt voor de hand dat zijzelf Paulus’ brief persoonlijk in Rome heeft bezorgd. Hij spreekt met hoge achting over haar!

Delen: