English blog

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

donderdag  22 november
20.00 uur – Katwijk
thema: het evangelie naar Lucas (vanaf 1:32)

Goed Belicht - Dagboek
woensdag, 21 november

1Korinthe 2:9 – wat geen oog of oor ooit vernam

Maar zoals het staat geschreven: wat geen oog waarnam en wat geen oor hoorde en in geen mensenhart opkwam, maakt God gereed voor degenen die Hem liefhebben.

Paulus’ onderwerp is “GODS wijsheid in verborgenheid” die reeds vóór de aeonen tot onze heerlijkheid was voorbestemd (2:7). De oversten van deze aeon hebben daar niets van geweten en konden daar ook niets van weten. Want in dat geval zouden ze de Heer der heerlijkheid niet hebben gekruisigd (2:8).

De verborgenheid is één van de grote thema’s in Paulus’ brieven. Het verwijst naar de tegenwoordige onderbreking in de heilsgeschiedenis sinds Israël haar Messias heeft verworpen. In vroegere generaties was daar niets van bekend (Ef.3:5) en aeonen lang verzwegen (Rom.16:25; Kol.1:25). Maar nu, via de apostel Paulus openbaar gemaakt. Het heeft alles te maken met de heerlijkheid die GOD voorbestemd heeft voor de ekklesia. Om het lichaam van Christus te zijn: één gemaakt met hem en in zijn lot delend.

Deze heerlijkheid die Paulus mocht etaleren was altijd verborgen. Jesaja sprak er wel over, maar…  verborgen. Bijvoorbeeld toen hij profeteerde over wat geen oog of oor ooit had vernomen en in geen mensenhart was opgekomen. Dat is wat GOD gereed maakt voor degenen die Hem liefhebben!

Delen: