GoedBericht.nl logo
English Blog

GoedBericht.nl wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen! Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen.


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus deze als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Prikbord

zondag 3 maart
Alblasserdam (10.30 uur)
thema: ‘gehoorzaamheid’ in de Romeinen-brief


zondag 3 maart
Urk (16.30 uur)
thema: leven alsof…

Recente Artikelen

prof. Hoek over de hel

Op CVandaag (voorheen CIP geheten) staat een artikel te lezen waarin prof.dr. J.Hoek geïnterviewd wordt over het onderwerp 'de hel'. Nu is over dit thema op de website van GoedBericht al heel veel geschreven en enkele maanden geleden heeft CVandaag ook (met toestemming) een blog van GoedBericht.nl over dit thema gepubliceerd. Dat ik dit onderwerp nu opnieuw ter sprake breng is omdat in het bewuste interview met prof. Hoek expliciet gerefereerd wordt aan mijn blog en GB wordt tegengesproken en bevraagd. herleiding van het woord hel De hoogleraar brengt in het gesprek terecht naar voren dat het Hebreeuwse 'sheol' (=dodenrijk) niet vertaald mag worden met hel, zoals de Staten Vertaling dit doet. Ook stelt hij vast dat het woord voor 'hel' in het Nieuwe Testament teruggaat op het Griekse woord 'gehenna' dat niet anders is dan het dal van Hinnom, even buiten de poorten van Jeruzalem. Helaas verzuimt hij te concluderen dat het woord 'hel' daarmee dus ten onrechte in onze bijbelvertalingen terecht is gekomen. Aangezien Gehenna een plaatsnaam is, zoals bijvoorbeeld Jeruzalem en Nazareth dat ook zijn, zou het dus (onvertaald) als geografische plaatsnaam moeten worden aangeduid en niet als een schimmig onderaards oord. de poel van vuur en gehenna Terecht merkt Hoek op dat er een verschil is tussen "de poel van het vuur" en 'Gehenna', maar zegt daarover dan het volgende: “In het laatste Bijbelboek (Openbaring) komt de poel van het vuur aan bod. Dat is de plek waar de duivel en zijn trawanten uiteindelijk worden ingegooid. Dat is een definitieve, eeuwige bestemming. Gehenna wijst meer op een overgangsperiode tussen je dood en de dag van Jezus’ wederkomst en Zijn laatste oordeel. Je zou kunnen zeggen dat de eeuwige verlorenheid in het verlengde van Gehenna ligt.” Dit zijn twee kolossale missers. In de eerste plaats het idee dat "de poel van het vuur (...) dat is de tweede dood" de definitieve bestemming zou zijn. Zeker, het duurt eeuw-ig, maar dat betekent echter niet voor altijd, maar gedurende de eeuwen (aeonen). Dood en oordeel hebben in de Schrift nooit het laatste woord. De tweede misser is Hoeks bewering dat Gehenna zou verwijzen naar het lot dat de verlorenen zou treffen, direct na hun overlijden maar voorafgaand aan Jezus' wederkomst. Dat klopt van geen kant. Punt één: "de doden weten niets" (Pred.9:5) en het eerste bewuste moment na hun overlijden is pas bij de opstanding. Daar komt bij dat Gehenna in de profetie dient als plaats van waarschuwing in het Messiaanse rijk na de wederkomst. In dit dal bij Jeruzalem zullen en public de onbegraven lichamen liggen van goddeloze mannen (zie laatste vers Jesaja). Golgotha als hel? Hoek maakt onderscheid tussen Bijbelse beeldtaal over de hel en de realiteit. “De realiteit komt het duidelijkst naar voren op Golgotha; bij Jezus’ kruisdood. De gevestigde kerken belijden dat Hij is neergedaald in de hel. Jezus riep uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Op dat moment ervaarde Jezus geen verbinding meer met de hemelse Vader. God was op dat moment oneindig ver weg. De hel gaat in die zin dus niet zozeer over marteling en kwelling, maar over buitensluiting.” Toen Jezus stierf en werd begraven daalde Hij neer in het dodenrijk. Hij was gedurende drie dagen dood totdat God de Vader hem opwekte uit de doden. Jezus' verblijf in het dodenrijk (Hebr. sheol; Gr. hades; Hand.2:27) was na zijn sterven. De godverlatenheid die Jezus meemaakte in de drie uren van duisternis hebben noch te maken met het dodenrijk, noch met Gehenna. Prof. Hoek verklaart de godverlatenheid die Jezus meemaakte tot 'de hel' en kan daarover theologiseren, maar verzuimt Bijbelse bonnetjes daarvoor aan te leveren. Tegelijk spreekt Hoek zichzelf hier enorm tegen omdat als Jezus' ervaring op Golgotha al een prototype zou zijn van 'de hel', dan bewijst hij daarmee tevens dat de hel niet eindeloos is. Jezus' godverlatenheid duurde immers drie uren... de hel als louteringsweg of vagevuur? De interviewer van CVandaag verwijst vervolgens naar de blog van ondergetekende en vraagt: Bijbelleraar André Piet schreef onlangs: ‘God straft niet om te straffen, maar om recht te zetten en om terecht te brengen’, verwijzend naar Psalm 30 vers 6 zegt: ‘Want een ogenblik duurt Zijn toorn, een leven lang Zijn welbehagen.’ Is deze gedachtegang in overeenkomst met de Bijbel? Hoeks reactie daarop is: “Hierachter schuilt de visie van de hel als louteringsweg; een soort vagevuur dat na een poosje ophoudt. Deze analyse van prof. Hoek slaat de plank mis omdat ik nooit heb beweerd dat de hel een louteringsweg of een soort vagevuur zou zijn. Ik geloof sowieso niet in 'de hel' omdat het een onschriftuurlijk begrip is. Wat ik geloof is dat bij "de grote witte troon" na de duizend jaren "de overige doden" zullen opstaan en daar zullen worden berecht (Openb.20). Degenen die daarna in "de poel van het vuur" zullen worden geworpen, sterven "de tweede dood". Al deze processen zijn nodig om uiteindelijk de dood teniet te kunnen doen zodat God alles in allen zal worden (1Kor.15:22-28). ook de duivel? In dit universalistische denken komt het uiteindelijk met alle mensen goed. Ik vraag me bij aanhangers van deze visie af of dit ook geldt voor de duivel: wordt hij ook tijdelijk gestraft? Inderdaad, de Schrift leert dat God de Redder is van alle mensen (1Tim.4:10) en ook dat Hij alle mensen zal rechtvaardigen (Rom.5:18) en levend zal maken zoals Christus de Eersteling (1Kor.15:22). Het reddingswerk van Christus is universeel en heel de mensheid omvattend. De vraag van Hoek of ook de duivel slechts tijdelijk buitengesloten zal zijn, lijkt hier een afleidingsmanoeuvre. Bedoeld om de kracht van het argument vanuit Psalm 30:6 te ontwijken. Hoewel de vraag op zichzelf redelijk is. Mijn antwoord is: het principe dat Gods oordelen ten doel hebben om recht te zetten en terecht te brengen is van toepassing op al de werken van zijn handen. Inderdaad, het lot van de duivel, het beest en de valse profeet zal duren "tot in de aeonen van de aeonen", maar dat is niet hetzelfde als eindeloos. Ook Christus' heerschappij is niet eindeloos, ondanks dat deze eveneens duurt "tot in de aeonen van de aeonen" (vergl. Openb.11:15 en 1Kor.15:25). Er komt een moment dat alle schepselen, hemelsen, aardsen en onderaardsen, Jezus van harte zullen erkennen als Heer. Tot eer van God de Vader (Filp.2:9-11). Dan is de duivel geen duivel (=dooreenwerper) en satan (=tegenstander) geen satan meer. Dan wordt vervuld wat Jezus ooit tegen de duivel zei: je zult de Heer je God aanbidden en Hem dienen (Mat.4:10). 'geloofsexpressie'? Prof. Hoek doet nog een poging om de universele impact van Psalm 30:6 te kleineren tot een subjectieve geloofsexpressie. Psalm 30:6 is niet één of andere dogmatische uitspraak over de hel. In deze Psalm spreekt een mens die dichtbij de dood is geweest en terugkijkt op een zware tijd. De psalmist vergelijkt moeilijke aardse omstandigheden met leven in het hemels licht. Een geloofsexpressie, zou je kunnen zeggen. In dat perspectief ‘duurt Zijn toorn een ogenblik’. Uiteraard is Psalm 30:6 geen dogmatische uitspraak over de hel. Want de Schrift kent geen hel. Psalm 30:6 gaat over Gods toorn die buitengewoon heftig kan zijn, maar... in verhouding tot Zijn welbehagen zich verhoudt als een ogenblik tot een lang leven. Dat zijn de proporties en verhoudingen. Gods toorn staat in dit perspectief dan ook niet tegenover Gods welbehagen en liefde, maar vloeit er juist uit voort. Gods toorn dient om recht te zetten en terecht te brengen. Wie Gods toorn eindeloos maakt, neemt die toorn daarom niet serieus. Sterker nog: men maakt Gods toorn daarmee diabolisch. Want kwaad worden is Goddelijk, kwaad blijven daarentegen is duivels. héél de Schrift geloven Ten slotte merkt prof. Hoek nog op: Met een beroep op deze psalmtekst kun je bovendien niet andere bijbelteksten, die duidelijk spreken over een eeuwig oordeel, buitenspel zetten”, aldus de theoloog. Hoek keert hier de zaak om. Want het gaat niet aan om de ene groep teksten weg te strepen tegen de andere groep. Men zou heel de Schrift geloven. De Schrift spreekt van een eeuw-ig oordeel, d.w.z. een oordeel met betrekking tot één of meerdere eeuwen (aeonen). Net zo goed als dat de Schrift ook spreekt van universele redding, levendmaking, rechtvaardiging en verzoening. En wat blijkt? Beide typen Schriftplaatsen sluiten naadloos aaneen. God oordeelt en richt, juist om daardoor alles terecht te brengen en zó Zijn universele liefde te bewijzen!

06-01-2024 Lees verder

einde jaar 2023

Het jaar 2023 loopt op z'n einde en al zestien jaar ben ik gewoon om dat moment aan te grijpen om zowel terug te blikken alsook vooruit te kijken. spreekbeurten Laat ik om te beginnen de samenkomsten waarin ik dit jaar heb mogen dienen, puntsgewijs samenvatten: Met slechts een enkele uitzondering heb ik iedere zondag spreekbeurten mogen geven in Benthuizen (twee keer per maand), Urk (iedere eerste zondag van de maand) en verder o.a. in Den Haag, Rotterdam, Alblasserdam, Epe, Zeewolde en Nieuw Buinen. Maandelijks mocht ik studieavonden geven in Nunspeet en ook elke maand in Capelle a/d IJssel. Laatstgenoemde locatie is nieuw voor GoedBericht: we kregen een zeer aantrekkelijk aanbod zodat we sinds september onze bijeenkomsten daar kunnen houden, i.p.v. in gebouw 'de Aker' waar we voorheen gedurende vele jaren onze studies hielden (met genoegen en waarvoor dank!). Eindelijk konden we dit jaar ook weer eens het GB-weekend in Maarn houden. Niet eerder was daarvoor zoveel belangstelling, vooral ook van jonge gezinnen. Alles was in no-time volgeboekt. Ook voor volgend jaar staat er weer een GB-weekend op dezelfde locatie gepland. Noteer het alvast in uw agenda: het weekend van 7-9 juni. T.z.t. kunt u zich daarvoor ook opgeven. Ook hebben we dit jaar eindelijk weer een GB-conferentie kunnen houden waar maar liefst zo'n 170 mensen zich voor hadden opgegeven. Vanwege de corona-maatregelen hadden we de voorgaande jaren van  zo'n conferentie afgezien. Dit jaar hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van het recreatiecentrum in Maarn. Ook dit initiatief willen we als het even kan in het komende jaar voorzetten. Al een aantal jaren mag ik ook maandelijks bijbelstudies geven voor een flinke groep jonge volwassenen ('rond de 30') in Rotterdam. Deze studies staan niet vermeld in de agenda op deze site. Over belangstelling hebben we bepaald geen klagen en dit jaar is voor deze groep (met Pinksteren) ook een heel weekend georganiseerd, in (jawel) het recreatiecentrum in Maarn. Mijn vrouw Petra en ik hebben in juli/augustus een week vakantie gevierd in Engelsbach (voormalig Oost-Duitsland) in een vakantiecentrum waar we met vele tientallen medegelovigen (vooral ook jonge gezinnen) samen waren. Een hele belevenis! Ook daar heb ik een drietal studies mogen geven. Naast deze studies waren er ook weer een aantal privé-bijeenkomsten, zoals een bruiloft en huwelijksjubileum maar ook meerdere uitvaartsamenkomsten. opnames Met uitzondering van de meer particuliere bijeenkomsten, zijn vrijwel alle spreekbeurten opgenomen op video en audio en op de website terug te bekijken en/of te beluisteren. Ik kan u vertellen dat dit technisch gezien soms een hele uitdaging was. En toegegeven, soms ging er ook wel eens wat mis (met name bij de streaming vanwege een haperende internetverbinding), maar over het algemeen genomen mag het resultaat er zijn. Met een prima videokanaal op Vimeo (en YouTube) en Red Circle als podcast (o.a. Spotify). Van iedere studie wordt bovendien sinds jaar en dag ook de powerpoint beschikbaar gesteld. publicaties Dit jaar is de bibliotheek van GoedBericht ook weer aanzienlijk uitgebreid. Maar liefst vijf nieuwe brochures verschenen en ook twee nieuwe boeken mochten het daglicht zien. Alles in samenwerking met Stichting Evangelie Om Niet die met hulp van diverse medewerkers lezingen omzet in tekst, teksten corrigeert, de opmaak verzorgt, enzovoort. De fysieke brochures worden geheel gratis verstrekt, terwijl de boeken tot voor kort werden verkocht via de boekhandel. Dat laatste is voorbij: de boeken zijn nu niet meer verkrijgbaar in de boekhandel, maar uitsluitend gratis verkrijgbaar (met uitzondering van één boek dat buiten GB om is gepubliceerd). Kort en goed, alle publicaties van GoedBericht worden nu geheel gratis (inclusief verzending!) aangeboden door Stichting Evangelie Om Niet. Dus hoewel de publicaties van GoedBericht zijn, wordt de verstrekking van het schriftelijke materiaal volledig bekostigd door de genoemde Stichting die daarmee dus exact doet wat in haar naam besloten ligt. Geweldig om zó "om niet" de boodschap uit te mogen dragen! website Deze website is al 24 jaar jaar lang het platform waarop al het werk van GoedBericht terug te vinden is. Waren dat in het verleden naast lezingen vooral de wekelijkse blogs, nu zijn daar ook de dagelijkse dagboekstukjes bijgekomen waarin ik al ruim zeven jaar vooral de brieven van Paulus vers voor vers bespreek. Helaas is mede door deze werkzaamheden een beetje de klad gekomen in het schrijven van blogs (twintig stuks dit jaar), maar ik hoop daar het komende jaar weer meer tijd in te gaan steken. Nog enkele andere 'weetjes' wat betreft de website: Een gemiddelde week in 2023 kreeg de website 8600 unieke bezoekers, dat zijn ruim 1200 unieke bezoekers per dag. Dit jaar heb ik ook een Q&A geschreven over het onderwerp 'de pre-existentie van het Woord'. Een onderwerp waar veel verwarring over bestaat maar ook waarover met veel onheilig vuur wordt gestreden. Vele jaren beschikte GoedBericht over een Facebook-account maar deze is voor mij als beheerder (vanwege een hack?) sinds november niet langer toegankelijk. Facebook blijkt totaal niet bereikbaar en behulpzaam om dit op te lossen en ik heb besloten dit te laten liggen en geen nieuw account aan te maken. Dit geldt overigens ook voor mijn persoonlijke Fb-account en daarmee ook voor Messenger. medewerkers Het werk dat GoedBericht mag doen omvat veel meer dan de lezingen en studies die gegeven worden en het beheer van de website. Er gebeurt veel werk achter de schermen en ik stip kort een aantal aspecten daarvan aan. De samenkomsten in Benthuizen worden in hoge mate gedragen door medewerkers die de zaal openen, stoelen klaarzetten, koffie zetten en schenken, de boekentafel gereedmaken, zorgen voor geluidsversterking, de livestream verzorgen, het muzikaal begeleiden, enzovoort.  Ik ga geen namen noemen, want ik zou ongetwijfeld mensen vergeten. Bovenstaande geldt ook voor de samenkomsten 'op Urk' die wellicht iets meer 'low profile' overkomen, maar waar ook heel wat mensen altijd weer klaarstaan om alles in goede banen te leiden. Ik denk dan ook aan de gezellige  broodmaaltijden na afloop die uiteraard ook niet door kabouters worden gerund. De bijbelstudiebijeenkomsten in Nunspeet in huize Feenstra waar we altijd weer gastvrij en royaal worden ontvangen. Dito geldt voor ons luxe onderkomen in Capelle a/d IJssel dat ons zomaar gratis ter beschikking werd gesteld en waar ook alles prima voor ons wordt geregeld. Allen die zich bezighouden met het omzetten van gesproken tekst naar geschreven tekst voor de brochures, maar ook correctiewerk en proofreading. Ook denk ik aan het vertalen van het dagboek naar het Engels. Of aan verschillende medewerkers die met recht 'achter de schermen' zorgdragen voor het stylen van de website, het videokanaal verzorgen maar bijvoorbeeld ook met behulp van AI studies van GoedBericht omzetten in volstrekt vreemde talen. Enzovoort. overige werkzaamheden Ik probeer elke week een dag(deel) te reserveren voor het bezoeken van iemand die aangeeft dit nodig te hebben of anderszins dit op prijs stelt. GoedBericht is via email of het contactformulier gemakkelijk bereikbaar en dagelijks komen er dan ook mails binnen van mensen met vragen van Bijbelse maar ook persoonlijke aard. Of met kritiek, op- en aanmerkingen. En in principe reageer ik daar ook altijd op. ondersteuning Last but not least, moeten ook degenen worden genoemd die niet alleen de boodschap van het Goede Bericht van harte liefhebben, maar dit werk ook ondersteunen door financiële bijdragen. Hetzij klein of groot. Principieel vraag ik nooit ondersteuning voor dit werk, omdat ik geloof dat als het GODS werk is, Hij dit dan ook zonder enige twijfel mogelijk zal maken. En aangezien het Evangelie OM NIET is, willen we daar ook niets voor vragen. Dat was destijds Paulus' werkwijze en in die voetstappen treden we graag. Dus geen gebedel. Wel zijn we GOD enorm dankbaar voor het feit dat velen dit werk een warm hart toedragen en spontaan daarin delen. Er is er slechts Eén die harten daartoe bereid maakt. Op deze wijze kon ik ook dit jaar mij weer fulltime inzetten voor al het werk dat bij het Goede Bericht hoort. En dat met grote vreugde, mag ik eraan toevoegen. 2024 Het is in die vreugde dat ik samen met mijn geliefden, Petra en de kinderen, ook het nieuwe jaar tegemoet ga. De tijd gaat steeds meer dringen, want de beroemde "twee dagen" (=tweeduizend jaren) zijn hard bezig te verstrijken. En dat gegeven is (hoe dan ook!) een belangwekkende mijlpaal! Het profetisch woord zal daarom steeds meer aandacht vragen en wakker en alert willen we bij het licht daarvan de tekenen van de tijd opmerken. Ook al zal de overgang van de huidige aeon naar de toekomende aeon zeer heftig zijn (daarover geen twijfel), GODS toekomst staat vast en niets en niemand kan dat ongedaan maken. En daarom, zolang we in de gelegenheid zijn, zullen we aan een ieder die het maar horen wil vertellen: de levende GOD is de Redder van alle mensen... speciaal van gelovigen!

30-12-2023 Lees verder

Recente Toespraken
Prikbord

zondag 3 maart
Alblasserdam (10.30 uur)
thema: ‘gehoorzaamheid’ in de Romeinen-brief


zondag 3 maart
Urk (16.30 uur)
thema: leven alsof…

Goed Belicht - Dagboek
vrijdag, 1 maart

Romeinen 6:1 – blijven in de zonde opdat de genade zou toenemen?

Wat zullen wij dan uitspreken? Zouden we blijven in de zonde, opdat de genade zou toenemen?

Een nieuwe vraag dient zich aan. Maar wel één die direct voortvloeit uit het voorgaande betoog. Want Paulus had vastgesteld dat waar de zonde toeneemt, de genade alleen nog maar overvloediger wordt (5:20). Men zou hierin een aanbeveling kunnen lezen om in de zonde te blijven. Waarom ook niet? Het zou de genade immers alleen maar doen toenemen. Gaf God zelf ooit niet de wet aan Israël met het oogmerk dat “de misstap zou toenemen” (5:20)? Is de heerschappij van de genade (5:21) soms niet absoluut?

Voordat we Paulus’ antwoord vanaf vers 2 op de voet gaan volgen, dienen we eerst goed doordrongen te zijn van de logica van de vraag in vers 1. Inderdaad, de conclusie dat we in de zonde zouden blijven werpt Paulus ver van zich. Maar de onderstelling dat de genade ook in dat geval alleen maar zou toenemen, is volkomen waar. Nooit is de zonde zoveel of zo groot, dat de genade haar niet zou overtreffen. Dat is waar en dat blijft waar. Gods genade is als een rots waarop we altijd kunnen bouwen. Alleen wanneer we dat verstaan, zullen we het navolgende kunnen begrijpen.

Delen: