GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:16 – gezien, geheraut en geloofd

21-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En zoals wordt beleden, het geheim van de eerbiedigheid is groot. “… die geopenbaard werd in vlees, gerechtvaardigd in geest, gezien door engelen, geheraut onder natiën, geloofd in [de] wereld, opgenomen in heerlijkheid.”

Van de Christus wordt beleden dat Hij (1) geopenbaard werd in vlees en (2) gerechtvaardigd werd in geest. Het eerste begon bij zijn geboorte als telg uit de dynastie van David. Het tweede verwijst naar zijn opstanding uit de doden. Ook de overige vier strofen spreken van hoofdmomenten in de heilsgeschiedenis. Alles strikt chronologisch.

Na zijn opstanding is Christus vervolgens ten hemel gevaren en lichamelijk gezeten boven alle overheid en macht in de hemelse regionen (Ef.1:21; Kol.2:15). En terwijl Hij door de hemelingen daarboven wordt gezien, is Hij verborgen op aarde (Kol.3:1-4). Dat is karakteristiek voor Christus’ positie tot op vandaag. Sinds Hij als opgewekte Messias door zijn volk Israël officieel is verworpen, heeft God Paulus als apostel geroepen om Hem onder de natiën te herauten (2:7). Onder de natiën wordt Christus weliswaar niet gezien, maar zijn roepstem klinkt via het woord dat Paulus heeft geheraut en opgetekend. En daar, “onder de natiën” en “in de wereld” wordt ook geloof gevonden. Nee, zeker nog niet geloofd door de wereld, maar al wel “geloofd in de wereld”. In “de ekklesia van de levende God”.

Delen: