GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:16 – vlees en geest

20-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En zoals wordt beleden, het geheim van de eerbiedigheid is groot. “… die geopenbaard werd in vlees, gerechtvaardigd in geest, gezien door engelen, geheraut onder natiën, geloofd in [de] wereld, opgenomen in heerlijkheid.”

De eerste twee strofen van de belijdenis die Paulus aanhaalt, vormen een bekende tegenstelling: vlees en geest. Christus’ stamboom voert terug naar koning David. Ziedaar de lijn van het vlees (Rom.1:3). Tegelijkertijd demonstreert zijn verwekking zonder tussenkomst van een man, de lijn van Gods geest (Luc.1:35). De openbaring van de Messias moest in het vlees plaatsvinden, omdat dit zó tevoren was aangekondigd in de Schriften. God had Hem een lichaam bereid om het ware slachtoffer te kunnen zijn dat zijn bloed zou geven (Hebr.10:5). Hij werd als zondaar ter dood veroordeeld en daarmee tot zonde gemaakt (2Kor.5:21). Hij werd veroordeeld en buiten de legerplaats gekruisigd (Hebr.13:12).

Maar Christus’ dood was niet het einde, integendeel. Want Hij stierf juist om te kunnen worden opgewekt in nieuwheid van leven. Eens voor altijd. Door mensen was Hij veroordeeld en als een lam ter slachting geleid. Maar op de derde dag wekte God Hem door Zijn geest op uit de doden. Deze Goddelijke daad bewijst hoe God de Christus ziet. Volmaakt en gaaf. Gerechtvaardigd in geest!

Delen: