GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:16 – die geopenbaard werd…

19-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En zoals wordt beleden, het geheim van de eerbiedigheid is groot. “… die geopenbaard werd in vlees, gerechtvaardigd in geest, gezien door engelen, geheraut onder natiën, geloofd in [de] wereld, opgenomen in heerlijkheid.”

Over de aanhef van het citaat dat Paulus hier geeft is in de loop der eeuwen veel te doen geweest. Oudere vertalingen lezen hier: “God geopenbaard in het vlees…”, maar de beste Griekse handschriften weerspreken dit en lezen in plaats van ‘God’ een aanwijzend voornaamwoord (>die). Trouwens, God openbaarde zich niet in het vlees, maar verborg Zich daarin.

Toch lijkt ook het vertaalwoord ‘die’ (Gr. hos, mannelijk) niet zonder problemen omdat het grammaticaal niet kan verwijzen naar iets in de voorgaande zin. ‘Eerbiedigheid’ (Gr. eusebia) is namelijk in het Grieks vrouwelijk, en ‘geheim’ (Gr. mysterion) onzijdig. Maar dit bezwaar valt weg als Paulus met opzet het begin van het citaat weglaat.

De tekst met de zes strofen verwijst naar “de Christus” als eenheid van Hoofd en Lichaam. Te beginnen met een verwijzing naar het Hoofd, Jezus Christus en eindigend met de glorieuze toekomst van de ekklesia. Deze eenheid is als geheim aan Paulus bekend gemaakt en als “pilaar en zetel van de waarheid” zou “de ekklesia van de levende God” hiervan belijdenis afleggen.

Delen: