GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:14,15 – in Rome, maar niet rooms

24-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Groet Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders die samen met hen zijn. 15 Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en alle heiligen die samen met hen zijn.

Met uitzondering van Hermes (Hand.14:12), komen we geen van de negen genoemde namen in vers 15 en 16 elders in het NT nog tegen. Paulus’ netwerk aan contacten in Rome is opvallend groot. Het is ook vanuit dat gezichtspunt zeer begrijpelijk dat hij bij zijn voorgenomen reis naar Spanje  een langere tussenstop heeft gepland in Rome (15:28).

In Rome waren heel wat huizen waar gelovigen als ekklesia samenkwamen. Eén zo’n kring was in het huis van Prisca en Aquila (16:5) maar ook in vers 15 en vers 16 worden tal van namen genoemd samen met “de broeders” of “alle heiligen die met hen zijn”. Er was geen genootschap, vereniging of een organisatorische paraplu waaronder men opereerde, maar wel een levende, organische eenheid. Het centralistische (roomse) model dat zich later in deze stad zou ontwikkelen is een wanstaltig karikatuur van deze eenheid. Een instituut gebaseerd op macht en geld, zonder enige notie van wat het Evangelie is. Ware eenheid is geestelijk en wordt gevoed door liefde voor God en voor wat Hij te melden heeft (vergl. ‘Filologus’ = liefhebber van het woord!).

Delen: