GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:24 – een pedagoog tot Christus

09-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Zodat de wet onze pedagoog is geworden tot Christus, opdat wij uit geloof zouden worden gerechtvaardigd.

In het voorgaande vers lazen we dat voordat “het geloof” kwam (nl. van Jezus Christus), wij (=Israël) in verzekerde bewaring waren gesteld onder de wet. Eerst was daar “de belofte” die God aan Abraham gaf. Vierhonderdertig jaar later kwam de wet (3:17) om tijdelijk dienst te doen “totdat het zaad zou komen” (3:19), d.w.z. Christus. De functie die de wet kreeg was “terwille van de overtredingen” (3:19) en om het volk in verzekerde bewaring te stellen (3:23). Die verzekerde bewaring heet hier “onze pedagoog”. Dit woord komt direct uit het Grieks (> paidagogos) en verwijst naar iemand die toezicht houdt op een kind, oppast en het ‘onder de duim’ houdt.

Dit ‘onder de duim houden’ is typerend voor de vijftien eeuwen dat Israël als onmondig kind “onder de wet” stond. Dat regime duurde officieel voort tot aan (de opgewekte) Christus. Sindsdien garandeert zijn geloof de rechtvaardiging van heel de mensheid. “… zoals door één misstap het voor alle mensen tot veroordeling was, zó ook door één daad van rechtvaardigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven” (Rom.5:18; 3:23,24). Dat is de mededeling die het Goede Bericht (=het Evangelie) aan een ieder doet. Gelukkig wie daar ‘amen!’ op kan zeggen!

Delen: