GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:7 – zonen van Abraham

22-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Weet dus dat zij die uit geloof zijn, dezen zijn zonen van Abraham.

Paulus’ conclusie hier volgt uit de verwijzing naar Abraham (3:6) die omdat hij God geloofde tot rechtvaardige werd gerekend. Daarin staat Abraham model voor allen die ook vandaag “uit geloof zijn”. Hij is een treffend type van het huidige werk van God onder de natiën. Abraham was geroepen uit de natiën (Joz.24:1) en leefde niet onder de wet van Sinaï (Gal.3:17). Bovendien was hij onbesneden toen hij door God rechtvaardig werd verklaard (Rom.4:13-16).

God verklaarde Abraham rechtvaardig omdat hij vertrouwde op wat God onvoorwaardelijk had beloofd. Abraham is de eerste in de Schrift van wie dit uitdrukkelijk wordt gezegd en daarmee ook “vader”. Allen “die uit geloof zijn, dezen zijn zonen van Abraham”. Let wel “zonen” en niet, zoals veel vertalingen slordig weergeven “kinderen van Abraham”. De gedachte hier is niet dat “zij die uit geloof zijn”, uit Abraham voortkomen (zoals later wel zal worden betoogd; 3:29), maar dat alle gelovigen dezelfde rechtvaardiging ten deel valt als die Abraham ons naliet. Wie een ‘zoon’ is, is een ‘erfgenaam’ (Gal.4:7). Of letterlijker vertaald: een lotdeel-bezitter: iemand aan wie iets ten deel valt. Rechtvaardiging is het nalatenschap van Abraham dat alle gelovigen, Jood of heiden, ten deel valt.

Delen: