GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:9 – het geheim van het geloof

07-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… het geheim van het geloof houden in een rein geweten.

Het begrip ‘geheim’ (of ‘geheimenis’ of ‘verborgenheid’) komen we met name in de brieven van Paulus heel dikwijls tegen. Het Griekse woord hiervoor is ‘mysterion’, maar de betekenis daarvan is bepaald niet mysterieus of mistig. Het woord duidt op iets dat verborgen wordt bewaard en slechts bekend is of was bij intimi (> in huis, en vandaar: heim).

Aan Paulus zijn vele geheimen bekend gemaakt die voorheen onbekend waren en te maken hebben met de tegenwoordige onderbreking van de heilshistorie, waarin Israël tijdelijk ‘buitenspel’ staat. In die pau-ze (>Pau-lus!) verzamelt God Zich een ekklesia uit de natiën die bestemd is om te delen in de positie van Jezus Christus. Hij is het Hoofd en wij zijn het Lichaam. Onvoorstelbaar groots is dat! Het onderwijs dat Paulus in al z’n facetten hierover geeft vat hij hier samen onder de noemer “het geheim van het geloof”. Zoals hij het enkele verzen later (3:16) “het geheim van de goede verering” noemt. Het is “de gezonde leer” die aan hem was toevertrouwd en in “de ekklesia van de levende God” (3:15) zou worden onderwezen. Van de dienaren mag worden verwacht dat zij zich, met een zuiver geweten richten naar dit “geheim van het geloof”.

Delen: