GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:7 – een voortreffelijk getuigenis naar buiten

30-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En hij moet ook een voortreffelijk getuigenis hebben bij degenen die buiten zijn, opdat hij niet zou vallen in smaad en in een strik van de verdachtmaker.

Timotheüs zou niet alleen oog hebben voor de kwaliteiten van de opziener, maar ook rekenen met andere factoren. Zou de aspirant-opziener al te jong en onervaren zijn, dan zou het opzienerschap hem gemakkelijk verwaand kunnen maken (3:6). Vervolgens wijst Paulus er op dat de kandidaat een voortreffelijk getuigenis dient te hebben bij de buitenstaanders. Hij representeert immers ook naar buiten toe het woord dat in de ekklesia klinkt en dat mocht in geen geval in opspraak worden gebracht.

Er is een smaad die onvermijdelijk is omdat het Goede Bericht die smaad nu eenmaal per definitie met zich meebrengt. In 4:10 zegt Paulus dat hij wordt gesmaad omdat hij uitkomt voor de boodschap dat God de Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen. Die smaad is normaal en feitelijk een eer voor degene die het treft. Maar hier (in 3:7) gaat het om terechte smaad van de buitenwacht, voor wanneer de opziener laakbaar gedrag zou vertonen. Hij zou de ekklesia en bovenal het woord dat daar onderwezen wordt in diskrediet brengen en zo als prooi gevangen raken in een valstrik van de diabolos.

Delen: