GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:21 – ‘not done’ in Gods Koninkrijk

22-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… afgunsten, dronkenschappen, orgies en dergelijke dingen, waarvan ik jullie voorzeg, zoals ik voorzegde, dat wie zulke dingen praktiseren, Gods Koninkrijk niet als lotbezit zullen ontvangen.

De lange en niet eens uitputtende lijst van “werken van het vlees” die zojuist voorbij kwam, betreft praktijken waarvoor geen plaats is in het toekomende Koninkrijk van God. Paulus voorzegt het, zoals hij dat ook eerder tegen hen had gezegd. “Wie zulke dingen praktiseren” zullen in Gods Koninkrijk geen lotbezit ontvangen. Waarbij “praktiseren” uiteraard iets anders is dan een misstap begaan (zie 6:1). Praktiseren betekent: een praktijk beoefenen en behartigen.

De waarschuwing die hier klinkt treffen we ook aan in 1Korinthe 6:9-11 en Ef.5:5. De nadruk waarmee de apostel dit statement telkens naar voren brengt, bewijst dat het een doorgaande lijn in zijn onderwijs betreft. Het is ook logisch: gelovigen maken deel uit van “de Christus” en vormen zijn besturend lichaam. “Of weten jullie niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?” (1Kor.6:2). Hoe zouden koningen-in-spé er vandaag praktijken op na kunnen houden die straks bij onze onderdanen niet getolereerd zullen worden?! Noblesse oblige – adeldom verplicht.

“Gods Koninkrijk” en “lotbezit ontvangen” houden verband met de komende aeonen waarin Christus met de zijnen zal regeren. Totdat… de dood als laatste vijand zal zijn teniet gedaan (1Kor.15:22-28).

Delen: