GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:16 – de offergave van de natiën

28-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… vanwege de genade die mij van Godswege gegeven wordt, 16 opdat ik een bedienaar van Christus Jezus zou zijn onder de natiën, in gewijde dienst van het Evangelie van God, opdat de offergave van de natiën welaangenaam zou worden, geheiligd in heilige geest.

Aan Paulus werd een unieke genade verleend die tevens zijn boodschap typeert. Hij herautte “het Evangelie van de genade Gods” (Hand.20:24) en ook “het beheer van de genade Gods” (Ef.3:2) was aan hem toevertrouwd. Waarom? “… opdat ik een bedienaar van Christus Jezus zou zijn onder de natiën”.

Van het woord voor “bedienaar” (Gr. leitourgos) dat Paulus hier bezigt, is ons woord ‘liturg’ afgeleid. Het duidt op een publiek ambt, zoals ook vertegenwoordigers van de overheid die bekleden (Rom.13:6). In de Septuagint (LXX) verwijst ‘liturg’ vaak naar ‘bedienaars’ in de tempel, zoals priesters dat waren (Jes.61:6).

Niet de priesters in de tempel van Jeruzalem, maar “de gewijde dienst” die Paulus onder de natiën verrichtte, brengt voor God de welaangename offergave voort. Niet geheiligd door uitwendige rituelen maar “geheiligd in heilige geest”. Overal waar “het Evangelie van God” (vergl. Rom.1:1) weerklank vindt bij een luisterend oor, wordt “de offergave van de natiën” aangevuld. Deze offergave, dat is de ekklesia. Bestemd voor de hemel!

Delen: