GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:2 – een stil en rustig leven

21-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… ten behoeve van koningen en allen die in superioriteit zijn, opdat wij stil en rustig ons leven zouden doorbrengen, in alle eerbied en eerbaarheid.

Met de oproep om gebeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, wordt hier één categorie mensen in het bijzonder uitgelicht: “koningen en allen die in superioriteit zijn”. Met als motivatie “opdat wij stil en rustig ons leven zouden doorbrengen…”. Meestal wordt dit uitgelegd alsof onze gebeden ten doel hebben dat koningen en superieuren ons met rust laten. Maar dat is beslist niet de gedachte. Het woord voor ‘rustig’ hier (zie ook 2:11,12!) betekent altijd dat de betrokkene zelf een kalme en rustige houding aanneemt.

In plaats van te schreeuwen en meedoen met oproer en revolutie zouden we ons stil en rustig houden. Bedenk daarbij dat Paulus deze woorden optekende in de tijd dat hij leefde onder de beruchte en tirannieke keizer Nero. Paulus zelf werd bepaald niet met rust gelaten door koningen en alle superieuren, maar hij onderschikte zich stil en rustig. Zelfs al kon hij geen gehoor geven aan wat van hem werd geëist, toch bad en dankte hij altijd voor zijn superieuren. God is immers ook hun Redder (2:4)! Paulus balde niet zijn vuisten tegen de machthebbers, maar hij vouwde dankbaar zijn handen voor hen (2:8).

Delen: