GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 1:1 – aan al de heiligen

29-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus en Timotheüs, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, samen met opzieners en dienaren.

In deze brief die we vers voor vers willen doornemen is Paulus aan het woord en vandaar ook in de ik-vorm geschreven. Dat hij ook Timotheüs als afzender vermeldt, zal zijn omdat deze met hem verbleef als zijn ‘kind’ en medewerker (2:22). Kort nadat Paulus ooit Timotheüs had leren kennen (Hand.16:1-4) en met hem de oversteek naar Macedonië had gemaakt arriveerden ze in Filippi. In deze Romeinse kolonie (Hand.16:12) had onder nogal bewogen omstandigheden het Goede Bericht weerklank gevonden (Hand.16:11-40).

Toen Paulus deze brief schreef vanuit zijn gevangenschap in Rome (Filp.1:13; Hand.28:30), waren er inmiddels meer dan tien jaren verstreken sinds hij hen had bezocht. De band met de gelovigen te Fillipi was nog steeds allerhartelijkst, mede doordat zij Paulus bij herhaling hebben ondersteund met hun bijdragen (4:15,16).

Paulus schrijft niet als apostel (=afgevaardigde) maar als slaaf van Christus Jezus. Hij hoeft zijn gezag niet te laten gelden en leerstellig bevat de brief ook nauwelijks nieuwe elementen. Paulus’ autoriteit is niet in het geding. De brief is vooral praktisch van aard, ter ondersteuning van “al de heiligen”. “Heiligen”, want apart gezet “in Christus Jezus”.

Delen: