GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:2 – onbesproken, man van één vrouw

24-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

De opziener dan moet onbesproken zijn, man van één vrouw, nuchter, bezonnen, beschaafd, gastvrij, vaardig in het onderwijzen.

Evenals in Titus 1 vinden we hier een opsomming van eigenschappen die van “de opziener” verwacht mogen worden. Voor een groot deel overlappen beide beschrijvingen elkaar ook. Maar anders dan in Titus 1 krijgt Timotheüs hier niet expliciet de opdracht om opzieners aan te stellen. Dat Timotheüs opzieners moet aanwijzen wordt hooguit verondersteld want waarom zou Paulus anders deze kwaliteitseisen noemen?

De eigenschappen die Paulus van de opziener opsomt vloeien stuk voor stuk logisch voort uit het werk dat van hem verwacht wordt. De opziener dient er op toe te zien dat het betrouwbare woord zou worden gepredikt. Maar juist daarom is het zo belangrijk dat niet de opziener zelf en zijn gedrag onderwerp van gesprek zouden zijn.

Ook zou hij “man van één vrouw” zijn. Daaruit volgt sowieso dat de opziener geacht wordt een man te zijn, maar daarbij ook monogaam. Kennelijk waren er onder de gelovigen mannen die met meerdere vrouwen waren getrouwd. Niet ideaal, maar gegeven de achtergrond en omstandigheden was dat nu eenmaal zo en Paulus accepteert dit. Maar de opziener zou het goede voorbeeld geven door te demonstreren hoe het “vanaf den beginne is geweest” (Gen.2:24).

Delen: