GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:3 – nu geproclameerd

14-04-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… dat de God die niet liegt, beloofde vóór aeonische tijden, 3 maar bij geëigende gelegenheden zijn woord openbaar maakt in [de] proclamatie, dat mij werd toevertrouwd naar uitdrukkelijk bevel van God onze Redder,…

Voordat de tijden van de aeonen aanvingen, dus voordat er ook maar iets was, sprak God een belofte. Wat die belofte van God toen inhield, wordt nu openbaar gemaakt in de proclamatie van Zijn woord. De reden waarom dat woord niet eerder werd geopenbaard, is omdat nu de “geëigende gelegenheden” zich voordoen. Het is Goddelijke timing!

Ook in Romeinen 16:25,26 vertelt Paulus dat het hem gegeven is een geheim te onthullen dat gedurende “aeonische tijden verzwegen is”, maar nu openbaar wordt gemaakt door profetische geschriften. Geboekstaafd, zwart-op-wit. Want zó moest het gaan en vandaar dat Paulus er telkens bij vermeldt: het is naar uitdrukkelijk bevel van God.

En ook in Kolosse 1:26 schrijft Paulus over het geheim, dat sinds aeonen en generaties verborgen is gehouden, maar nu wordt geopenbaard. Deze proclamatie werd aan Paulus toevertrouwd en vandaar dat hij spreekt van “mijn Evangelie” (Rom.16:25). Want aan hem viel de genade ten deel om aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus te evangeliseren (Ef.3:8,9). Zij maken samen deel uit van “de Christus”, als Hoofd en lichaam (Ef.3:6)!

Delen: