GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 3:10 – Hem te kennen…!

18-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

[Dit] om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden…

De roem over de verworvenheden waarover Paulus eerder sprak, heeft hij achter zich gelaten als schade en drek. Nu beroemt hij zich in het feit dat hij rechtvaardig is, als een geschenk van boven (“rechtvaardigheid uit God”) en gegarandeerd door het geloof van Christus. Zijn drive nu nog is om deze opgewekte en verheerlijkte Christus steeds meer te leren kennen!

Dit kennen is niet alleen maar een weten, het is ook een kracht. De kracht namelijk van Christus’ opstanding. Dezelfde kracht waarmee God Christus ooit uit de doden opwekte, is ook de kracht die ons nu ter beschikking staat (Rom.8:10,11). In Kolosse (1:11) schrijft Paulus dat we met alle kracht bekrachtigd worden om “alles te verduren met geduld en blijdschap”. Dat is nog eens power! En is dat ook niet de kracht die in heel deze brief a.h.w. opborrelt?

Het tweede dat het kennen van Christus met zich meebrengt is “de gemeenschap van zijn lijden”. Daarmee doelt Paulus op het deelhebben aan de smaad en miskenning die Christus in de tegenwoordige tijd ondergaat. “Gemeenschap van zijn lijden” ondervinden we wanneer we zijn Woord spreken zodat dezelfde miskenning ook ons ten deel valt.

Delen: