GoedBericht.nl logo
English Blog

oude artikelen

Onderstaande lijst van artikelen betreft (grotendeels) oudere artikelen van deze website. Tegenwoordig worden (inmiddels al sinds jaren) de artikelen in blogs geschreven.
Links met een (*) duidt op een samenvatting van een studiebijeenkomst.

artikelen algemeen

Alverzoening?! 16 Bijbelse feiten 
Veel gestelde vragen over Alverzoening
zes misvattingen over Alverzoening 
het dynamiet van het Evangelie (*)
Evangelie versus christenheid
is aeon een eeuwigheid

vijf feiten over de dood
Veel gestelde vragen – de toestand der doden

het raadsel van het kwaad
doorgelicht
Opgewekt ten derde dage (I)
Opgewekt ten derde dage (II)
wat is verzoening?
de hel (ingezonden brief)
oppositie tegen Alverzoening
God zegt dit, maar bedoelt dat?

de Palestijnen in de profetie
het komende Millennium (artikel Prof. Persp.) 
de ijdelheid van theologiseren (*)
na de slachting het offer
zin en onzin over demonen
Gods Woord is als…de belofte van genezing 
zondoffer en brandoffer
is God een drieëenheid? 
God is GOD 
door het oog van een naald
wat zijn demonen? (artikel Prof. Persp.)
beenderenkist Jakobus gevonden
waarom concordant (artikel NBG-periodiek)
hoe zit het met de waterdoop?
wat is een huwelijk?

leert de Bijbel erfzonde

welke tekst staat hier? (illustratie)
wie is verantwoordelijk? (illustratie)

artikelen Oude Testament

Genesis 1 – in zes dagen… wat?
Genesis 1 – de dagen
Genesis 1 – het uitspansel
Genesis 1 – de wateren boven het uitspansel
Genesis 1 – de aarde
Genesis 1:27 – mannelijk en vrouwelijk (*)
Genesis 2:7 – wat is een ziel?
Genesis 2:24 – wat IS een huwelijk?
Genesis 3 – de nederwerping der wereld
Genesis 4 – de vrouw van Kaïn
Genesis 6 – de nephilim
Genesis 6-9 – heel de aarde of heel het land?
Genesis 6- 9 – FAQ over de reikwijdte van de zondvloed
Genesis 18 – de tijd des levens
Genesis 28 – de zon ging onder… en weer op
Genesis 38 – onanie?
Exodus 20 – tot in het derde en vierde geslacht
Exodus 20 – sabbat of zondag?
Leviticus 17 – kafar – beschutting (*)
Leviticus 23 – het Weken- of Pinksterfeest
Leviticus 23 – daags na de sabbat
Numeri 25 – 2000 el buiten de stad
Deuteronomium 4 -de ENE en ENIGE GOD (*)
Deuteronomium 12 – opdracht tot volkerenmoord?
Deuteronomium 29 – de verborgen dingen
Ruth 1 – terugkeer naar het land (*)
Ruth 2 – aren lezen (*)
Ruth 3 – op de dorsvloer (*)
Ruth 4 – eind goed, al goed (*)
1Samuël 5: de ark bij Dagon (*)
1Sam.17 – vroeg Saul naar de bekende weg?
1Samuël 9 – hoezo dertig man?
1Sam.19 – David uit het venster
1Koningen 7 – Boaz & Jachin
1Koningen 18 – het geheim van Elia’s gebed
2Koningen 6 – de drijvende bijl
2Kronieken 36 – de 70 jaar van Jeremia
Ezra 1- keerde alleen Juda terug uit ballingschap?
Nehemia 8:10 – de vreugde van de Heer (tussen de regels)
Psalm 2 – Zoon van God, hoezo?
Psalm 36 – mens en dier redt U
Psalm 77 – Gods voetspoor
Psalm 96 – alle goden der volken zijn demonen (*)
Psalm 108 (deel I) – David in de spelonk
Psalm 118 – wonderlijk in onze ogen!
Psalm 133 – hiné ma tov
Psam 137:9 – alles geïnspireerd?
Psalm 137:9 – rots of Sela?
Spreuken 16:4 – het lot is van de HERE
Prediker 3 – álles heeft zijn tijd 
Jesaja 7 – “zie, de maagd zal zwanger worden”
Jesaja 34 – spoken zien
Jesaja 45 – Schepper, niet formeerder van het kwaad 
Jesaja 45 – “beschaamd zullen staan… “
Jesaja 53 – de Man van smarten
Jeremia 3 – zoektocht naar de ark
Ezech.28 – satan óf de vorst van Tyrus?
Daniël 2 – de spilperiode en Babel (*)

artikelen Nieuwe Testament

Matteüs 1 – het dynastie-register (*)
Matteüs 5 – gij zult niet begeren… punt? 
Matteüs 12 – data en dagen rond Pasen
Matteus 11 – “niemand groter dan Johannes”?
Matteüs 17 – verheerlijking op berg een visioen
Matteüs 21 – ezelshengst of een ezelin?
Mateüs 22 – het koninklijke bruiloftsmaal
Matteüs 23 – welke Zacharias vermoord?
Matteüs 24 – van die dag weet niemand
Matteus 24 – bozen of gelovigen weggerukt?
Matteüs 25 – het vuur in Matteüs 25
Matteus 26 – beter niet geboren kunnen zijn?
Matteüs 27:9 – Jeremia of Zacharia?
Matteüs 27 – Golgotha op de Olijfberg
Matteüs 27:37 – kruis of paal?
Matteüs 27 – werd Jezus door God verlaten? 
Matteüs 27 – leven uit de rots
Matteüs 28 – ‘de Grote Opdracht’
Marcus 1 – de ware christelijke doop
Marcus 9:43 – onuitblusbaar vuur? (tussen de regels)
Lucas 2 – Jezus geboren vlak voor Pesach
Lucas 2 – Jezus geboren vlak voor Pesach – vragen
Lucas 7 – meerdere keren gezalfd?
Lucas 10 – satan uit de hemel gevallen?
Lucas 15 – verloren- voor wie?
Lucas 16 – de rijke man & Lazarus (*)
Lucas 24 – reconstructie van de opstandingsdag
Johannes 1:1 – bij God en ook God Zelf?
Johannes 3 – wedergeboorte
Johannes 3 – de ‘break’ in Johannes 3
Johannes 3 – wie gelóóft heeft eeuw-ig leven
Johannes 4 – twee dagen in Samaria
Johannes 5 – na 38 jaar..
Johannes 6 – nog een keer wonderbare spijziging
Johannes 10 – nemen of ontvangen?
Johannes 10:18 – uit eigen kracht? (tussen de regels)
Johannes 12 – nam Judas de inkomsten weg?
Johannes 14 – dubbele bodems in Johannes
Johannes 20 – een lege ‘cocon’!
Johannes 20 – de zweetdoek opgerold?
Johannes 21 – rechts of stuurboord?
Hand. 1 – de Geest over of in ons?
Hand. 1 – sabbatsreis, hoezo?
Hand. 2 – wat is ‘spreken in tongen’?
Hand.2 – sinds wanneer de Christus?

Hand. 3 – de verlamde man (*)
Hand.7 – wie kocht: Abraham of Jakob?
Hand. 9 – tegenstrijdige verslagen? 
Hand. 10 – Petrus aan de poort
Hand.10 – Petrus’ visioen
Hand. 11 – “christianen genoemd”
Hand. 13 – Saulus – Paulus
Hand.13 – verwondert u en verdwijnt
Hand. 15 – wie was apostel der heidenen?
Hand. 15 – Jakobus over Gods programma
Hand. 16:33 – liet zich dopen? (tussen de regels)
Hand. 17 – Paulus op de Areopagus (*)
Hand. 19 – gemeente of vergadering?
Hand. 21 – Jakobus en Paulus
Hand. 26 – Paulus voor koning Agripa (*)
Hand. 26 – onze twaalf stammen
Hand.26 – Joden = Israëlieten
Hand. 26:16 – getuige waarvan? (tussen de regels)
Hand.26 – Brits Israël
Hand. 27 – geen kalme reis
Hand. 28 als slot (*)
Hand.28:28 – gezonden IS of WERD? (tussen de regels)
Romeinen 1:1 – dienstknecht of slaaf? (tussen de regels)
Romeinen 1:26,27 – Paulus over homosex (tussen de regels)
Romeinen 1 – ‘de verkeerde kant’ (*)
Romeinen 1 – God verheerlijken
Romeinen 7 – leven uit genade
Romeinen 7 – oude en nieuwe natuur?
Romeinen 7/8 – leven uit de overwinning (*)
Romeinen 8:3 – drie teksten
Romeinen 8:9 – Geest van God en van Christus
Romeinen 8 – als God vóór ons is…. (*)
Romeinen 8 – gebroken schepping? 
Romeinen 9:3 – wensen of wenste? (tussen de regels)
Romeinen 9 – van Christus verbannen
Romeinen 9:5 – “dewelke is God” (tussen de regels)
Romeinen 9:19 – wat heeft Hij dan nog aan te merken?

Romeinen 9:19 – Gods bedoeling weerstaan?
Romeinen 9 – een vrije wil?
Romeinen 9 – de pottenbakker en het leem (*)
Romeinen 9/10 – gij zult & gij zult niet… (*)
Romeinen 10 – geloven met het hart (*)
Romeinen 13:1 – overheid onder God (tussen de regels)
Romeinen 16 – de ekklesia ten huize van… (I)
1Korinthe 1 – twee gemeenten?
1Korinthe 1 – Jezus Christus en die gekruisigd
1Korinthe 2 -ziels of geestelijk?
1Korinthe 2:7 – van eeuwigheid af? (tussen de regels)
1Korinthe 3 – hout, hooi en stro

1Korinthe 5 – excommunicatie?
1Korinthe 6 – kan een gelovige de erfenis verspelen?
1Korinthe 6:16 – hoererij
1Korinthe 6 – elke zonde buiten het lichaam om? 
1Korinthe 7 – trouwen… of niet? (*)
1Korinthe 9 – Paulus was geen bedelaar…
1Korinthe 9 – om niet
1Korinthe 9 – onder de wet van Christus?
1Korinthe 10 – alles geoorloofd, niet alles nuttig
1Korinthe 11 – hoofdbedekking = lang haar
1Korinthe 11 – nu nog profeterende vrouwen?
1Korinthe 11:20 – DE maaltijd van de Heer? (tussen de regels)
1Korinthe 11 – brood en beker
1Korinthe 11 – lichaam gebroken?
1Korinthe 13 – de liefde Gods
1Korinthe 13 – zo blijve dan…(*)
1Korinthe 14 – vertalen of uitleggen?
1Korinthe 15:3 – “opgewekt ten derde dage” (I) (*)
1Korinthe 15:3 – “opgewekt ten derde dage” (II) (*)
1 Korinthe 15:11 – hetzelfde evangelie? 
1Korinthe 15:22 – Adam & Christus
1Korinthe 15 – drie fasen van levendmaking

1Korinthe 15:29 – wat is “dopen voor de doden”?
1Korinthe 15:58: overvloedig in het werk des Heren
1Korinthe 15:58: wat kan God van ons leven maken? (*)
1Korinthe 16:22 – ‘maranatha‘ een vloek

2Korinthe 1 – DE gemeente
2Korinthe 1 – Gods compassie
2Korinthe 3 – de ont-dekking (*)
2Korinthe 3 – leven wij onder het nieuwe verbond?
1Korinthe 4:4 – wat is een ongelovige?
2Korinthe 4:6 – tot verlichting (tussen de regels)
2Korinthe 5 – de rechterstoel van Christus
2Korinthe 5 – wat is verzoening? (*)
2Korinthe 5 – laat u verzoenen?
2Korinthe 5:21 – drie teksten 
2 Corinthians 5 – what is conciliation?
2Korinthe 12 – wat was Paulus’ doorn in het vlees?
Galaten 1 – naar Arabië vertrokken
Galaten 1:18 – Paulus’ verhaal aan Petrus (tussen de regels)
Galaten 2 – de verdeelsleutel van het ‘NT’ (*)
Galaten 2 – van of voor?
Galaten 3 – Abraham en het evangelie
Galaten 3:13 – drie teksten 
Efeze – temidden van de hemelsen (*)
Efeze 1 – rijkdommen in Christus Jezus (*)
Efeze 1 – vergeving of bevrijding van zonden? 
Efeze 2:1 – dood waren of zijn? (tussen de regels)
Efeze 2 – aionen en werelden
Efeze 2 – is geloof een gave Gods?
Efeze 2 – wat gaan we straks doen?
Efeze 2 – wat is een apostel?
Efeze 3 – wanneer begon de huidige bedeling?
Efeze 3 – Gods plan der aeonen (*)
Efeze 4 – evangelisten, herders en leraars
Efeze 4 – niet meer onmondig (*)
Efeze 4:22 – misplaatst ‘moeten’ (tussen de regels)
Efeze 5 – strijden tegen ‘het vlees’?
Efeze 5 – Lichaam of Bruid? (*)
Efeze 6 – de wapenrusting van God (*)
Filippi 2 – met vreze en beven
Filippi 4 – schik, schikken, geschikt
Filippi 4 – de vrede van God
Filippi 4 – naar zijn rijkdommen
Kolosse 1 – de beste wensen (*)
Kolosse 1 – Eerstgeborene van elk schepsel
Kolosse 1 – laten afbrengen van de hoop?
Kolosse 1 – het Woord van God compleet
Kolosse 3:13 – genade bewijzen
1Thessalonika 4 – wegrukking wanneer?
2Thessalonika 2 – wie of wat is de weerhouder?
1Timotheüs 2 – losprijs of schuldbetaling?
1Timotheüs 2 – een stil en rustig leven
1Timotheüs 4 – leer en leven
1Timotheüs 6:6 – tevredenheid voorwaarde? (tussen de regels)
1Timotheüs 6:10 – DE wortel van alle kwaad? (tussen de regels)
2Timotheüs 2 – het woord rechtsnijden
2Timotheüs 3 – de inspiratie van de Schrift
Titus 1 – oudsten
Titus 2 – gezond verstand
Hebreeën – setting van de Hebreeën-brief (*)
Hebreeën 2:14 – OVER de dood? (tussen de regels)
Hebreeën 2:16 – geen ontferming over engelen?
Hebreeën 7 – Melchizedek (*)
Hebreeën 9 – foutje in Hebr.9:4?
Hebreeën 9 – waarom was dat bloed nou nodig?
Hebreeën 10 – een schaduw van het komende 
Hebreeën 10 – offers in de toekomst?
Hebreeën 10 – de eigen bijeenkomst 
Hebr.11:1 – het geloof is de aanname… 
Hebreeën 11 – een land in de hemel?
Jakobus – Jakobus versus Paulus
1Petrus 1:16 – weest heilig? (tussen de regels)
2Petrus – de onbekende setting van 2Petrus
2Petrus 3 – het komende Millennium
2Petr.3:8 – na zesduizend jaar…
1Johannes 1 – het bloed van Jezus
1Johannes 3 – de duivel zondigt van den beginne
Openbaring 4 – wie zag Johannes?
Openbaring 6 – zegels en bazuinen (*)
Openbaring 11 – de twee getuigen
Openbaring 12 – de wegrukking van de zoon (*)
Openbaring 17/18 – Babylon = Babylon
Openbaring 20 – “dat is de tweede dood”

Delen: