GoedBericht.nl logo
English Blog

“Jezus Christus en die gekruisigd”

14-10-2009 - Geplaatst door Andre Piet

VRAAG:
In 1Kor.15 schrijft Paulus dat de opstanding van Christus, de basis van het Evangelie is. Hoe kan hij dan in de eerste hoofdstukken van diezelfde brief zeggen dat hij had besloten niets anders te verkondigen “dan Jezus Christus en die gekruisigd“?

ANTWOORD:
Wanneer de Bijbel het over Jezus Christus heeft, dan gaat het over Hem die door zijn opstanding “tot Heer en tot Christus is gemaakt” (1). Christus (=gezalfde), is een titel die aan Jezus is toegekend sinds hij de heilige Geest ontving en werd opgewekt uit de doden (2). Waarmee gezegd is, dat als Paulus spreekt over “Jezus Christus en die gekruisigd” hij daarbij denkt aan Degene die is opgewekt uit de doden.

Vanwaar dan in de eerste hoofdstukken van 1Korinthe het accent op “het kruis”? In hoofdstuk 1:21 lezen we:

Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.

God heeft er behagen in om wat in de wereld voor ‘wijsheid’ doorgaat, compleet te passeren. Hoe doet Hij dat? Door een dwaze boodschap te laten prediken. Paulus had veel theologische en filosofische kennis in huis, maar weigerde daarmee indruk te willen maken. In de christelijke wereld koketteert men al te graag met academische titels (professor X, doctor Y, dominee zus en doctorandus zo), om te laten zien dat men “echt niet gek” is. Maar Paulus deed geen moeite om voor ‘wijs’ versleten te worden of om een voor de wereld ‘acceptabele’ en ‘correcte’ boodschap te prediken. Een ‘wetenschappelijk verantwoorde apologetiek’ (verdediging van het geloof) zou aan Paulus niet besteed zijn. God redt immers door een dwaze prediking. Hoezo dwaas? 

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods…
1Kor.1:18

Het kruis staat symbool voor de ultieme vernedering. Deze vreselijke dood hadden “de beheersers van deze aion” (3), de religieuze elite in Jeruzalem, samen met de politieke machthebbers, toegedacht aan “Jezus van Nazareth”. Geen benul hebbend van wie hij werkelijk was en hoezeer hij beantwoordde aan het profiel dat de profeten van de Messias hadden gegeven. In al hun ‘wijsheid’ doodde men hem aan een paal (Gr.stauros). Maar laat nu uitgerekend via deze daad GOD Zijn kracht en wijsheid demonstreren door Jezus uit de doden op te wekken! 
Paulus predikte Iemand die voor de wereld slechts een “gekruisigde” is. Een kruis is immers het laatste wat men van Jezus vernomen heeft.

Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd
1Kor.2:1,2

Wanneer Paulus zegt niets anders te willen weten dat “Jezus Christus en die gekruisigd”, geeft hij daarmee niet aan, dat hij niet de Opgestane zou hebben gepredikt. Integendeel: Jezus Christus IS juist de Opgestane! Kijken we naar de tegenstelling in  de context, dan zie we dat “Jezus Christus en die gekruisigd” wordt geplaatst tegenover “schittering van woorden of wijsheid”. Paulus nam de (waanwijze) wereld niet serieus en beoogde evenmin door die wereld serieus genomen te worden. Hij probeerde niet te imponeren met filosofie en rethoriek maar was bereid een (in de ogen van de wereld) volstrekt belachelijke boodschap te verkondigen. De boodschap dat GOD de wereld redt door Iemand die aan een kruis stierf, is voor de godsdienstige wereld een aanstoot (=struikelblok) en voor de niet-godsdienstige wereld absurd en ridicuul. Dwaas dus.

…  een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid…
1Kor.1:23

Vandaag is dat nog steeds niet anders. Niettemin, die geroepen zijn, weten beter…

…  maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods
1Kor.1:23,24

———————————————-

voetnoten:
(1) Handelingen 2:36
(2) Handelingen 2:33; toen Jezus bij zijn doop uit het water opstond, daalde de heilige Geest als duif op hem neer. Dat was een beeld van wat enkele jaren later zou plaatsvinden toen Hij opstond uit de doden.
(3) 1Korinthe 2:8

Delen: