GoedBericht.nl logo
English Blog

Ruth 2

29-10-2006 - Geplaatst door Andre Piet
samenvatting van een Bijbelstudie, gehouden op 29 oktober 2006 te Zoetermeer.

De figuur Boaz (type van Christus) verschijnt ten tonele na de vermelding van het begin van de gerstoogst. Dat is niet zonder betekenis. Boaz betekent: in Hem is kracht. Nooit is Gods kracht duidelijker gedemonstreerd dan op het meest gedenkwaardige begin van de gerstoogst ooit: de dag van de opstanding van Christus.

waarom moet de Verlosser een bloedverwant zijn?

Boaz wordt geïntroduceerd als bloedverwant (van Elimelech’s kant) Ruth 2:1. Dat is van groot belang voor verloop van het verhaal, omdat alleen een bloedverwant als losser kon optreden. De typologische strekking moet duidelijk zijn. De verlossing kan slechts tot stand komen doordat Christus deel kreeg aan bloed en vlees:

Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over van de dood had, de duivel, zou onttronen…
Hebr.2:14; NB: de duivel heeft geen macht over de dood, maar de macht van de dood (vergl. St.Vert: “geweld des doods”). De duivel maakt, als “mensenmoorder van den beginnne” dood. Maar Christus heeft macht over de dood: Hij kan daarom levend maken!

slechts wie sterft kan opstaan

Christus moest bloed en vlees aannemen (=sterveling worden), omdat Hij alleen zó zou kunnen opstaan uit de doden en daarmee de verlossing tot stand zou kunnen brengen.

een vermogend man

Boaz is “een zeer vermogend man” Ruth 2:1. Dat is te zeggen: om als losser op te kunnen treden, is hij in staat een grote prijs te betalen. Van Boaz’ nakomeling, Christus Jezus lezen we: “… die Zichzelf gegeven heeft tot losprijs voor allen” 1Tim.2:6. Dat is de boodschap van het Evangelie: de prijs is voor allen betaald – iedereen, niemand uitgezonderd, is het eigendom van Christus!

Boaz: de linker zuil

Boaz is behalve hoofdrolspeler in het boekje Ruth, ook nog de naam van één van de befaamde pilaren bij de ingang van Salomo’s tempel. De linker pilaar (d.w.z. links van de ingang) heette Boaz en de rechter-pilaar Jachin (=de HERE grondvest) 2Kron.3:17. Links en rechts valt hier trouwens samen met resp. zuiden en noorden vergl. 2Kron.4:10. Links en zuiden staan in de symboliek voor achterstelling en vernedering, terwijl de rechts en noorden staan voor voorrang en verhoging. De linker pilaar staat staat voor de eerste komst van Christus in vernedering en de rechter pilaar staat voor de tweede komst van Christus in verhoging (wanneer het Koninkrijk op aarde gevestigd zal worden).
Tussen de linker- en rechter-pilaar door, ging de priester in en uit het heiligdom. Parallel daarmee ging Christus na Zijn eerste komst (Boaz) het hemels heiligdom binnen en zal Hij straks terugkeren om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen (Jachin). De zuilen waren gemaakt, op de plaats waar Israël door de Jordaan is getrokken (> dood en opstanding; 1Kon.7:46 vergl. Jozua 3:16.

aren lezen= het Woord lezen

Het (op-)lezen van aren, is een plaatje van het lezen van Gods Woord. Aren staan immers voor brood en dat is een bekend type van het Woord van God. Lezen betekent (althans in het Nederlands) letterlijk ‘verzamelen’. Matteüs 4:4

toeval bestaat…

In Ruth 2:3 lezen we dat Ruth “bij geval” terecht kwam op het veld van Boaz. Toevallig betekent dat. Toeval bestaat dus. Punt is echter dat het God is, die doet ’toe vallen’.

Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE”.
Spreuken 16:33

Toevallig… ging een prinses baden, juist toen een moeder haar kind in de Nijl had gelegd en toevallig ging de baby net op dat moment huilen en toevallig… Toeval is Gods timing in cognito.

genade gevonden

Ruth vond genade in de ogen van Boaz Ruth 2:10 SV. Het is dezelfde uitdrukking die ook gebruikt wordt i.v.m. het volk Israël in de eindtijd.

“Zo zegt de HERE: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn, Israel, op weg naar zijn rust.”
Jeremia 31:2.

wat is een losser?

Een losser (Herbreeuws: go’el) is een naaste bloedverwant die geroepen is om, voor zover daartoe in staat, zijn familie te redden. B.v. om los te kopen uit slavernij. Of om verloren gegane familie-bezittingen weer terug te kopen. Of om als ‘bloedwreker’ op te treden en zo het geschonden recht te herstellen. De HERE wordt in de Schrift ook vaak een Losser genoemd Job.19:25; Spreuken 23:11; Jesja 54:8. Hij is immers in Jezus de Messias, een naaste bloedverwant geworden. Hij is het die het verlorene gegane land van Israël weer terug geeft aan de oorspronkelijke erfgenamen. Hij is het ook die in de nabije toekomst, als wreker van Zijn volk, het recht zal herstellen. Hij is het ook die de losprijs betaalde voor allen, zodat heel de mensheid als slaaf van de dood, zal worden vrijgekocht 1Timotheüs 2:6.

Ruth 1
Ruth 3
Ruth 4

Delen: