GoedBericht.nl logo
English Blog

Ruth 3

26-11-2006 - Geplaatst door Andre Piet
samenvatting van een Bijbelstudie, gehouden op 26 november 2006 te Zoetermeer.

Wat is dorsen en wannen?

Dorsen is: het graan uit de aren slaan.
Wannen is: het graan omhoog gooien, zodat de wind het lichte kaf (= de schil om de graankorrel) doet wegwaaien.
zie voor dit fenomeen ook: Ps.1:4; Jes.13:24; Dan.2:35; Hos.13:3

wat doet Christus vandaag?

Het wannen door Boaz in hoofdstuk 3, spreekt profetisch gezien, van het werk dat de Messias zal doen aan het gelovig overblijfsel van Israël in de eindtijd. Meer in het algemeen is het ook van toepassing op het werk van Christus in de tegenwoordige tussentijd. D.w.z. ná Zijn opstanding (“het begin van de gersteoogst” – hfst 1) en voorafgaand aan Israël’s verlossing (hfst. 4). Wat doet Christus vandaag aan ons die geloven? Hij richt ons, door Zijn Woord omhoog, en het is de Geest (> roeach, pneuma = wind) die het ‘kaf’ doet wegwaaien.

laat maar waaien…

Het woord roept ons op, niet te strijden tegen vlees en bloed, maar op te zien naar boven en alles van de levende Heer te verwachten Efeze 6:12; Rom.6:11; 2Kor.3:18. Het kaf (de zonde, de werken van het vlees) zal dan, als vanzelf, uit ons leven wegwaaien. Waar het licht is, daar is geen plaats voor duisternis. Strijden tegen de duisternis is zinloos – het licht (= het Woord) ontsteken, dát doet wonderen! Wie gericht is op boven, die kan laconiek over over het kaf in z’n leven zeggen: laat maar waaien…

de dorsvloer van Gideon

Misschien wel de beroemste dorsvloer in de Bijbel, is die uit de geschiedenis van Gideon. Maar slechts weinigen zijn zich bewust van de diepere zin. God gaf op de dorsvloer aan Gideon een dubbel teken, nl. dat Hij door diens hand Israël zou verlossen. Eerst was het wollen vlies op de dorsvloer vochtig en bedauwd, in tegenstelling tot het omliggende land. Het tweede teken was dat het land geheel bedauwd was, i.t.t. het wollen vlies.
Het wollen vlies spreekt (uiteraard) van het “lam dat ter slachting is geleid”. De dauw spreekt van leven en vruchtbaarheid. De eerste die deel kreeg aan het nieuwe leven is het lam dat ooit geslacht werd. In tegenstelling tot het land (of de aarde = hetzelfde Hebreeuwse woord). In de toekomst echter, zal het land (of de aarde) alsnog deel krijgen aan het nieuwe leven.
En daarmee zal ook definitief vaststaan door Wiens hand Israël verlost zal worden…
Richteren 6

de dorsvloer van Nakon

Een minder bekende dorsvloer is die van Nakon. Het was de dorsvloer waar de runderen die voor de ark van God gespannen waren, uitgleden waardoor Uzza zich vergreep aan de ark. De ark was op weg naar Jeruzalem, maar die reis werd daar onderbroken. Vandaar dat die plaats vervolgens ook Peres-Uzza werd genoemd. Peres betekent breuk of onderbreking. De ark is het type bij uitstek van “de Christus”. De komst van de Messias had tot doel om Zijn zetel in te nemen in Jeruzalem. De weg daar naar toe wordt echter onderbroken. Ongehoorzaamheid, struikeling en vergrijp zijn daarbij de trefwoorden. De goede verstaander kan het plaatje verder zelf inkleuren…Rom.11:11, 15.
2Samuël 6

de tempel gebouwd op een dorsvloer

De meest belangwekkende dorsvloer in de Schrift, is die van de Jebusiet Arauna (of Ornan). Het was deze dorsvloer waar David een altaar bouwde 2Sam.24. en waar zijn zoon Salomo de tempel bouwde 2Kron.3:1. Het was trouwens ook nog plaats waar ooit Abraham zijn enige zoon offerde… inderdaad, op de derde dag Gen.22.
De dorsvloer is de plaats waar de aren geslagen worden en waar het graan omhoog gegooid wordt. Het is de plaats waar werd geofferd. Het is de plaats waaraan Sion haar betekenis ontleent: de tempel. Kort en goed: de dorsvloer verwijst naar Sion, alwaar de Heer stierf, en “wat meer is”, waar Hij werd opgewekt! Openb.11:8

de volken als schoven op de dorsvloer

De dorsvloer verwijst vervolgens naar Sion omdat uitgerekend daar in de eindtijd de volken zullen worden verzameld “als schoven op de dorsvloer” Micha 4:12. Het is deze locatie waar de ware Boaz straks alle volken zal verzamelen om gericht te houden. “De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden…” Mat.3:12.
Merk op dat in de laatste verzen van Micha 4 en begin hoofdstuk 5 gesproken wordt over resp. lossen (4:10), over de dorsvloer (4:12), over de dochter Sions (4:13, vergl. Ruth) en over Bethlehem Efrata (5:2). Stuk voor stuk elementen die naadloos aansluiten bij de thema’s van het boek Ruth.

de andere losser

De kandidaat-losser die nader was dan Boaz (d.w.z. een familielid die nog dichterbij stond) spreekt profetisch van degene die zich eerst als messias zal presenteren, maar uiteindelijk zijn claim niet zal kunnen waarmaken. In de ontknoping van hoofdstuk 4 komt hij nader aan de orde.
Ruth 3:12

de bedekking weggenomen

Ruth is, goed voorbereid en vol overgave naar Boaz op de dorsvloer gegaan. Daar vindt de ontmoeting plaats. Daar ontvangt zij zijn toezeggingen. Daar gaat de omslagdoek af en daar ontvangt ze een overvloed van gerst. Ìn beeld spreekt dit alles van wat zich in de nabije toekomst zal afspelen in Sion (= de dorsvloer). Daar zal de ware Boaz de “dochter Sions” ontmoeten en de bedekking (> de omslagdoek) zal worden weggenomen. De bedekking zal plaatsmaken voor een overvloed van nieuw leven (>gerst). Paulus schrijft:

“… tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, doch wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zo wordt de bedekking weggenomen.” 2Kor.3:14-16

hij zal niet rusten voordat…

Hoofdstuk 3 eindigt met het verhaal dat Ruth thuiskomt en aan Naomi verteld wat er gebeurd is. Naomi reageert dan met “…blijf stil afwachten (lett. zit!), mijn dochter, totdat gij verneemt, hoe de zaak uitvalt; want die man zal niet rusten, voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht. ”
We zien hier een schitterend plaatje van de man die ook bezongen wordt in Psalm 1. De rechtvaardige, die is “als een boom geplant aan waterstromen… al wat hij onderneemt gelukt“. Er is (uiteraard) maar één Man op wie dit voor 100% van toepassing is: de Here Jezus Christus. Hij zal niet rusten voor Hij alles tot een goed einde heeft gebracht. Hij kwam tot redding der wereld en dat ZAL Hem gelukken! “Wat Gods liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet”.

Ruth 1
Ruth 2
Ruth 4

Delen: