GoedBericht.nl logo
English Blog

wat gaan we straks doen?

18-12-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

VRAAG:
Wat is straks de taak van de ekklesia (het lichaam van Christus) in “de hemelse gewesten”?

ANTWOORD:
We zijn al een heel eind in de goede richting wanneer we ons realiseren dat de toekomst van de ekklesia (het lichaam van Christus) inderdaad gelegen is “in de hemelse gewesten”. Of zoals anderen vertalen “temidden van de hemelingen”.

 (Hij) heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Efeze 2:6,7

één met Christus
De ekklesia heet “lichaam van Christus” omdat ze met Hem wordt geïdentificeerd. Hij stierf – wij stierven met Hem. Hij werd opgewekt  – wij werden met Hem opgewekt. Hij is gezeten in de hemelse gewesten – wij zijn met Hem gezeten in de hemelse gewesten. Christus’ positie is onze positie. Ons leven is nu nog verborgen met Christus (Kol.3:3) maar in de komende eeuwen (aionen) zal God dit gaan tonen.

zendelingen?
Sommigen stellen het zo voor, dat we straks als zendelingen temidden van de hemelingen, Gods veelkleurige wijsheid gaan bekendmaken. Men verwijst daarvoor naar Efeze 3:10. In dat vers wordt echter niet gesproken over de taak van de ekklesia in de toekomst maar over haar taak nu (“opdat THANS door middel van de ekklesia…”).

op de Troon!
Om te weten wat ons straks te doen staat, dienen we ons bewust te worden wat onze positie is. God heeft Christus doen zitten aan Zijn rechterhand (d.w.z. de hoogste positie) in de hemelse gewesten…

BOVEN ALLE OVERHEID en MACHT en KRACHT en HEERSCHPAPPIJ en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft ALLES ONDER ZIJN VOETEN GESTELD en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de ekklesia, die zijn lichaam is…
Efeze 1: 20-23

Als de ekklesia Christus’ lichaam is, en alles is onder Zijn voeten gesteld, dan betekent dit dat alles ook onder ons is gesteld! Dat betekent dat we zullen HEERSEN…

Gij doet Hem (= de Ben Adam; vers 4) HEERSEN over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd.
Psalm 8:6

rivalen…
Tesamen met Christus is de ekklesia bestemd voor de Troon op de allerhoogste plaats. Geroepen tot heerschappij! De overheden en machten in de hemelse gewesten die daar nu nog de dienst uitmaken (Efeze 6:12), zullen plaats moeten maken voor ons. Vandaar ook dat deze machten het op ons gemunt hebben en tegen ons strijden.

onvoorstelbaar!
Voor sommigen misschien een teleurstellend idee, maar de komende aionen wordt het voor ons dus beslist niet louter vakantie vieren… Integendeel, ons wacht een SUPERTAAK: de heerschappij over de ganse schepping! Als kleine mensjes op aarde hebben we er geen idee van wat het betekent om met een hemels lichaam (gelijkvormig aan dat van Christus) in hemelse regionen de scepter te gaan zwaaien over al wat is. Het mag ons voorstellingsvermogen tarten, maar Gods Woord zegt het!

Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? (…) Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?
1Korinthe 6:2,3

Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen
2Timotheüs 2:11,12

Delen: