GoedBericht.nl logo
English Blog

gij zult (niet): wet of belofte?

13-08-2015 - Geplaatst door Andre Piet
samenvatting van toespraak gehouden in Zoetermeer op 25-7-1999
Schriftgedeelte: Romeinen 9:30-10:3

images7

ijver zonder verstand

Het jodendom is buitengewoon ijverig met het uitvoeren van de wet. En toch… de eigenlijke zin van de Torah verstaat ze niet, volgens de apostel Paulus. Hij spreekt van een een ijver zonder verstand. En Paulus wíst waar hij het over had.
Romeinen 10:2,3; Galaten.1:14

uitgaan van werken i.p.v. geloof

Ondanks al haar ijver is Israël aan de wet niet toegekomen. “Waarom niet? Omdat het niet uitging van geloof maar van werken”. Israël ging er vanuit dat de wet gewerkt moet worden in plaats van geloofd. Het is deze veronderstelling die blind maakt voor de ware betekenis van de wet. De wet is in essentie geen opdracht maar belofte. Een commando behoort te worden gewerkt. Een belofte behoort te worden geloofd. Dat is hét verschil!
Romeinen 9:31,32

gij zult weten…

Tegen Abraham wordt gezegd: “gij zult een vader van een menigte volken worden”. En tegen Israël wordt gezegd: “en gij zult weten dat Ik de HERE uw God ben”. Zijn dit opdrachten of beloften??
Genesis 17:4; Ezechiël 36:11

gij zult kracht ontvangen

Handelingen één vers acht is een fraaie illustratie van de betekenis van “gij zult”. Het begint met “gij zult kracht ontvangen” en eindigt met “gij zult Mijn getuigen zijn”. Is het eerste een belofte? Dan het tweede ook. Maar hoevaak is het “gij zult Mijn getuigen zijn” niet misbruikt? Als een stok achter de deur om mensen met folders de straat op te sturen of naar het zendingsveld te pressen.

heilig zult gij zijn

De wet zegt: “heilig zult gij zijn, want Ik de HERE uw God ben heilig”. Denk hier eens over na. Dit is geen commando maar een grandioze belofte.
Leviticus 19:2

“weest heilig” is ONJUIST

Let op: wanneer we in 1Petrus 1:16 lezen: “wéést heilig want Ik ben heilig”, dan is dat een ONJUISTE vertaling. Het behóórt vertaald te worden met: “gij zúlt heilig zijn, want Ik ben heilig”. Maar de gebruikelijke weergave is niet slechts onjuist, het degradeert Gods werk tot mensenwerk. Heiliging wordt dan zelfheiliging. Zeg maar gerust: schijn-heiliging.

christendom anders dan het jodendom?

“Gij zult” en “gij zult niet” worden tot op vandaag als bevelen opgevat. Ook binnen het traditionele christendom. Ook zij gaat dus uit van werken i.p.v. geloof.

als God spreekt gebeurt er wat!

In ‘de Bergrede’ horen we: “gij dan zúlt volmaakt zijn gelijk Mijn hemelse Vader volmaakt is”. Voor degene die dit gelóóft (als een belofte) klinken deze woorden als een Evangelie! Wanneer je de klemtoon goed legt gaat er een wereld voor je open.
Matteüs 5:48

profetieën worden vervuld, de wet ook

Mensen hebben gewoonlijk meer fiducie in eigen werk dan in de power van het Woord. Ze hebben geen flauw idee van wat het Woord vermag. God zei ooit: ‘er zij licht’ en er was licht!  Alles is door het Woord geworden. Wanneer Gód spreekt gebeurt er wat.
Psalm 33:6,9

Profetieën worden vervuld. Maar van ‘de wet’ lezen we exact hetzelfde. Weet u waarom? Omdat de wet profetie is. De wet voorzegt.
Matteüs 5:17,18

de wet is onderwijzing

De wet is naar haar diepste betekenis geen verzameling wetten en eisen maar onderwijzing (Hebreeuws: Torah). Onderwijzing van Wie God is en wat Zijn werken zijn. De mens plaatst zichzelf op een voetstuk door de opvatting dat de Bijbel een handboek is voor hoe wij moeten leven.
Jesaja 28:11-13

gij zult rust vinden

Jezus sprak ooit de uitnodiging in het godsdientige Israël van Zijn dagen: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Vermoeid en belast waardoor? Door zware geboden die door mensen op hun schouders waren gelegd. Jezus  voegde er aan toe”: “Ik zal u rust geven… en gij zult rust vinden”.
Matteüs 23:4; Matteüs 11:28,29

Delen: