GoedBericht.nl logo
English Blog

het dynamiet van het Evangelie

07-08-2015 - Geplaatst door Andre Piet

waarom nog het Evangelie vertellen?
Hoe vaak heb ik niet de tegenwerping gehoord: waarom zouden we het Evangelie vertellen wanneer God tóch een Redder is van alle mensen? Wat een drogreden! De boodschap dat God een Redder van alle mensen is, is juist het Evangelie!

vertaalmissers
Het is onvoorstelbaar hoezeer Bijbelvertalers hebben geprobeerd 1Timotheüs 4:10 af te zwakken door woorden te veranderen of toe te voegen. Dit ondanks de volstrekt heldere grondtekst.

De NBG-vertaling:
“de levende God is een Heiland voor alle mensen inzonderheid voor de gelovigen”
(ondanks de onmiskenbare 2-de naamval).

De Nieuwe Wereldvertaling:
“de levende God is een Redder van alle soorten van mensen”
(puur toegevoegd om passend voor theologie te maken).

De Telos-vertaling:
“de levende God die een Onderhouder is van alle mensen”
(hoewel in een voetnoot eerlijk toegevend: “elders vertaald met Heiland”.)

het Evangelie haaks op (christelijke) religie
Het Evangelie van genade staat haaks op alle religie. Inclusief de christelijke religie. Karakteristiek voor alle godsdiensten is dat de mensen hoop wordt voorgehouden… onder voorwaarde. Welke of hoeveel, doet daarbij niet ter zake. Het Evangelie daarentegen, zoals Paulus dit onder de natiën predikte, houdt in dat er hoop voor ieder mens is! Zonder enige beperking.

christenen bekeren… een heidens werk
Er is niets zo moeilijk als orthodoxe christenen van de waarheid het Evangelie te overtuigen. Een orthodox christen gelooft opdat God zijn of haar Redder wordt. Probeer u voor te stellen wat het voor zo iemand betekent om te vernemen dat God reeds op voorhand een Redder is van alle mensen… De poten onder diens ‘geloofsstoel’ worden weggezaagd. Wat ik daarmee bedoel wordt treffend weergegeven in de volgende reactie: ‘waarom zou ik geloven als er tóch geen hel is?’

om zondaren te redden
De uitdrukking “dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard” komt twee maal voor in de 1-ste Timotheüs-brief. De eerste keer in 1Timotheüs 1:15:

Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden, onder welke ik een eerste plaats inneem.

Er is een logisch verband tussen deze uitspraak en die in 1Timotheüs 4:9. Want als Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden en daarbij zelfs de voornaamste zondaar vermag te redden… dan kan het niet anders dan dat Hij daadwerkelijk een Redder van alle mensen is. En inderdaad, deze conclusie wordt zwart op wit bevestigd in 1Timotheüs 4:10.

wat was Paulus’ drive?
Wat was de enorme ‘drive’ van Paulus om hele werelddelen af te reizen zonder zich daarbij ook maar één moeite te sparen? Bedenk daarbij dat hij alom tegenwerking, smaad en vervolging (van religieuze zijde) had te trotseren. Waar ging Paulus voor? Dit is zijn antwoord:

Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard (want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad), dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen. Beveel en leer dit.
1Timotheüs 4:9-11

de kerk versus Paulus
‘De kerk’ heeft door alle eeuwen heen, de Boodschap van God als Redder van alle mensen misprezen als ‘ongeloofwaardig’ en ‘alle verwerping waard’. En haar dienaars beval ze op straffe van ex-communicatie: leer dit niet.

de dood teniet of ‘eeuwige dood’?

…. Christus Jezus, die de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt door het Evangelie waarvoor ik ben gesteld als heraut, apostel en leraar van de natiën.
2Timotheüs 1:10,11

Het Evangelie brengt onvergankelijk leven aan het licht, doordat Christus Jezus de dood teniet doet. Dit is een mededeling. Een bericht. Het christendom heeft deze mededeling tot een verkoopartikel gemaakt. Haar versie is dat het onvergankelijke leven slechts verkregen kan worden door degenen die aan de voorwaarden voldoen. De consequentie daarvan is dat de dood helemaal niet wordt teniet gedaan. Immers, een groot deel van de mensheid zal terecht komen in (wat genoemd wordt) ‘de eeuwige dood’. De prachtige Paasliederen ten spijt, Christus Jezus doet de dood niet teniet. Is dit geen regelrechte ontkenning van de kern van het Evangelie waarvoor Paulus was gesteld “als heraut, apostel en leraar van de natiën”?

wat is een heraut?
Een heraut (‘verkondiger’) van het Evangelie doet mededelingen. Hij of zij geeft een bericht door. Paulus verkondigde dat Christus Jezus de dood teniet doet en dat God een Redder is van alle mensen. Dit is een mededeling, omdat het hoe-dan-ook waar is. Of je het nu gelooft of niet.

evangelisten als marchandeurs
Reeds in Paulus’ dagen degradeerde men het Goede Bericht tot verkoopartikel (2Korinthe 2:17 ). Een ‘produkt’ dat ‘verkocht’ moest worden. Vóór wat, hoort wat. Veel evangelisten zijn (ik weet dat het hard klinkt) religieuze marchandeurs. Men spreekt in eerste instantie gloedvol over ‘gratis’ en ‘om niet’ maar aan het einde van de ‘reclame-boodschap’ blijkt dat een mens zonder enige actie ‘het artikel’ toch niet verkrijgt. Men roept ‘het is volbracht’, maar men bedoelt dat aan de mens de ‘finishing touch’ toekomt.

moet je voorzichtig zijn het Evangelie te vertellen?
Onder de mensen die geloven dat God een Redder is van alle mensen, zijn er heel wat die menen dat dit ‘hoger onderwijs’ betreft (terwijl een kleuter het kan begrijpen!). Zij vinden dat je met deze Boodschap uiterst voorzichtig moet zijn. Aan ‘christelijke mensen’ kun je het beter maar niet vertellen omdat ‘de meesten daar nog niet aan toe zijn’. Het is verdrietig dat om dit type redenen het Beste Nieuws aller tijden verzwegen wordt. Juistdoor hen die er wél weet van hebben. Inderdaad, voor wie de nek uitsteekt om het te vertellen, is géén plaats binnen de orthodox-religieuze gemeenschappen. Binnen kerkmuren wordt hooguit (!?) getolereerd het Evangelie te geloven… maar er overspreken, laat staan het van de kansel preken – dát is volstrekt uitgesloten. Maar hoe zouden mensen het kúnnen geloven als ze het niet eerst te horen krijgen?

alle mensen Christus’ eigendom!

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. En ik ben daartoe als een heraut en een apostel gesteld (ik spreek waarheid en geen leugen) als een leermeester van de natiën, in geloof en waarheid.
1Timotheüs 2:4-7

De waarheid is dat God wil dat alle mensen gered worden. Aangezien er maar één God is, d.w.z Eén die alles beschikt, kan het niet anders dan dat God ook daadwerkelijk een Redder van alle mensen is. Immers, de prijs voor IEDEREEN is betaald en om die reden is Jezus Heer (d.w.z. Eigenaar) van alle mensen! Jazeker, elk mensenkind is Christus Jezus’ eigendom. Alleen de meeste mensen weten het niet. Maar ja, wie verteld het hen ook? De instituten die de reputatie hebben Christus Jezus vertegenwoordigers op aarde te zijn (de kerken), zijn zelfs de meest expliciete tegenstanders van dit getuigenis!

dwaalleer of “de hoop van het Evangelie”?

….door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis, alles weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Ook u (…) heeft Hij thans weder verzoend (…) om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen, indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
Kolosse 1:20-23

De weder(zijdse) verzoening van het (heel-)al, wordt hier “de hoop van het Evangelie” genoemd. Het is deze hoop waar de christenheid massaal zich van af heeft laten brengen. Sterker nog: iedereen die deze glorieuze hoop koestert heet een aanhanger van “één van de ernstigste, meest subtiele en moeilijkst te ontrafelen onbijbelse leringen” te zijn.

geloven of werken?
In het orthodoxe christendom is ‘geloof’ een werk geworden. Een daad waarvoor men loon (en wat voor!) ontvangt. Bij Paulus daarentegen staat ‘geloven’ tegenover ‘werken’. Geloof is juist de erkenning dat er niets te verdienen valt.

Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid…
Romeinen 4:4,5

Een gelovige is iemand die zijn vertrouwen stelt op Hem “die de goddeloze rechtvaardigt”. Kan het sterker worden gezegd?? Rechtvaardigt God dan alle mensen? Inderdaad. Lees Romeinen 5:18. Zolang een mens uitgaat van ‘werken’, d.w.z. van iets wat hijzelf moet doen (b.v. kiezen voor Jezus!), dan steunt hij op eigen gerechtigheid. Zo iemand is geblokkeerd om het ‘Evangelie om niet’ te aanvaarden.
Romeinen 9:31-33 

Delen: