GoedBericht.nl logo
English Blog

de Grote Opdracht: Israël eerst

31-05-2002 - Geplaatst door Andre Piet

Aan het einde van de boeken Matteüs, Marcus en Lucas vinden we de zogenaamde ‘Grote Opdracht’. Dat is de opdracht om alle volken te maken tot dicipelen van Christus. Het eigenaardige verschijnsel doet zich echter voor dat de mannen die deze opdracht ontvingen, zich (voorzover we dit vanuit de Schrift weten) strikt beperkt hebben tot het volk van Israël. Zelfs een eenmalig bezoek aan een “vreemdeling in de poorten” (Cornelius, Handelingen 10) was in aanvang onder de dicipelen onverteerbaar (Hand.11:2,3). Was dit ongehoorzaamheid? Nee, de zaak was namelijk dat van alle volken, éérst Israël tot discipel van de Messias moest worden gemaakt. Lees maar:

Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israels. Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft demonen uit.
Matteüs 10 vers 5- 8

In het boek Handelingen zien we “de twaalf” zich uitsluitend bezighouden met Israël. Israël moest als natie tot bekering komen en als eerste volk worden gemaakt tot discipel. En dan zou de Messias vanuit de hemel terugkeren om zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Petrus predikt op het tempelplein:

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, OPDAT er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.
Handelingen 3:19-21

Het boek Handelingen is echter vooral het historische verslag van Israëls afwijzing en onbekeerlijkheid. De ‘Grote Opdracht’ kwam daarmee op een dood spoor terecht. En vanuit dát gegeven roept God een dertiende apostel: Paulus. Als intermezzo. Dat suggereert de naam Paulus ook. Zijn naam is afgeleid van een Griekse werkwoord ‘pau’ (stoppen, onderbreken), waar ons woord ‘pauze’ vanaf is geleid. Paulus schrijft:

Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben…
Romeinen 11:11-13

De profeten en ook de evangelieën spreken van heil voor de natien op basis van Israëls bekering. Paulus spreekt echter van heil voor de natien in de tegenwoordige tijd, op basis van Israëls óngeloof (“hun val”). Paulus had een roeping en opdracht die geheel los stond van “de twaalf” in Jeruzalem.

Niet het maken van alle natien tot dicipelen van Christus was Paulus’ (en onze) grote opdracht. Nee, God is er NU op uit “een volk voor zijn naam UIT de natien te vergaderen” (Handelingen 15:14). Niet het binnenhalen van de oogst, maar het bijeenverzamelen van eerstelingen is het actuele werk van God in onze dagen. En daarna?

DAARNA zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David (= het koningshuis van David) weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en ALLE HEIDENEN, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet…
Handelingen 15:16,17

Het is bij die gelegenheid dat ‘de Grote Opdracht’ alsnog met succes vervuld zal worden. Inderdaad, door Israël.

Delen: