GoedBericht.nl logo
English Blog

Zes Misvattingen Over Alverzoening

20-08-2015 - Geplaatst door Andre Piet

misvatting # 1
Alverzoening = een on-Bijbels woord, door mensen bedacht.

Fout. De term ‘Alverzoening’ is rechtstreeks ontleend aan Kolosse 1:20. (>apokatalaxai ta panta = verzoenen van het al).

… door Hem, vrede makend* door het bloed van zijn kruis, het al, wederzijds met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Ook jullie, eens vervreemd en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu wederzijds…

* de vertaling “vrede gemaakt hebbende” (voltooid) is NIET correct. In het Grieks staat hier een aorist, dat is een tijdloze werkwoordsvorm. God HEEFT geen vrede gemaakt op het kruis. Hij MAAKT vrede door het kruis (ongeacht de tijd).

misvatting # 2
Alverzoening = op het kruis zijn alle zonden van iedereen verzoend

Verzoening heeft niet met zonden, maar met vijandschap te maken. Zonden worden ‘bedekt’. Dat het Hebreeuwse woord ‘kapher’ (of het Griekse equivalent) gewoonlijk vertaald wordt met ‘verzoenen’ is er de oorzaak van dat de gemiddelde Bijbellezer geen idee meer heeft van wat verzoening is…

misvatting # 3
Alverzoening = God vergeeft iedereen

Vergeving en verzoening zijn twee totaal verschillende zaken. Bij vergeving gaat het om God die de krenkingen niet aanrekent. Bij verzoening echter gaat het om vijandige schepselen die veranderen in liefhebbers. Alverzoening is géén ‘generaal pardon’.

misvatting # 4
Alverzoening = alle mensen worden verzoend

Op zich waar, maar onvolledig. Alverzoening heeft betrekking op alle vijandschap “hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”. De vrede die God bewerkstelligt, geldt niet alleen allen op aarde maar ook alle vijandige wereldbeheersers in de hemelse gewesten, inclusief “de overste van de macht der lucht”; Efeze 6:12; 2:2

misvatting # 5
Alverzoening = God heeft Zich met iedereen verzoend

Fout. God is nooit een vijand geweest van welk schepsel ook. Integendeel: Hij houdt van “het werk Zijner handen”! Aangezien God nooit vijandig was t.o.v. Zijn eigen creaturen, kon en hoefde Hij Zich dus ook niet te verzoenen. God verzoent Zich NIET met Zijn vijanden maar Hij verzoent Zijn vijanden met Zich!
Romeinen 5:10; 2Korinthe 5:18,19.

misvatting # 6
Alverzoening = iedereen is verzoend

Fout. Zolang er in de kosmos ook nog maar één wezen is dat vijandig staat tegenover zijn Schepper, zolang is de Alverzoening geen feit.

WAT IS ALVERZOENING DAN WEL?

Alverzoening wil zeggen: elke vijand of vervreemde van God, hetzij in de hemel of op de aarde, zal gewonnen worden door de bewezen liefde aan het kruis van Golgotha. Geen vijand zal bestand blijken tegen de overmacht van GODS LIEFDE!

niet één vijand meer!

Elke knie zal buigen en alle tong zal erkennen dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader.

… opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijdenJezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Filppi 2:10,11

Dat het hier om een HARTELIJKE erkenning gaat, blijkt o.a. uit de volgende feiten:

  1. Alle tong zal belijden. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om lippendienst. De lippen staan in de Bijbel voor de buitenkant, de tong daarentegen altijd voor de binnenkant;
  2. Het woord voor belijden in Filippi 2:11 is ex-omologeo. Het voorvoegsel ‘ex’ betekent dat het van binnenuit komt. Overal waar dit woord in het NT voorkomt (11x) gaat het om een hartelijke instemming. Trouwens, niemand kan zeggen ‘Jezus is Heer’ dan alleen door de heilige geest 1Kor.12:3;
  3. Alle tong zal belijden “tot eer van God de Vader”. Niet uit dwang maar tot eer van God (als Vader!), zal de lof klinken. In de hemel, op de aarde en onder de aarde.

Delen: