GoedBericht.nl logo
English Blog

God voorspelt niet. Hij voorzegt!

21-08-2015 - Geplaatst door Andre Piet

index_2

Eén van de opmerkelijkste profetieën in de Bijbel is de voorzegging van de naam van koning Kores in het boek Jesaja. Dat zal ik toelichten. Koning Kores was de eerste koning van het Medo-Perzische rijk dat als wereldrijk de opvolger was van het Babylonische rijk. Tijdens het Babylonische rijk was onder leiding van koning Nebukadnezar de stad Jeruzalem compleet verwoest, de tempel in vlammen opgegaan en een enorme slachting onder het volk aangericht. En degenen die aan het zwaard waren ontkomen werden als slaven naar Babel gevoerd (2Kron.36:19-21).

70 jaar lang heeft deze situatie geduurd, zoals was voorzegd door de profeet Jeremia. Daarna zou God omzien naar zijn volk en hen terugbrengen naar het land om de tempel te herbouwen. Maar nu komt het: de naam van de koning die dit herstel mogelijk maakte was reeds voorzegd bij monde van de profeet Jesaja. En dan moet u weten dat Jesaja deze naam profeteerde, ongeveer 140 jaar voor de verwoesting van de tempel en dus ongeveer 210 jaar voor de terugkeer uit de ballingschap. God sprak bij monde van Jesaja (hfst. 44,45):

28 die tot KORES zeg: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest.
1. Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot KORES, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten.

Hier wordt niet alleen de verwoesting van Jeruzalem voorzegd maar ook het herstel van de stad en zelfs door wie dat zou gebeuren. Is dat niet spectaculair? Voor koning Kores zelf in elk geval wel. Want toen aan hem de boekrol van Jesaja was gegeve, kwam hij zo onder de indruk dat zijn naam daarin vermeld stond, dat hij onmiddellijk bevel gaf om te doen wat van hem geprofeteerd stond (zie de geschiedschrijver Flavius Josepus Oudheden, boek 11, hfst.1).  Door wie koning Kores op de boekrol van Jesaja was gewezen, wordt niet vermeld, maar mogelijk dat dit de oude Daniël is geweest, die immers in hoog aanzien stond in het koninkrijk van Kores (Dan.6:29). Hoe dan ook, deze heidense koning komt tot erkenning van Israëls God omdat deze in staat bleek de toekomst feilloos te voorzeggen. Sterker nog: hemzelf had voorzegd! Zo “verwekte de HERE de geest van Kores” (2Kron.36:22) opdat hij als machtigste man op aarde dit bevel zou geven:

2 … alle koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.
3 Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, zijn God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem, in Juda, en bouwe het huis van de HERE, de God van Israel, dat is de God, die in Jeruzalem woont.
4 En ieder die overgebleven is, van welke plaats ook, waar hij als vreemdeling vertoeft, die moeten zijn plaatsgenoten ondersteunen met zilver en goud, met have en vee, behalve de vrijwillige gave voor het huis van de God, die in Jeruzalem woont.
-Ezra 1-

De tempel werd herbouwd in het jaar, dat reeds was voorzegd toen de tempel nog niet eens was verwoest. En het gebeurde onder leiding van een man die Jesaja ruim 200 jaar eerder al bij name had genoemd. Alleen GOD kent de toekomst en daarom is profetie zijn waarmerk. Astrologen en wichelaars doen voorspellingen maar de GOD van hemel en aarde voorzegt de toekomst. Daar kan een mens op bouwen en blindvaren!

… nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
-2Petrus 1:21-

Reageer op Facebook

Delen: