GoedBericht.nl logo
English Blog

Babylon = Babylon

11-07-2013 - Geplaatst door Andre Piet

Maar liefst twee volle hoofdstukken in het Bijbelboek ‘Openbaring’ (17 + 18) worden gewijd aan de beschrijving van Babylon en haar val. Veel in deze hoofdstukken is onmiskenbaar symbolische taal: een hoer gekleed in purper en scharlaken, zittend op een beest met zeven koppen en tien horens, etc.. Dat hoeft voor de verstaanbaarheid in principe geen problemen op te leveren, mits de symbolen maar worden uitgelegd. Welnu, wat de identiteit van de vrouw betreft, lezen we het volgende:

En de vrouw, die je zag, is de grote stad…
-Openbaring 17:18-

M.a.w. de vrouw is figuurlijk, de grote stad is letterlijk. Het eerste is beeldspraak, het tweede verklaring. Het gaat in Openbaring 17 en 18 onmiskenbaar over een grote stad. Maar welke grote stad is dat? Deze hoofdstukken spreken consequent van Babylon. Hieronder negen redenen waarom we dat gewoon hebben te nemen zoals het er staat.

#reden 1

Zes keer wordt in ‘Openbaring’ de naam Babylon vermeld. Twee keer wordt zelfs expliciet gesproken van de “grote stad Babylon” (Openbaring 18:2,10). Dat behoeft geen verklaring, het is de verklaring!

#reden 2

Dat in Openbaring sprake is van het concrete, geografische Babylon blijkt uit het feit dat we in deze hoofdstukken tientallen (!) citaten aantreffen uit Jesaja 13, Jeremia 25, 50, 51 en andere Schriftplaatsen. En aangezien al deze Schriftplaatsen onbetwist spreken over de stad Babel kan het niet anders dat ook Johannes doelt op die stad.

#reden 3

Babylon’s vernietiging wordt in Jesaja 13:19 vergeleken met de verwoesting van Sodom en Gomorra. Dit is nog nimmer vervuld. Sterker nog: Babel is zelfs nog nooit verwoest geweest. In de loop der tijd is het ontmanteld, heeft het aan betekenis ingeboet maar van een vernietiging in het verleden was nimmer sprake.

#reden 4

Babylon’s verwoesting wordt verbonden met “de Dag des HEREN” (o.a. Jesaja 13:6). Deze aanduiding heeft bij de profeten altijd betrekking op de tijd dat de HERE Zelf zal verschijnen (o.a. Joël 2:31; Zacharia 14:4). Wanneer Babel in de toekomst zal worden verwoest, impliceert dit dat er eerst weer een stad Babel zal moeten zijn.

#reden 5

Babel zal verwoest worden en nooit meer bewoond worden en zelfs “geen Arabier zal daar zijn tent opslaan” (Jesaja 13:19,20). Ook dit is nimmer vervuld. Na het Babylonische rijk koos het Medo-Perzische rijk hier zijn residentie. Alexander de Grote verklaarde na zijn verovering de stad tot hoofdstad van zijn Griekse rijk om daar vervolgens op zeer jonge leeftijd te sterven. In de eerste eeuwen van onze jaartelling bevond zich in Babylon een aanzienlijke Joodse gemeenschap en Petrus schreef er zijn eerste brief (1Petrus 5:13).

#reden 6

Bij Babel zijn de wereldrijken ooit begonnen (Genesis 11) en daar zullen ze ook hun einde vinden. Er is slechts één stad in de geschiedenis bekend met wereldheerschappij: Babel. Wanneer ‘Openbaring’ spreekt van een grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde (17:18), zouden we zelfs zonder expliciete vermelding kunnen raden dat dit het oude Babylon moet betreffen.

#reden 7

In Jeremia 25 wordt gezegd dat de koning van Sesak (een cryptische aanduiding van Babel*) als laatste de beker van Gods toorn zal drinken. Dit sluit naadloos aan bij de beschrijving van ‘Openbaring’, waar Babylon ook de ‘finishing touch’ van Gods toorn zal ondervinden.

* Deze cryptische manier van spreken heet een atbach. De naam Sesak is samengesteld uit resp.(van achteren gerekend) de 2-de, 2-de en 12-de letter van het Hebreeuwse alfabet. Wanneer we dit omkeren en van vooraf rekenen ontstaat de naam… Babel.

#reden 8

Babel dat zo’n prominente rol speelt in ‘Openbaring’ is gelegen aan de Eufraat. Is het slechts toeval dat ook “de grote rivier de Eufraat” tot twee maal toe uitdrukkelijk wordt genoemd in ‘Openbaring’ (9:14; 16:12)?

#reden 9

Het boek Zacharia is geschreven na de val van het Babylonische rijk. Niettemin wordt  in 5:5-11 een visioen beschreven, waarin een goddeloze vrouw vanuit het land Israël verplaatst wordt naar “het land Sinear”. Dit is de landstreek waar ooit de stad Babel werd gebouwd (Genesis 11:1-9). De vrouw is verbonden met de symbolen voor goederen (een efa) en geld (een talent; ‘deksel’ in Zacharia 5:7). Voor deze vrouw zal in de vlakte van Sinear een huis worden gebouwd. Dit wordt gepresenteerd als toekomstmuziek. De associatie met Openbaring 17/18 is onmiskenbaar. De goddeloze vrouw komt uit het Joodse land – ziedaar de hoer!), zal een internationaal handelscentrum (voor “de kooplieden der aarde”; 18:3,11) worden gebouwd in de vruchtbare Eufraat-vallei.

conclusie

Alle argumenten die ik hierboven geef zijn gebaseerd op de Bijbel, niet op de actualiteit. Weliswaar speelt het huidige Irak al decennia lang een prominente rol in de wereldpolitiek. En de vroegere dictator van Irak, Saddam Hoessein heeft zich beijverd de stad Babylon in ere te herstellen. Maar meer dan een museum-stad is Babel tot heden niet geworden. Dus met excuus voor het ontbreken van aanknopingspunten in de politieke actualiteit, kan ik op grond van de Bijbelse profetie niet anders dan concluderen dat Babel alsnog prominent op het wereldtoneel te voorschijn zal komen. Niet bij wijze van spreken maar letterlijk op de aloude locatie, in de vlakte van Sinear.

Reageer op Facebook

Delen: