GoedBericht.nl logo
English Blog

hoererij in discussie

08-07-2013 - Geplaatst door Andre Piet

seksuele immoraliteit?

Op nogal wat plaatsen in het NT wordt gesproken over ‘hoererij’. Een aantal voorbeelden uit Paulus’ brieven:

Vlucht voor de hoererij.
-1Korinthe 6:18-

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij…
-Galaten 5:19-

Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij…
-1Thessalonika 4:3-

Wat bedoelt Paulus (en het NT in het algemeen) met ‘hoererij’? Meestal wordt deze vraag nogal vaag beantwoord met: hoererij is seksuele immoraliteit. Maar dat verschuift de vraag slechts, want wat is ‘seksuele immoraliteit’? Het begrip ‘moraal’ geeft sowieso geen enkel houvast want moraal verwijst naar de ‘heersende zeden’ (Lat. moris = gewoonte). Maar welk gezag heeft dat?  De moraal vertelt ons hoe men denkt (conservatief of progressief) maar dat is wat anders dan wat God zegt.

Het is van groot belang om scherp te krijgen wat de Schrift onder ‘hoererij’ verstaat. Want hoe zouden we kunnen vluchten voor de hoererij of ons er van onthouden wanneer we geen idee hebben van wat dat concreet betekent?

hoererij geen hoererij?

Deze week kreeg ik een artikel onder ogen waarin werd betoogd dat hoererij alle seksuele handelingen betreft die in Leviticus 18 worden opgesomd, zoals…

  • gemeenschap met een directe bloedverwant
  • gemeenschap met een aangetrouwd familielid
  • gemeenschap met een menstruerende vrouw
  • gemeenschap met de vrouw van een ander
  • gemeenschap van mannen onderling
  • gemeenschap met een dier

De redenatie in het artikel is: aangezien hoererij wordt gedefiniëerd als “onwettige seksuele gemeenschap” moeten we dus in de wet van Mozes te rade gaan om te weten wat onwettig is. Waarna één van de conclusies in het artikel is, dat aangezien betaalde seks niet in bovenstaand lijstje of elders voorkomt, dit dus (Bijbels gezien) geen hoererij is. Deze conclusie lijkt nergens naar. Want Leviticus 18 geeft helemaal geen definitie van hoererij maar een opsomming van praktijken waarop Israëls strafrecht van toepassing was. “Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, (degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk afgesneden worden).” (Lev.18:29). Bedenk ook dat in de wet soms dingen worden toegestaan en zelfs geregeld (zoals echtscheiding; Deut.24:1-40), terwijl het duidelijk is dat het tegen Gods oorspronkelijke bedoeling ingaat (Mat.19:1-9). Het werd toegestaan “met het oog op de hardheid van jullie harten…. maar vanaf het begin is het niet zo geweest” (Mat.19:8).

Laten we nu het begrip ‘hoererij’ eens nader bezien.

porneia

Het Griekse woord voor hoererij’ is porneia, waarin we uiteraard het woord porno herkennen. Het is afgeleid van een werkwoord dat ‘betalen’ (>verkopen) betekent. In de letterlijke zin zien we dit bij ‘de verloren zoon’ die zijn bezit doorbracht met hoeren (Lucas 15:30). Maar de betekenis van een woord wordt uiteraard niet (alleen) bepaald door waar het van afgeleid is maar vooral door de manier waarop het wordt gebruikt. Het begrip hoererij blijkt breder dan alleen betaalde seks. Zo lezen we in 1Kor.5:1 over een man die het hield met de vrouw van zijn vader en dit wordt hoererij genoemd. Niet omdat voor het lichaam van de vrouw letterlijk betaald werd, maar omdat het gebruikt werd alsof het koopwaar is: vrijelijk beschikbaar voor de geïnteresseerde.

een ander dan de eigen vrouw

Om te weten wat hoererij is hoeven we niet te rade te gaan bij een lijst van seksuele verboden in de wet van Mozes. Hoererij is veel ouder dan Mozes en Paulus gaat voor zijn argumentatie dan ook niet terug naar Sinaï maar naar het eerste mensenpaar!

Of weet gij niet, dat wie zich aan een HOER hecht,
ÉÉN LICHAAM met haar is?
Want, zegt Hij, “die twee zullen tot ÉÉN VLEES zijn”.
-1Korinthe 6:16-

Paulus verwijst naar het allereerste woord in de Bijbel dat spreekt over seksuele omgang. Een Goddelijk statement:

Een man zal zijn vader en moeder verlaten
en ZIJN VROUW aanhangen
en DIE TWEE,
zullen tot ÉÉN VLEES zijn.
-Genesis 2:24-

Een man die gemeenschap heeft met een vrouw, is “één vlees” met haar. Voor wie is dat “één vlees”-zijn bestemd? Het antwoord luidt: voor een man en zijn vrouw. Zo staat het er. Niet voor een willekeurige vrouw maar voor de vrouw met wie hij wettig verbonden is voor het leven (Rom.7:2; 1Kor.7:39). Zoals Jezus later toelichtte:

Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees.
Hetgeen dan God samengevoegd heeft,
scheide de mens niet.
-Matteüs 19:6-

Terugkomend op 1Korinthe 6:16 stellen we vast, dat wie gemeenschap heeft met een hoer, één vlees is met een vrouw die niet de zijne is. Ziedaar de definitie! Hoererij is seksuele gemeenschap met een ander dan de eigen man of vrouw.

In 1Korinthe 7:2 borduurt Paulus op dit simpele gegeven voort:

… met het oog op de gevallen van HOERERIJ
laat ieder zijn EIGEN VROUW hebben
en iedere vrouw haar EIGEN MAN.

Kan het duidelijker? Ook in 1Thessalonika 4:3-5 laat Paulus zich op een zelfde wijze uit:

3 Want dit wil God: jullie heiliging,
dat jullie je onthouden van de HOERERIJ,
4 dat ieder van jullie ZIJN VAT wete te verwerven,
in heiliging en eer….

Door hoererij verwerft een man zich een vrouw die niet de zijne is (“zijn vat”).

Kortom, wanneer we in het NT lezen over onthouding van hoererij dan weten we exact wat daarmee bedoeld wordt. Zelfs zonder enige kennis van specifieke bepalingen die God in de wet van Mozes liet vastleggen.

Reageer op Facebook

Delen: