GoedBericht.nl logo
English Blog

het vierde koninkrijk

15-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

twee dromen

In Daniel 2 en 7 worden twee dromen beschreven die symbolisch spreken van vier koninkrijken die uiteindelijk plaats moeten maken voor het definitieve Koninkrijk van God dat zal worden gegeven aan het heilige volk. De eerste droom was van Nebukadnezar, de tweede, veel latere droom zag Daniel zelf. Nebukadnezar zag in zijn droom een kolossaal beeld dat bestond uit vier verschillende metalen, terwijl Daniel in zijn droom vier verschillende beesten uit de zee zag opkomen. Maar het einde van beide dromen is gelijk: de triomf is aan “de God des hemels”.

Babelse koninkrijken

In Daniel 2 wordt expliciet vermeld dat het eerste koninkrijk van Nebukadnezar is (2:38). De droom die hij kreeg was een Goddelijk antwoord op de vraag wat er zou gebeuren na hem (2:29). Hij was koning van Babel, maar na zijn koninkrijk zou een ander koninkrijk volgen, geringer dan dat van hem. Babel was ten tijde van de Meden en Perzen nog steeds een belangrijke stad, maar niet meer de hoofdstad. Na het koninkrijk van de Meden en Perzen volgde het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote. Pas aan het einde van diens flitsende overwinningstochten overwon hij Babel en verklaarde het toen onmiddellijk tot de hoofdstad van zijn rijk. Dat was niet voor lange duur, want Alexander stierf reeds op jonge leeftijd in Babel en zijn rijk viel daarna uiteen in de vier windrichtingen (Dan.8:8,22). Dat was het derde rijk waarin Babel glorieerde, maar in kwaliteit was het inferieur aan het ‘goud’ en ‘zilver’ dat eraan voorafging. Vandaar de aanduiding met ‘koper’.

het vierde koninkrijk nog toekomstig

Na Alexander de Grote heeft Babel geen rol van betekenis meer gespeeld. De stad is nooit verwoest, maar het werd ontmanteld en ook in onze dagen is het niet meer dan een flinke provincie stad in Irak, onder de naam Hilla. Een vierde koninkrijk met Babel als prominente stad, heeft zich nog niet voorgedaan. En wanneer het zich manifesteert zal dat tevens het eindsignaal zijn van alle menselijke heerschappij. Want in de slotfase (ten tijde van de voeten en tenen van ijzer en leem; Dan.2:43,44) zal dit vierde koninkrijk van bovenaf getroffen worden door “een steen zonder toedoen van mensenhanden” waarna definitief het Koninkrijk van God wereldwijd zal worden gevestigd.

Dat ook in dit vierde koninkrijk Babel (of op z’n Grieks: Babylon) inderdaad een hoofdrol zal spelen blijkt uit het feit dat volgens het boek Openbaring dit rijk (met “tien hoorns”; Openb. 17:12; Dan.7:23,24) bestuurd zal worden door “de grote stad” Babylon (Openb.17:5,18).

eerste fase

Dit vierde koninkrijk zal zich aandienen in twee fases. Met name in Daniel 2 is dat heel duidelijk. In de droom van Nebukadnezar zien we het vierde koninkrijk eerst verschijnen als de ijzeren benen en pas in de laatste fase van de voeten en tenen is het niet alleen van ijzer, maar ijzer vermengd met leem. Waar dit ijzer voor staat wordt door Daniël rechttoe rechtaan uitgelegd.

… en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.
-Daniël 2:40-

Deze uitleg sluit naadloos aan bij wat in Daniel 7 over het vierde dier wordt gezegd.

Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad….
-Daniel 7:19-

En even later:

… Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen.
-Daniel 7:23-

tweede fase

Pas in de tweede fase van het vierde koninkrijk zal een ander element worden toegevoegd:

41 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
-Daniel 2:41,42-

Het zijn de voeten en meer speciaal “de tenen der voeten” die “deels van ijzer en deels van leem” zijn. En zoals het ijzer wordt uitgelegd als hard, zo wordt het kleiachtig leem uitgelegd als broos. In de laatste fase is dit vierde koninkrijk dus verdeeld doordat het uit twee elementen bestaat die zich niet aan elkaar hechten.

En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.
-Daniel 2:43- (St.Vert.)

Het vierde koninkrijk zal in eerste instantie “hard als ijzer” zijn: militair superieur en alles vernietigend. In de tweede fase echter, zal het een bondgenootschap aangaan met “tien koningen” (Openb.17:12; Dan.7:23,24). Het ijzerharde koninkrijk zal zich verbinden met tien koningen van andere landen, maar daarmee geen samenhangend geheel vormen. Daardoor verzwakt het ijzeren koninkrijk en wordt het ook deels broos.

de rol van Babel in het vierde koninkrijk

We merkten al op dat het vierde koninkrijk, evenals de drie voorgaande koninkrijken, onder leiding staat van Babel. Dat hoeft niet per se vanaf de aanvang te zijn, want bij het derde koninkrijk (van Alexander de Grote) was dat ook pas op het einde het geval. Babel zal in elk geval weer de leiding hebben (of krijgen) ten tijde van het bondgenootschap met de tien koningen (Openb.17:5,18).

De identiteit van het toekomstige Babylon, zoals beschreven in ‘Openbaring’, blijkt verrassend. Om niet te zeggen onthutsend. Het wordt een ‘geheimenis’ of ‘verborgenheid’ genoemd (17:5). In het Grieks heet het een ‘musterion’ (mysterie). Als Johannes in het visioen de grote stad Babylon waarneemt, dan ziet hij een hoer en hij verbaast zich erover met grote verbazing (17:6). De hoer is dronken van het bloed van de heiligen en de getuigen van Jezus (17:6) en ook “het bloed van profeten” wordt in haar gevonden (Openb.18:24 vergl. Mat.23:30; Luc.11:50). Bij Israëls profeten verwijst de term  ‘hoer’ gewoonlijk naar het ongelovige Joodse volk en naar Jeruzalem dat zich afgeeft met andere goden (Ezech.16 en 23). In ‘Openbaring’ betreft het echter Babylon. Maar juist dat verklaart Johannes’ enorme verbazing! Babylon zal in de eindtijd een Joods bolwerk zijn! Een filiaal van een goddeloos Jeruzalem. Babylon is gezeten op “zeven bergen” (17:9) en behalve dat dit wordt gezegd van Rome is het ook van toepassing op Jeruzalem. Want de hoer Babylon is dezelfde goddeloze vrouw als die in Zacharia 5 wordt beschreven. Daar gaat het om een goddeloos Joods volk dat om economische redenen (uitgebeeld in de efa en het talent) verplaatst wordt naar de vlakte van Sinear, het land tussen de Eufraat en de Tigris. Kortom, Babylon.

het vierde koninkrijk nu al aanwijsbaar?

Het is duidelijk dat het vierde koninkrijk in haar tweede fase tot op vandaag toekomstig is. Er is immers nog geen bondgenootschap van tien landen in het Midden Oosten en ook Babel speelt nog geen enkele rol. Maar hoe zit het met het koninkrijk in haar eerste, ijzeren fase? Is er in het Midden Oosten een koninkrijk aanwijsbaar dat militair oppermachtig is en zich als een ijzer imperium manifesteert? Een koninkrijk dat nietsontziend is en alles verbrijzelt, vermorzelt en vergruizelt? De vraag stellen is haar beantwoorden. Sinds haar oprichting in 1948 heeft de Joodse staat zich niet slechts weten te handhaven in tal van oorlogen (1956, 1967, 1973) maar keer op keer bewees het ook militair superieur te zijn. En vooral sinds de aanval vanuit de Gazastrook op 7 oktober 2023 slaat Israël vernietigend toe. “Hard als ijzer” en alle internationale kritiek ten spijt. Het geavanceerde Iron Dome beschermde het land spectaculair tegen alle luchtaanvallen en het Israëlische leger (IDF) heeft de huidige oorlog veelzeggend de naam The Sword of Iron gegeven. Geen enkel land in het Midden Oosten is militair opgewassen tegen de relatief kleine Joodse staat.

meer dan alleen de Joodse staat

Natuurlijk is het waar dat Israëls militaire overmacht in het Midden Oosten naar de mens gesproken te danken is aan de (bijna) onvoorwaardelijke Amerikaanse steun. De vermogende en invloedrijke Joodse lobby in de VS laat Israël nooit vallen. Het zionisme is ook veel meer is dan alleen de Joodse staat. En trouwens ook veel meer dan alleen het Joodse volk. De dominantie van Israël in het Midden Oosten is het overwicht van wat haar tegenstanders ‘het westers-zionistisch imperialisme’ noemen. In de praktijk vooral aangestuurd vanuit Amerika.

Daniëls ontsteltenis

Zoals Johannes bij het zien van de hoer Babylon buitengewoon verbaasd was (17:6), zo was Daniel geheel van zijn stuk toen hij het vierde koninkrijk ontwaarde en de betekenis ervan vernam (7:28). Het vierde koninkrijk was namelijk verschillend van alle voorgaande koninkrijken (7:7,23). Moet u zich voorstellen. Het Joodse volk is sinds de dagen van Daniel altijd als kleine minderheid niet meer dan een speelbal geweest van de grote wereldrijken. En dan… in de eindtijd manifesteert het zich als een alles overheersend, vernietigend koninkrijk! Hoe ontstellend is die gedachte!?!

eindpunt en dieptepunt

De neergaande lijn van de vier koninkrijken vanaf koning Nebukadnezar tot aan het einde van deze aeon wordt vooral zichtbaar in het vierde koninkrijk. In zowel hoofdstuk 2 als in hoofdstuk  7 krijgt het veruit de meeste aandacht. Het eindpunt van deze aeon is tevens het dieptepunt. Waren het eerst Babyloniërs, vervolgens Meden en Perzen en daarna Grieken die in Babel domineerden, op het laatst is het Gods eigen volk dat zich van Babel meester maakt. Het is de stad waar deze aeon ooit mee begon, niet lang na de zondvloed en waar God de spraak van de mensheid verwarde. Het zal tevens de stad zijn waar deze boze aeon mee afsluit. Met als verschrikkelijk kenmerk: Gods eigen volk (18:4) prostitueert zich in deze stad.

mensenwerk of Gods werk?

Een groter contrast tussen het vierde en het vijfde, definitieve Koninkrijk is niet denkbaar. Het vijfde Koninkrijk komt van boven, “zonder toedoen van mensenhanden”. Het vierde koninkrijk mag dan de belichaming zijn van het zionistische ideaal, het is niettemin mensenwerk. Hoe knap ook. Het initiatief is geboren in ongeloof omdat men niet langer wilde wachten op Gods tijd en daarom het heft zelf in handen nam. Het zionisme is vanuit historisch perspectief een puur seculiere beweging. De godsdienstige Joden moesten aanvankelijk dan ook niets hebben van dit streven. Totdat, vooral na WO2, een deel van hen de verleiding niet langer kon weerstaan en het zionisme omarmde. En tegenwoordig zijn het juist deze zionisten die de Joodse staat domineren en zich extremistisch opstellen en ook geen geweldsmiddel schuwen. Maar hoe vroom het ook mag lijken, het draagt niet Gods goedkeuring en er blijft dan ook niets van heel. De steen die zonder toedoen van mensenhanden het beeld bij de ijzer-lemen voeten zal treffen, zal al het mensenwerk verbrijzelen (Dan.2:34). Niet op een militaire wijze, maar Goddelijk. En pas dan zal het Koninkrijk worden gegeven aan het heilige volk van de Allerhoogste (Dan.2:44; 7:27). En pas dan, en niet eerder, zal van Sion de Torah uitgaan en JAHWEH’s woord vanuit Jeruzalem (Jes.2:3). En de ijzeren zwaarden en speren zullen worden omgesmeed tot ploegscharen en snoeimessen (Jes.2:4).

Delen: