GoedBericht.nl logo
English Blog

wat was Paulus doorn in het vlees?

13-09-2013 - Geplaatst door Andre Piet

.. en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.
2Korinthe 12:7

Over de vraag boven dit artikel is al veel gespeculeerd. Alle kwalen of handicaps die een mens maar kan verzinnen, zijn zo ongeveer in de loop der tijden, geopperd. Tot aan epilepsie en homofilie aan toe. Al deze speculaties zijn m.i. echter onnodig, aangezien Paulus in het bewuste Bijbelvers zelf antwoord geeft.

Laat ik om te beginnen de Engelstalige interlinear (ISA) van 2Kor.12:7 tonen.

IN het vlees?
In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het voorzetsel “in” ontbreekt. Er is geen sprake van een doorn IN het vlees. De naamval (datief) waarin het lidwoord wordt gebruikt, kan ook prima worden weergegeven met “een doorn voor het vlees”. “IN het vlees” wekt de indruk van een lichamelijke aandoening, terwijl dat niet in de uitdrukking zelf besloten ligt. Zie ook enkele verzen eerder, in 2Korinthe 11:7, waar Paulus evenmin doelt op lichamelijke condities:

Omdat velen roemen naar het vlees, zal ook ik roemen.

engel?
In de tweede plaats is het vertaalwoord ‘engel’ nogal suggestief. Onwillekeurig denken we dan aan een hemelwezen, terwijl het achterliggende ‘aggelos’ duidt op een boodschapper, al of niet van hemelse origine. De verspieders b.v. die de hoer Rachab in huis nam, heten ‘aggelos’, d.w.z. boodschappers (Jak.2:25). Rachab nam geen engelen in huis, maarboodschappers.

Paulus’ eigen verklaring
Er is geen reden om te raden naar Paulus “doorn voor het vlees”, aangezien hij de metafoor zelf direct verklaart: het gaat om een boodschapper van satan! In de context van 2Kor.10-12 is dat ook heel logisch. Paulus gaat in deze hoofdstukken uitgebreid in op de tegenstanders van zijn boodschap die in de gemeente te Korinthe voet aan de grond hadden kregen. Hij noemt ze schijn-apostelen en bedriegelijke arbeiders en vergelijkt ze met satan die zich voordoet als een boodschapper van licht (11:13,14). Deze lieden verkondigden een “andere Jezus” en een “ander evangelie” (11:4 vergl. Gal.1:9). Hij beschrijft ze als arbeiders die de Korinthiërs tot slaven maakten, beslag op hen legden en in het aangezicht sloegen (11:20). 2Kor.10-12 toont een Paulus die als gestoken reageert op de aantijgingen en insinuaties, van één van hen. Ze waren niet minder dan een slag in zijn gezicht. Dát is de doorn voor Paulus’ vlees: een boodschapper van satan die hem met vuisten sloeg.

doorn
Het woord voor ‘doorn’ (skolops; Str.4647) kennen we trouwens ook uit het Griekse vertaling van het OT. Betrekken we het gebruik van dit woord ook in ons onderzoek, dan zien we het bovenstaande perfect bevestigd.

Maar het huis Israels zal geen wondende doorn noch pijndoende distel meer hebben onder alle omwonenden die hen verachten.
Ezechiël 28:24

Maar indien gij de bewoners van het land voor uw aangezicht niet verdrijft, dan zullen degenen die gij van hen over laat, tot dorens in uw ogen en tot prikkels in uw zijden zijn, en zij zullen u benauwen in het land waarin gij woonachtig zijt.
Numeri 33:55

Tegenstanders onder de mensen, mensen die benauwen of pijn doen, worden ‘dorens’ genoemd. Bij dit bekende spraakgebruik sluit Paulus aan in 2Kor.12:7. Hij doelt dus niet op een lichamelijke kwaal of een mentale aandoening. Nee, Paulus spreekt over een (niet bij name genoemde) tegenstander wiens aantijgingen ‘een slag in zijn gezicht’ waren. Drie keer heeft Paulus gebeden of deze boodschapper van hem zou aflaten, maar hij kreeg als antwoord: “Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid” (12:9).

Delen: