GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

2000 el buiten de stad

18-05-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

Zondag j.l. heb ik gesproken over de eigenaardige rol die de afstand van 2000 el in de Bijbel speelt. Daarbij betoogde ik dat de afstand verwijst naar de tegenwoordige tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Het laatste onderdeel van deze studie kwam helaas niet helemaal uit de verf, wat me ook bleek uit reacties die via de mail tot me kwamen. Graag wil ik dit gebrekkige onderdeel van de toespraak, in deze weblog aanvullen met enkele overwegingen.

Het gewraakte onderdeel betreft Numeri 35:5, waar we lezen over de weidegronden van de Levieten. Deze weidegronden bedroegen naar de vier windrichtingen, 2000 el buiten de stadsmuren. Waar ligt hier de link naar de twee millenia tussen hemelvaart en wederkomst?

1. In de eerste plaats gaat het hier over het gebied buiten de legerplaats. De afstand verwijst hier evenals de “sabbatsreis” in Hand.1:12, naar het gebied buiten de stad. “Buiten de legerplaats” is in de Bijbel het terrein waar Jezus is gekruisigd (Hebr.11:12). En ik voeg er aan toe: waar Hij ook is opgestaan en ten hemelgevaren. Buiten de stad zijn betekent: een outcast zijn. Daarom vervolgt Hebr.13:13 met: “Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen…”. Wij volgen een Christus die verworpen is en wiens koningschap wacht tot de toekomst. Tot die tijd delen wij in zijn verwerping en zijn we niet in tel in de maatschappij. Het Evangelie is voor Joden een struikeblok en voor niet-Joden een dwaasheid.

2. Het terrein buiten de stad dient in Num.35:5 als weidegrond (Num.35:3). Enerzijds is “buiten de stad” een uitbeelding van verwerping en smaad, anderzijds is het het ook een plaats waar de kudde geweid wordt en voedsel vindt. Zo is het vandaag ook: geen betere positie dan die van de verworpen Christus delen. Vergelijk het met de gevangenis waarin Jozef verbleef. Inderdaad, “twee volle jaren”… De gevangenen verbleven buiten de maatschappij en toch was het een goede plaats om te vertoeven! Ze werden door Jozef bediend en hij legde hen verborgenheden uit (Gen.40:4; 41:1)!

3. De weidegronden van 2000 el waren toebedeeld aan de priesterstam. Levi had geen erfelijk bezit in het land omdat de HERE hun erfdeel was (Num.18:20). Zij dienden in het Huis van God. Daarmee zijn ze een mooi plaatje van de ekklesia in de tegenwoordige tijd. Ze hebben geen erfdeel op aarde maar niettemin bezitten ze het hoogst denkbare: ze zijn “huisgenoten Gods” (Ef.1:3; 2:19). Het waren Levitische priesters (Joz.3:3) die de ark hooghielden en 2000 el voor het volk uitgingen. Zo draagt de ekklesia in de tegenwoordige tijd het getuigenis van de opgewekte Christus en vormen ze ‘de kopgroep’ die voor ‘het peloton’ van Israël en alle overigen uitgaat.

Delen: