GoedBericht.nl logo
English Blog

Boaz & Jachin

03-03-2001 - Geplaatst door Andre Piet

samenvatting van een predikatie n.a.v. de namen van onze beide zonen

Dat de naam de naam Boaz hoort bij Naomi en Ruth is bekend. Veel minder bekend is dat Boaz behalve een hoofdrolspeler in het boekje Ruth, ook de naam is van één van de twee grote kopere zuilen in de tempel van Salomo. De linkerzuil heette Boaz, de rechterzuil Jachin.
Koningen 7:15-22; 2Kronieken 3:15-17

De eerste keer dat Boaz genoemd wordt in de Bijbel is in verband met de aanvang van de gersteoogst. De aanvang van de gersteoogst valt samen met een hoogtijdag op Israëls kalender: de dag van de eerstelingsgarve. Het was op deze dag dat Christus opstond uit de doden… als Eersteling! De naam Boaz betekent: in Hem is kracht. Inderdaad: opstandingskracht.
Ruth 1:21 e.v.; Leviticus 23:9-15; 1Korinthe 15:22

Van Boaz wordt gezegd dat hij uit Bethlehem kwam. Bethlehem betekent: huis van brood. David kwam er vandaan en uiteraard de Zoon van David, het Levende (gerste-)Brood.
Ruth 2:4; Johannes 6:9 vergl. 6:51

Boaz was “een zeer vermogend man“. Oftewel iemand die in staat is een grote prijs te betalen. Boaz is een type van Hem die de losprijs voor ALLEN betaalde. Heel de mensheid is gekocht en betaald en dús het eigendom van Christus. Overigens, Boaz treedt in het boek Ruth op als losser en is daarin een type van de grote Verlosser.
Ruth 2:1; 1Timotheüs 2:6

De geschiedenis van het boek Ruth verwijst profetisch naar de lotgevallen van het Joodse volk. Vanuit de diaspora komt het berooid en verarmd terug in het land der vaderen (hoofst.1). Daar vindt men genade in de ogen van de Man van Bethlehem (hoofst.2) en dit leidt tot een ontmoeting op de dorsvloer, (lees: te Sion; hoofst.3). Uiteindelijk treedt de Man van Bethlehem op als losser zodat het verloren land alsnog terugkeert naar de oorspronkelijke familie (hoofst.4). De dorsvloer als beeld van Sion: zie Micha 4:10-13; 2Kronieken 3:1
De naam Jachin betekent ‘grondvester’. Als er één als grondvester bekend staat in de Bijbel, dan is het wel God Zelf. Vele malen wordt gezegd dat Hij de grondvesten van de aarde heeft vastgesteld. Bedenk daarbij dat in de Bijbel de aarde niet een planeet is maar het droge waarop we lopen.
Zacharia 12:1; Genesis 1:10

God is het die Jeruzalem zal grondvesten en zal stellen tot een lof op aarde. Tot op de dag van vandaag vertillen de natieën zich aan deze stad. Daar ligt de kern van de hele problematiek van het Midden-Oosten. Totdat… daar zal klinken: “gezegend is Hij die komt in de Naam des Heren”. Vanaf dat ogenblik zal de stad haar naam eer gaan aandoen: vesting van vrede!
Jesaja 62:7; Zacharia 12:3; Matteüs 23:39

Van de Messias lezen we in Jesaja 9:7 dat Hij zal zitten op de troon van David. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede in dat Koninkrijk doordat Hij het grondvest. En, wordt er dan nog aan toegevoegd, de ijver van de Heer zal dit doen. Het beloofde Koninkrijk komt er niet door toedoen van een mensenhand. Evenmin als het door een mensenhand kan worden verhinderd.

Paulus schrijft: “Hem nu die bij machte is u vast te doen staan naar mijn Evangelie…” (Concordant). Wanneer God in onze dagen een mens ‘grondvest’ dan doet hij dat in de Boodschap die Paulus predikte. Er is niets dat meer houvast en stabiliteit geeft dan juist de Boodschap die aan de heidenapostel werd geopenbaard. Romeinen 16:25

De twee kolossale koperen zuilen in Salomo’s tempel waren feitelijk gestileerde granaatappelbomen met gezamenlijk maar liefst vierhonderd vruchten. Emblemen van vruchtbaarheid, van het voortbrengen van nieuw leven. In het voorjaar bloeien deze bomen als één der eersten. Boaz en Jachin zijn tezamen een monumentale verwijzing naar het nieuwe Leven (van het begin van de gersteoogst…).
Koningen 7:15-22; 2Kronieken 3:15-17

Dezelfde Salomo die deze koperen granaatappelbomen neerzette in de tempel schrijft in het “Lied der liederen” dat hij zijn liefde zal geven, daar waar de (rode!) granaten bloeien. Ook hier de associatie van granaten met (liefdes)gemeenschap en dus met het voortbrengen van nieuw leven. Granaten spreken van het hoogste wat er is, nl. Liefde en Leven. Het woord voor ‘granaat’ in het Hebreeuws (rimmon) betekent ook ‘hoog’.
Hooglied 7:12,13

Boaz en Jachin staan letterlijk en figuurlijk voor het in- en uitgaan van het heiligdom. De priester die het huis Gods in- of uitging passeerde deze twee zuilen. In beeld spreken deze zuilen van Hem die ooit inging in het hemels heiligdom en daar in de nabije toekomst weer uit zal komen.

Boaz is de naam van de linkerzuil en Jachin de naam voor de rechterzuil. Links en rechts staan in de Bijbel (zoals ook in ons spraakgebruik) voor resp. vernedering en verhoging. Denk maar aan de bekende verdeling van de bokken links en de schapen rechts. Zitten aan iemands rechterhand is de hoogste eer die men kan ontvangen. Wanneer we iemand links laten liggen betekent dat dat we zo iemand negeren. In het Engels is het woord voor ‘links’ (left) hetzelfde woord als voor ‘verlaten’. Rechts krijgt voorrang. In de politiek verwijst ‘links’ naar hen die opkomen voor de achtergestelden.
Matteus 25:33; Psalm 110:1

De linkerzuil stond naar het zuiden terwijl de rechterzuil noordelijk stond. In de symboliek zijn links en zuiden min of meer synoniem. Net zoals rechts en noorden dat ook zijn. Zuiden en noorden staan resp. voor vernedering en verhoging. We zeggen: beneden in het zuiden en boven in het noorden. Aan de nachtelijke hemel kennen we enerzijds het Zuiderkruis en anderzijds de Noorderkroon. vergelijk 2Kronieken 4:10

Boaz, de linkerzuil ten zuiden, spreekt van Christus die vanuit de vernedering opstond uit de doden (aan het begin van de gersteoogst) en vervolgens inging in het hemels heiligdom.

Jachin, de rechterzuil ten noorden, spreekt van de verhoogde Christus die straks uit het hemels heiligdom zal komen om Zijn Koninkrijk te grondvesten.

De koperen zuilen werden gegoten bij de Jordaan. Meer speciaal bij de plaats waar het water ooit bleef stilstaan toen het volk Israël er doorheen trok (Saretan). Het doorgaan door de (doods)Jordaan is van ouds een symbool van dood en opstanding en dus van het ontstaan van nieuw leven. De doortocht door de Jordaan vond overigens plaats, hoe kan het ook anders, bij het begin van de gersteoogst!
1Koningen 7:46; Jozua 3:16; Jozua 5:10-12

Delen: