GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods programma: eerst en daarna

24-04-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Tijdens de beroemde apostelvergadering te Jeruzalem speelt Jakobus een beslissende rol in de grote vragen die aan de orde zijn. Hij hakt de knoopt door. Wanneer hij als laatste spreker het woord neemt, begint hij te zeggen dat…

Simeon heeft verhaald hoe God EERST de natiën heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam.
-Handelingen 15:14-

Vervolgens stelt Jakobus dat deze gang van zaken, d.w.z. het bijeen verzamelen van een volk uit de natiën, in overeenstemming is met de woorden van de profeten. Anders gezegd: de profeten hebben reeds over dit fenomeen gesproken. Om dit te ondersteunen volgt een citaat uit de profetie van Amos (9:11,12)

DAARNA zal Ik wederkeren en de vervallen tent van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten,opdat het overige deel der mensen de Heer zoeke, en alle natiën, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heer, die deze dingen doet, welke vanaf de aeon bekend zijn.
-Handelingen 15:16-18-

Het is opmerkelijk dat Jakobus de woorden van Amos nogal vrij weergeeft. Jakobus citeert de profeet zodanig, dat deze perfect in zijn betoog past. Overbodig te zeggen dat hij daarbij volstrekt recht doet aan het profetenwoord. Maar wat nu onze aandacht trekt is het eerste woord van zijn citaat: daarna. Dit is hoogst opmerkelijk omdat noch de Hebreeuwse Bijbel, noch de beroemde Griekse vertaling daarvan (de Septuaginta), in Amos 9:11 “daarna” leest. In beide gevallen staat onmiskenbaar “te dien dage” geschreven. Vanwaar dan dat Jakobus dit invult met “daarna”? Waarom die wijziging? Heel eenvoudig: Jakobus geeft programmatisch aan wanneer God gaat vervullen wat Amos heeft voorzegd:
1. EERST een volk uit de natiën vergaderen.
2. DAARNA zal de Heer wederkeren en de vervallen tent van David restaureren, etc.

Jakobus haalt Amos aan om aan te tonen dat wat God in de tegenwoordige tijd doet (namelijk, een volk uit de natiën vergaderen) overeenkomt met wat God straks (“daarna”) zal doen. Hij vergelijkt Gods werk in de tegenwoordige tijd met diens werk in de toekomst. Jakobus toont de overeenstemming, maar ook dat de letterlijke vervulling van de woorden van de profeten nog wacht. Honderden concrete beloften over Jeruzalem, Israëls landsgrenzen, het herstel van het Davidisch koningshuis, etc., etc. ze zullen allen t.z.t. worden gerealiseerd. Jakobus neemt de woorden van Amos uiterst serieus, en plaatst de vervulling NA de bijeen verzameling van een volk uit de natiën en NA de terugkeer van de Heer uit de hemel. De woorden van de profeten (i.c. Amos) vormen het volgende programma-onderdeel in Gods agenda.

de vervallen hut van David

De wederopbouw van “de vervallen tent van David” zal plaatsvinden direct na de terugkeer van de Heer. De “vervallen tent” verwijst naar wat eens “het huis van David” was. Het koningshuis dus of de dynastie van David. Deze dynastie is na de dood van Salomo in verval geraakt en regeerde honderden jaren over nog slechts twee stammen. Maar na de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar heeft er zelfs nooit meer een koning geregeerd op de troon van David te Jeruzalem. Jesaja spreekt in dat verband van “de (afgehouwen) tronk van Isaï” (Jes.11:1), d.w.z. aan de koninklijke stamboom of dynastie lijkt een einde te zijn gekomen. Maar dat kan onmogelijk een definitief einde zijn. Alle profeten zeggen immers dat vanaf de troon van David eens in grote heerlijkheid zal worden geregeerd (Jes.9:6). Niet alleen over Israël maar over alle volken. De troon van David zal bezet worden door de Messias die “tot in de aeonen” zal regeren (Luc.1:32.33). Hij is die veelbelovende “scheut uit de tronk van Isaï”. De vervallen tent van David verwijst naar de reeds duizenden jaren vacante troon van David. Het wachten is op de terugkeer van “de Zone Davids” om daarop plaats te nemen.

Delen: