GoedBericht.nl logo
English Blog

het woord der waarheid recht snijden

14-02-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Maak er ernst mee, u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen. Die het Woord der waarheid recht snijdt. Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymeneus en Filetus, die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken.
2Timotheüs 2:15-18

We hoeven niet te gissen naar wat Paulus bedoelt met de frase “het Woord der waarheid recht snijden”. Het verband waarin de uitdrukking voorkomt verklaart het namelijk. Timotheüs wordt aangespoord een gekwalificeerd arbeider te zijn, die zonder gêne zijn werk kan verrichten. Daarmee staat hij tegenover mannen als Hymeneus en Filetus die uit het spoor der waarheid zijn geraakt. Zij beweerden namelijk dat de opstanding reeds plaats gehad had. Zij ontkenden niet de waarheid van de opstanding maar misplaatste haar. De Schrift leert enerzijds dat Christus Jezus als Eersteling in het verleden opstond en anderzijds dat de opstanding van de rest van de mensheid een toekomstige zaak is. “Ieder in zijn eigen rangorde” (zie 1Kor.15). Hymeneus en Filetus negeerden deze onderscheiding en plaatste “de opstanding” in het verleden. Zij demonstreerden daarmee het Woord der waarheid niet recht te snijden, met alle fatale gevolgen van dien.

Laat ik enkele voorbeelden geven van het recht snijden van het woord der waarheid:

  • De wet die God aan Mozes gaf, was een tuchtmeester voor Israël tot op Christus en daarna niet meer (Gal.3:24,25);
  • De woorden die Jezus in zijn omwandeling op aarde sprak, was “brood voor de kinderen van Israël” en uitdrukkelijk niet bestemd voor de natiën (Mat.15:24-26);
  • De bediening van Jakobus, Petrus en Johannes was gericht op “de besnijdenis”, terwijl Paulus zich richt tot de natiën (Gal.2:7-9).

Een beproefd arbeider van God erkent niet slechts de Bijbelse waarheden maar weet ze ook correct te plaatsen.

Delen: