GoedBericht.nl logo
English Blog

waarom voorbede?

16-02-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Vroeger had ik het idee dat gebed bedoeld was om God te veranderen. Niet omdat me dat zo is verteld maar ik maakte het op uit veel gebeden die ik hoorde. Totdat ik in de Schrift ging ontdekken dat God GOD is en uiteraard geen raad nodig heeft van zijn eigen schepselen. Wat verbeelden we ons wel! Hij weet immers als geen ander wat we behoeven en wat het beste voor ons is.

Tevens ging ik ontdekken dat gebed niet Gód verandert, maar de bidder. Door alles in vertrouwen in Gods handen te leggen, ontvang ik een vrede en vreugde die alle verstand te boven gaat (Filp.4:6,7). Die vrede kan uiteraard alleen mijn deel zijn, wanneer ik ook werkelijk besef dat Gods weg altijd de beste is en dat Hij zich nimmer vergist. Het idee dat we God op andere gedachten zouden moeten brengen is daarmee feitelijk dus de grootste hindernis voor het ware gebed…

Maar deze dagen werd me nóg iets duidelijk. Van het nut van persoonlijk gebed en dankzegging was ik me goed bewust. Maar het nut van voorbede, d.w.z. gebed voor anderen, ontging me eerlijk gezegd. Als gebed de bidder verandert, wat zou dan het effect kunnen zijn van bidden voor anderen? Toch is het duidelijk dat een man als Paulus niet alleen zelf voorbede doet, maar daar ook nadrukkelijk anderen toe oproept. Kennelijk was hij overtuigd van het effect van voorbede.

30 Maar, broeders, ik bemoedig u bij onze Here Jezus Christus en door de liefde van de geest, om samen met mij te worstelen in den gebeden voor mij tot God, 31 opdat ik behoed worde voor de weerspannigen in Judea, en dat mijn dienstbetoon voor Jeruzalem gunstig worde opgenomen door de heiligen…
Romeinen 15 

“Worstelen in de gebeden” is geen vechten met God, maar “door de liefde van de geest” deel hebben aan de strijd van anderen! Door te bidden voor een ander wordt ik “in de geest” met hem of haar verbonden. Dat heeft niet alleen effect op mij maar ook op de ander. Mijn voorbede, steunt de ander. Ongeacht of de ander daarover is geïnformeerd of zich daarvan zelfs bewust is. Het is een geestelijke connectie, die op de een of andere wijze een uitwerking heeft. Door voorbede deel ik in het lot van de ander en bied ik daarin support. Alleen dat verklaart de oproepen tot voorbede maar ook de vele voorbeelden daarvan. Hieronder nog een paar uit Paulus’ brieven:

22 Maak tevens ook huisvesting voor mij gereed, want ik hoop, door uw gebeden, u te worden teruggegeven.
Philemon 1

12 Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een slaaf van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor (Gr. huper = ten behoeve van) u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.
Kolosse 4

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen,19 ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken,
Efeze 6

De inhoud van de verschillende voorbeden in de bovenstaande verzen is nu niet het onderwerp. Wat ik duidelijk wil maken is dat voorbede effect heeft en verschil maakt. Gebed dient niet alleen als verbinding tussen de bidder en God maar legt ook verbinding tussen de bidder en degenen voor wie hij of zij bidt. Door voorbede beleven we “gemeenschap van geest” (Philp.2:1).

 

Delen: