GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

een visioen op de berg

11-08-2015 - Geplaatst door Andre Piet

image5

Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan,
die de dood voorzeker niet zullen smaken,
voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn Koninkrijk.
-Matteüs 16:28-

geheimzinnig

Jezus sprak deze geheimzinnige woorden in de omgeving van Caesarea Filippi (16:13). De tekst heeft de theologen al vele hoofdbrekens bezorgd en de verklaringen zijn nogal divers. Velen hebben geconcludeerd dat aangezien alle discipelen die daar staan stonden inmiddels al lang en breed zijn overleden, Jezus zich dus heeft vergist. Anderen voeren deze tekst juist aan als bewijs dat de wederkomst kennelijk in het verborgene heeft plaatsgevonden. Zowel de ene verklaring als de andere zit er naast.

verkeerd spoor

Hier wreekt zich trouwens een kwalijke kant van onze hoofdstuk-indeling van de Bijbel. Het is uiterst handig voor het opzoeken en terugvinden van passages en zinnen, deze in te delen in hoofdstukken en verzen. Maar door na Matteüs 16 vers 28 een nieuw hoofdstuk te laten aanvangen, wordt de lezer op het verkeerde been gezet. Want de geschiedenis van de verheerlijking op de berg in Matteüs 17 is juist de verklaring van dit vers!

tegenstrijdig?

Het parallel-gedeelte in Lucas 9:28 vangt aan met:

En het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden, dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus medenam en de berg opging om te bidden.

“… acht dagen na deze woorden” verbindt het voorgaande met het volgende. Het opgegeven tijdstip in Lucas lijkt in strijd met wat Matteus 17:1 zegt, namelijk dat het “na zes dagen” was. Maar die tegenstrijdigheid verdwijnt wanneer we ons realiseren dat Bijbel dagen niet benoemt maar nummert. Zondag is de eerste dag, maandag de tweede dag, vrijdag de zesde dag en zaterdag dus “na zes dagen”. De verheerlijking op de berg vond plaats op de zevende dag van de week, de sabbat. Als de woorden van Mat.16:28 werden uitgesproken op een donderdag dan komen we “na acht dagen” uit op de sabbat. Zeer veelzeggend, omdat deze dag model staat voor het Koninkrijk, het Millennium waarin de Zoon des Mensen (de Ben Adam; Ps.8:5) Koning zal zijn in deze wereld.

preview

Wat drie van de twaalf discipelen te zien kregen, acht dagen na Jezus’ belofte, was een preview van de komst van de Ben Adam in zijn Koninkrijk. Ze zagen op de hoge berg (Hermon) Jezus een metamorfose ondergaan (Mat.17:2). Zijn aangezicht straalde zoals de zon en zijn klederen waren wit als het licht. Dit komt overeen met de beschrijving zoals Saulus de opgewekte Christus ontmoette op de weg naar Damascus (Hand.26:13). En ook met die van Johannes die “in [de] geest in de dag van de Heer” terecht kwam (Openb.1:10) en eveneens oog in oog kwam te staan met de opgewekte Christus (Openb.1:16). Trouwens, ook Mozes en Elia “verschenen in heerlijkheid” (Luc.9:31), een uitdrukking die typerend is voor de opstanding (vergl. 1Kor.15:43; Kol.3:4). Noch Jezus, noch Mozes, noch Elia waren al opgestaan, maar de discipelen werd een blik in de toekomst vergund. Vandaar dat Jezus zelf ook naderhand verklaarde:

… Vertelt niemand DIT GEZICHT, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt.
-Matteüs 17:9-

Dit woord ‘gezicht’ (visioen) wordt ook gebruikt in Handelingen 11:5 waar Petrus verhaalt:

Ik was in de stad Joppe in gebed en zag in zinsverrukking een GEZICHT: een voorwerp daalde neder in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken uit de hemel neergelaten werd, en het kwam vlak bij mij.

En in Handelingen 12:9 lezen van diezelfde Petrus die door een engel bevrijd wordt uit de gevangenis:

En hij volgde hem naar buiten en hij wist niet, dat het werkelijkheid was, wat door de engel gedaan werd, maar hij meende een GEZICHT te zien.

Petrus dacht een gezicht te zien, maar het was werkelijkheid. Wat hij daarentegen op de hoge berg samen met Jakobus en Johannes had meegemaakt, was geen werkelijkheid maar juist een gezicht. Een gezicht van een toekomstige werkelijkheid. En zo hebben zij, voordat ze de dood smaakten, de Ben Adam reeds zien komen in zijn Koninkrijk.

Reageer op Facebook

Delen: