GoedBericht.nl logo
English Blog

de Palestijnen in de profetie*

14-06-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Naast de herrijzenis van Israël is eigenlijk heel de volkerenwereld van het Oude Testament in de afgelopen eeuw opnieuw tevoorschijn gekomen. Vrijwel dagelijks kunnen we in de media vernemen van de Palestijnen, Egypte, Amman (Ammon) Syrië, Libanon, etc.. Alles waarvan de profeten gesproken hebben, wordt gerestaureerd! Die tijden beleven we momenteel volop.
* Handelingen 3:19-21

reconstructie van het profetische decor

Karakteristiek voor onze tijd is niet de vervulling van profetische scenario’s maar de reconstructie van het profetische decor. Nu worden ‘de stukken op het bord’ gezet en straks zal in detail het aangekondigde ‘spel worden gespeeld’.

eindtijd?

Veel christenen menen dat we in de eindtijd leven. Dat is een misverstand. De eindtijd (waarvan slechts in Daniël 11 en 12 sprake is) is een term die is voorbehouden aan de laatste drie en halve jaar die voorafgaan aan het Messiaanse Koninkrijk. * Daniël 11:35,40; 12:4,9

Filistijn = Palestijn

In het Hebreeuws zijn Filistijn en Palestijn volstrekt identieke woorden. Het thema ‘de Palestijnen in de profetie’ had dus ook kunnen luiden: ‘de Filistijnen in de profetie’. Beide termen worden in deze studie (min of meer) door elkaar gebruikt.

geen nakomelingen maar erfgenamen

De huidige Palestijnen zijn wellicht géén nakomelingen of bloedverwanten van de vroegere Filistijnen. Het zijn wel hun erfgenamen. Ze spelen dezelfde rol. Net als de Filistijnen in vervlogen tijden, wonen ze ook nu voor een belangrijk deel in de zgn. Gaza-strook.
* Er wordt gesproken over de vijf stadvorsten van de Filistijnen: te Gaza, Asdod, Asjkelon, Ekron en Gat. Richteren 3:3; 1Samuël 6:4

Filistea en Palestina

De landstreek waar de Filistijnen zich ophielden heet Filistea (SV: Palestina). In de Bijbel is dit een aanduiding voor wat nu ‘de Gazastrook’ heet. Later toen het Joodse land onder vreemde heerschappij kwam (lees: ‘naar de Filistijnen ging’) ging héél het land Palestina heten.
*Psalm 60:10; 83:7; 108:10; Jesaja 14:29, 31; Joël 3:4

oorsprong

De Filistijnen waren als volk afkomstig van het eiland Kaftor. Aangezien ze ook “het volk der Keretieten” worden genoemd, wordt door de meeste uitleggers gedacht aan het eiland Kreta.
* Deuteronomium 2:23; Jeremia 47:4; Amos 9:7; Ezechiël 25:16

functie van de Filistijnen

In Amos staat dat net zoals God de Israëlieten uit Egypte, zó heeft Hij de Filistijnen uit Kaftor (Kreta) gevoerd. Waarom? In Richteren lezen we het antwoord. De Filistijnen zijn er toe bestemd om Israël op de proef te stellen.
* Amos 9:7; Richteren 3:3,4

draaien

Het woord ‘Palestijn’ is afgeleid van een Hebreeuws werkwoord (palasj) hetgeen ‘wentelen’, ‘draaien’ betekent. Het zegt iets over het volk. Overal doolt het maar nergens kan het haar ‘draai vinden’. Vroeger niet en nu niet.

Kreti en Plethi

De beroemde lijfwacht van David heette de ‘Kreti en de Plethi’ (Staten Vertaling). Dit waren Keretieten oftewel Peletieten. Vermoedelijk allemaal namen van één en hetzelfde volk: Filistijnen.
* 2Samuël 8:18

goed lezen!

De Palestijnen en hun landstreek worden in de profetie heel dikwijls genoemd. Veel profetieën zijn gedateerd. In Jeremia 47 b.v. vinden we een Godsspraak over Filistijnen met daarbij de opmerking “voordat Farao Gaza innam”. Een gedateerde profetie dus, die we uiteraard niet lukraak op de Filistijnen van nu mogen toepassen.
* Jeremia 47:1

Naast de profetieën over Filistijnen die reeds in het verleden vervuld zijn, zijn er ook diverse profetieën waar sprake is van Filistijnen in een eindtijdelijke situatie. Profetieën die dus nog vervuld moeten worden.

een Palestijnse staat in Psalm 83?

In Psalm 83 wordt gesproken van een verbond dat tien volken met elkaar sluiten om de naam van Israël te verdelgen. De setting is ‘eindtijdelijk’, de situatie zoals beschreven, heeft zich nog nimmer zó voorgedaan. Mogen we in de tien volken die genoemd worden een verwijzing zien naar de beroemde tien koningen van de eindtijd? Hoe dan ook: één van hen is Palestina (Filistea).
* Psalm 83; Daniël 7:24; Openbaring 17:12

schijnvrede

Ondanks de (schijn-)vrede die er zal komen in het Midden-Oosten zal het nooit echt boteren tussen de joodse staat en de omliggende Arabische landen. Sterker: uiteindelijk zal de volkerenwereld zich massaal keren tegen Jeruzalem.
* Zacharia 12:2,3; 14:1

Ezechiël 25

In Ezechiël 25 vinden we profetische aankondigingen die voor een deel nog vervuld moeten worden. Zo wordt er gesproken over een Godsoordeel over Edom door “de hand van Mijn volk Israël”. Dit is nog nooit vervuld. Verder wordt er gesproken over een uitroeiing van de Filistijnen en zelfs een ten gronde richten van de rest van hen “aan het strand der zee” (de Gaza-strook). “En zij zullen weten dat Ik de HERE ben”. Ook dit laatste is onvervulde profetie.
* Ezechiël 25: 14, 15-17

Joël 3

In Joël 3 is sprake van de tijd dat God “een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem”. “Ik zal aldaar in het gericht treden ter oorzake van Mijn (…) erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben”. Met name worden dan genoemd: Tyrus en Sidon (Libanon) en alle landstreken van Palestina.
* Joël 3:1-4

Zefanja 2

Zefanja 2 spreekt van “de dag van de toorn des HEREN”. We lezen: “… land der Palestijnen, Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn”. “De kust (Gaza-strook) zal ten deel vallen aan het overblijfsel van Juda”.
* Zefanja 2:2,3,5,7, 11 (dit laatste vers bewijst te meer dat het om de eindtijd gaat)

Zacharia 9

Zacharia 9 voorzegt een Godsoordeel over Syrië en diverse Libanese steden. De HERE zal deze steden, inclusief al haar rijkdommen te gronde richten. De impact van deze gebeurtenis zal zó groot zijn dat ook de Gaza-strook volledig zal worden verwoest.
* Zacharia 9:1-5

economische opleving

We moge aannemen dat bij een toekomstig vredesakkoord in het Midden-Oosten er een geweldige economische opleving zal plaatsvinden. Ook Libanon en de Palestijnen zullen daar enorm van profiteren. Er staat niet voor niets dat God de trots der Palestijnen zal uitroeien.
* Zacharia 9:6

zionisme?

Ik las een aantal jaren geleden in het blad ‘Christenen voor Israël’ dat God de oprichting van een Palestijnse staat zeker niet zou toelaten. Deze opmerking werd vermoedelijk meer ingegeven door zionistische sympathieën dan door Schriftonderzoek. Hoedt u bij de bestudering van de profeten voor sentiment. Niet of wij het er ermee eens zijn of het leuk vinden is de kwestie maar wat “er staat geschreven”.

Laat niemand menen dat de aangekondigde ondergang van de Palestijnse staat voortkomt uit Zionistische grootspraak. Want de Schrift zegt dat ook het Jóódse land geheel verwoest zal worden. Zó zelfs dat ook dáár geen levende inwoner meer te vinden zal zijn. De overlevenden onder hen zullen zijn gevlucht naar de woestijn.
* Jesaja 6:11-13; Ezechiël 36:33; Matteüs 24:15,16; Openbaring 12:6, etc.

opmerkelijke beloften!

Er is een heel opmerkelijke belofte voor de Palestijnen die overgebleven zullen zijn na de verwoesting van hun land. Zij zullen de status van stamhoofd (CV: mentor) krijgen in Juda en “Ekron als een Jebusiet”. D.w.z. de resterende inwoners van Ekron zullen wonen in Jeruzalem (Jeruzalem = Jebus). Dan zal de tijd zijn aangebroken dat er geen onderdrukkers meer zullen optrekken tegen Jeruzalem. De Psalmist voorzegt: men zal o.a. van de Palestijnen zeggen: ze zijn in Sion geboren!
* Zacharia 9:7,8; Psalm 87:4 

* Bovenstaand artikel is een samenvatting van een studie gehouden op 14 september 2000 in Katwijk

engels

Delen: