GoedBericht.nl logo
English Blog

wie gelóóft, heeft eeuw-ig leven

25-03-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images13

De Schrift is er zéér duidelijk over dat het Leven, dat Christus aan het licht bracht in zijn opstanding, eens het deel zal zijn van alle mensen.

Derhalve, GELIJK het door één daad van overtreding voor ALLE MENSEN tot veroordeling gekomen is, ZO komt het ook door één daad van gerechtigheid voor ALLE MENSEN TOT RECHTVAARDIGING VAN LEVEN.
-Romeinen 5:18-

Want evenals in Adam ALLEN sterven, ZO zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. Maar IEDER in zijn eigen rangorde, Christus als Eersteling, vervolgens die van Christus zijn…
-1Korinthe 15:22-26-

De vergelijking van Christus met Adam in deze passages, sluit iedere relativering uit. Door Adam zijn alle mensen (zonder één uitzondering!) zondaren en stervelingen geworden. Welnu, op precies dezelfde wijze zal óók door één mens het ganse mensdom worden levendgemaakt en gerechtvaardigd. Dat is geen optie maar een feit!

Maar wat is dan het voorrecht van de gelovige? Zegt de Schrift dan niet dat slechts gelóvigen het eeuw-ige leven beërven?

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuw-ig leven hebbe.
-Johannes 3:16-

Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuw-igen leven.
-Johannes 12:25-

Het punt is dat zowel het één als het ander waar is. De ene waarheid is dat alle mensen in onvergankelijkheid en heerlijkheid zullen worden opgewekt. De andere waarheid is dat slechts zij die geloven het eeuw-ige leven zullen ontvangen. Dit is slechts te verstaan, wanneer we begrijpen wat de Schrift bedoelt met het eeuw-ige leven. Verreweg de meesten halen beide begrippen hopeloos door elkaar. En toch is het onderscheid uiterst simpel. Onvergankelijk leven wil zeggen dat het leven niet vergankelijk en dus blijvend is. Eeuw-ig leven echter, wil zeggen dat het leven verband houd met een eeuw. Met de toekomende eeuw wel te verstaan.

En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en IN DE TOEKOMENDE EEUW HET EEUW-IGE LEVEN.
-Lucas 18:30-

De Schrift leert behalve een “toekomende eeuw” ook “komende eeuwen”.

…. om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen…
-Efeze 2:7-

Christus zal heersen in deze eeuwen. Ze heten in de Schrift “de eeuwen der eeuwen” (gewoonlijk vertaald met “alle eeuwigheden”) omdat het overtreffende, uitmuntende eeuwen zijn. Overtreffend in vergelijking met b.v. “de tegenwoordige boze eeuw” (Galaten 1:4).

Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen TOT IN DE EEUWEN DER EEUWEN..
-Openbaring 11:15-

De laatste regeringsdaad van Christus zal de ontroning van de dood zijn. Bij die gelegenheid zal Hij het resterende deel van de mensheid dat nog dood is (“de tweede dood”), levendmaken.

Want Hij moet als koning heersen, TOTDAT Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. DE LAATSTE VIJAND DIE ONTTROOND WORDT IS DE DOOD, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen (…) Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in ALLEN.
-1Korinthe 15:25-28-

Samengevat: slechts degenen die geloven zullen het leven van de toekomende eeuw(en) beërven. Het zijn de glorieuze eeuwen waarin Christus zal heersen. Wanneer de dood eenmaal als laatste vijand zal worden teniet gedaan, zal het onvergankelijke leven het deel zijn van alle mensen. Niet langer heet het dan nog eeuw-ig leven, om de eenvoudige reden dat de eeuwen inmiddels zullen zijn voleindigd.

 

Reageer op Facebook

Delen: