GoedBericht.nl logo
English Blog

100% genade

27-03-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_17

Graag wil ik onderstaande mail die ik deze week ontving, met u delen:

Beste Andre,

Allereerst hartelijk dank voor het brengen van het goede bericht. Mede dankzij jou blog en studies kan ik nu met recht zeggen: “ik schaam mij het evangelie niet”. Voorheen was dat toch anders.

Het feit dat Jezus een redder is van alle mensen betekent dat je je dus nooit kunt beroepen op eigen gerechtigheid. Je kunt niet zeggen “ik heb voor Jezus gekozen”, want het was Jezus die voor ons koos. En dus is het 100% genade. Dat is helder en duidelijk wanneer het gaat over het “onvergankelijke leven”.

Toch brengt dit bij mij de volgende vraag naar boven: hoe zit dat nou met het “eeuw-ig leven”, het leven in de toekomende eeuw? Als het al dan niet ontvangen van dát leven dan toch afhangt van het feit of je gelooft of niet, zou je je dan daarover toch kunnen beroepen op eigen gerechtigheid? Omdat ik heb geloofd, ontvang ik het eeuw-ig leven, heb ik dat dan tóch een beetje aan mijn eigen geloof te danken? Is het ontvangen van dat leven dan niet 100% maar misschien maar 99,9999% genade? Is dat leven dan enkel voor mensen die het geluk gehad hebben gehoord te hebben van Jezus?

Zou je daar eens iets over willen zeggen?

Met vriendelijke groet,

Heldere vraag. Alle mensen zijn tot rechtvaardiging en leven voorbestemd op dezelfde wijze als dat alle mensen ook veroordeeld zijn om te sterven. Dat zijn geen keuzemogelijkheden maar onontkoombare feiten. GOD beschikt dat zo. Maar hoe zit het dan met het eeuw-ige leven, waarover ik in de vorige blog schreef? Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar slechts voor wie gelooft. Is dat laatste dan toch weer een beetje eigen gerechtigheid? Nee en nog eens nee! In Handelingen 13:48 lezen we:

Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en allen, die BESTEMD waren ten eeuw-ige leven, kwamen tot geloof

Een schitterend statement! Wat maakte dat deze mensen in Antiochië, geloofden? Antwoord: ze waren bestemd voor het eeuw-ige leven. Let op: ze waren niet bestemd tot het eeuw-ige leven omdat ze geloofden, maar omgekeerd: ze geloofden omdat ze bestemd waren tot het eeuw-ige leven. Zó staat het geschreven. Luister ook naar Paulus in Efeze 2:

8 Want door genade zijt gij behouden, door geloof, en dat NIET UIT UZELF: het is een naderingsgave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

De woorden “dat niet uit uzelf” (onzijdig) slaan grammaticaal op zowel “behouden” (♂) als op “geloof” (♀). Waarmee gezegd is dat er geen enkele reden is om ons op onze behoudenis of geloof te laten voorstaan. We hebben het gekregen. Het is een voorrecht dat een mens ten deel valt.

Voor velen is dit een onverteerbare boodschap. In Jezus’ dagen ook al. In Johannes 6 lezen we dat Jezus zegt:

64 Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het was, die Hem zou overgeven. 65 En Hij zeide: DAAROM heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij.

Wie waren het die tot Jezus kwamen en Hem geloofden? Jezus zegt: degenen aan wie het gegeven door de Vader. Zoals Hij eerder in dit hoofdstuk verklaarde:

44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke

En wat was de reactie op deze boodschap?

66 Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.

Het is niet populair om te vertellen dat God alles voor zijn rekening neemt en dat ook geloof een gave van boven is. Maar het is de waarheid. En in plaats van dat Jezus moeite deed om mensen bij zich te houden, vroeg hij juist degenen die overgebleven waren  of ze ook niet weg wilden gaan. In de wetenschap dat het GOD is die kiest, trekt en geloof geeft, kunnen alle acties om mensen ‘er bij te houden’ niet anders dan als mensenwerk worden gekwalificeerd. Volmaakt zinloos, want “het vlees doet geen nut” (Joh.6:63).

67 Jezus zeide dan tot de twaalven: Gij wilt toch ook niet weggaan? 68 Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuw-ig leven; 69 en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods. 70 Jezus antwoordde hun: Heb IK  niet u twaalven uitgekozen?

Petrus begreep het: geloven in Jezus was niet zijn eigen keuze. Hij had geen alternatief, hij kón niet anders. En Jezus bevestigde het: de twaalf hadden niet Hem maar Hij had de twaalf uitgekozen (vergl. Joh.15:16). Inclusief Judas. Alles verloopt volgens plan. Niemand kan zich beroemen omdat niemand zichzelf gemaakt heeft. “De woorden van eeuw-ig leven” landen slechts bij degenen die daartoe bestemd en uitgekozen zijn. Het is genade. Niet voor 99,9999% maar voor de volle 100%!

Reageer op Facebook

Delen: