GoedBericht.nl logo
English Blog

op welke datum stierf Jezus?

21-03-2013 - Geplaatst door Andre Piet

Een antwoord op bovenstaande vraag is op voorhand omstreden. Stierf Jezus op de veertiende OF op de vijftiende van de eerste maand (Nisan of Aviv)? Graag wil ik de lezer, in deze blog stap voor stap meenemen in mijn bevindingen van Bijbelonderzoek.

Cruciaal in het Bijbels onderwijs is het feit Jezus het ware Pascha is.

… Want ook ons Pascha is geslacht: Christus.
-1Korinthe 5:7-

De datum voor deze slachting was eeuwen van te voren reeds vastgesteld:

En in de eerste maand, op de veertiende dag der maand, zal het Pascha voor de HERE zijn.
-Numeri 28:16-

Daarbij is het van belang dat de kalenderdag in de Bijbel gerekend wordt “van avond tot avond”, zoals we lezen van de grote Verzoendag en de sabbat.

Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand, des avonds, van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren.
-Leviticus 23:32-

Het Pascha is in de Schrift in de eerste plaats de aanduiding van het lam dat op die dag geslacht wordt (Ex.12:21). Verder is het de naam van de betreffende datum (Num.28:16) en in de ruimste zin duidt het begrip Pascha zelfs op heel het feest van de ongezuurde broden, dus inclusief de daarop volgende zeven dagen. Tot op vandaag heeft Pascha (of Pesach) in de volksmond deze betekenis.

Het feest nu der ongezuurde broden, dat Pascha genoemd wordt, naderde.
-Lucas 22:1-

Op de veertiende van de maand werd het Pascha geslacht en tevens zouden op die datum de huizen worden gereinigd van alle zuurdesem, zodat men vanaf de vijftiende een week lang het feest van de ongezuurde broden kon vieren.

En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.
-Leviticus 23:6-

Het feest van de ongezuurde broden ving aan op de vijftiende van de maand. Van deze dag lezen we:

Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten.
-Leviticus 23:7-

Ongeacht op welke dag van de week, deze vijftiende dag viel: het werd gevierd als een sabbat. Vandaar ook dat de kruisiging en de begrafenis van Jezus rond moesten zijn, voordat dit feest begon.

1 Nu was het na twee dagen Pascha en de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem door list in handen zouden krijgen en doden. 2 Want zij zeiden: Niet op het feest, opdat er geen opschudding kome onder het volk.
-Marcus 14:1,2-

Er was er dus haast bij de kruisiging geboden, omdat de grote, jaarlijkse sabbat stond aan te breken.

De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven (want de dag van die sabbat was groot) vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.
-Johannes 19:31-

Waaruit volgt dat Jezus voorafgaand aan de grote, jaarlijkse sabbat werd gekruisigd. D.w.z. op de veertiende van de eerste maand. Deze kalenderdag begon, zoals gezegd, in de avond tevoren. We lezen daarover:

7 De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest geslacht worden. 8 En Hij (=Jezus) zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij kunnen eten.
-Lucas 22:7, 8-

Is dit in strijd met wat we tot dusver hebben gezien? Nee, mits we inzien dat het begrip Pascha niet alleen betrekking heeft op het geslachte lam. Het gereedmaken van het Pascha verwijst naar de activiteiten die verband houden met de bewuste datum. Het gaat over het wegdoen van het zuurdeeg: de grote schoonmaak als voorbereiding op het feest. De maaltijd die Jezus deze avond met zijn discipelen hield, bestond niet uit het eten van een geslacht lam maar van ongezuurde broden. Het was een maaltijd tijdens Pascha en daarom een Pascha-maaltijd.

En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd.
-Lucas 22:15-

Als Jezus de volgende morgen naar het gerechtsgebouw van Pilatus wordt gebracht, dan lezen we het volgende:

En het was vroeg in de morgen; doch zelf gingen zij (= de Joden) het gerechtsgebouw niet binnen, om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te kunnen eten.
-Johannes 18:28-

Jezus had in de avond tevoren het Pascha gegeten en zij moesten het nog eten? Hoe kan dat? Er zijn ingewikkelde constructies geopperd die inhouden dat Jezus een andere kalender er op na zou hebben gehouden dan zijn volksgenoten. Maar de oplossing is veel simpeler! Het eten van het Pascha is namelijk niet noodzakelijk het eten van het geslachte lam maar elke ongezuurde maaltijd tijdens het Pascha.

Conclusie:
Jezus stierf op de veertiende dag van de eerste maand. Deze datum begon in de voorgaande avond waarop Jezus met de zijnen het laatste avondmaal vierde. Een maaltijd tijdens Pascha en dus een Pascha-maaltijd. Tussen deze en de volgende avond (“tussen twee avonden”) zou Hij worden geslacht, precies zoals God reeds eeuwen tevoren had bepaald m.b.t. het Pascha. De daarop volgende dag, de vijftiende van de maand, was de aanvang van het zeven dagen durende feest en een grote sabbat en komt alleen daarom al, niet in aanmerking als dag dat Jezus door de Joden zou zijn overgeleverd.

Delen: