GoedBericht.nl logo
English Blog

Adam & Christus

01-03-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images20

Vraag:
Dat alle mensen “in Adam” begrepen zijn, snap ik. De hele mensheid stamt van hem af. Maar waarom zijn alle mensen ook “in Christus” begrepen? Wat is daar de logica van?

Antwoord:

De logica is dat Adam zelf in Christus is geschapen. In Genesis 1:27 lezen we:

… En God schiep de mens IN ZIJN BEELD; in Gods beeld schiep Hij hem…

Wie is dat beeld van God? Deze vraag ligt in de Hebreeuwse Bijbel open maar wordt in het ‘Nieuwe Testament’ met naam en toenaam beantwoord. Zo schrijft Paulus over…

…. het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het Beeld van God is.
2Korinthe 4:4 (zie ook Kol.1:15)

Christus Jezus is Gods beeld. M.a.w. toen God Adam schiep, deed Hij dat “in zijn beeld”, d.w.z. in Christus! Dat betekent dat Christus, die pas duizenden jaren later zou komen, model stond voor Adam. Niet Christus maar Adam is een ‘replica’! Het origineel is Christus. Met als consequentie dat zoals de hele mensheid besloten is “in Adam” zij nog eerder besloten is “in Christus”! Als Adam reeds lotsbepalend is voor de mensheid, veel méér moet Christus dat zijn. Hij is immers de eerste, het model. En dus ook de laatste. Paulus noemt Christus “de laatste Adam”.

Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.
1Korinthe 15:45

Let wel: de laatste Adam. Niet de twééde Adam. Zou Hij de tweede Adam zijn, dan zou dat ruimte laten voor de mogelijkheid dat er nóg een Adam zou komen. Nee, Christus is de laatste Adam, de definitieve. Opmerkelijk dat Paulus het woord “laatste” even tevoren in 1Korinthe 15 gebruikte, toen hij schreef:

De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood…
1Korinthe 15:26

Christus doet de dood teniet door allen levend te maken. Want…

… evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
1Korinthe 15:22

Zo absoluut en universeel als de eerste waarheid is, zo absoluut en universeel is ook de laatste waarheid. Alle mensen zijn stervelingen… “in Adam”. Zó zullen “in Christus” alle mensen worden levendgemaakt. Let op: “in Christus allen” en niet: “allen in Christus”. De laatste “allen” zijn dezelfde als de eerste “allen”. En wie nog steeds mocht twijfelen, zou ook deze statements van Paulus’ moeten lezen:

… gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens de velen tot zondaren gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één de velen tot rechtvaardigen gesteld worden.
Romeinen 5:18,19

Christus stond model voor Adam. Adam is op zijn beurt een “type van de komende” (Rom.5:14), “de laatste Adam”. Beide representeren daarom heel de mensheid.

Reageer op Facebook

Delen: