GoedBericht.nl logo
English Blog

Judas een verrader? (1)

11-03-2014 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_13

De naam Judas staat in onze taal symbool voor geniepigheid en verraad. Zo kennen we het werkwoord ‘judassen’, dat geniepig plagen betekent. Denk ook aan woorden als ‘judaskus’, ‘judasrol’, ‘judasloon’ die per definitie met verraad in verband gebracht worden.

Maar wist u dat alle (ruim vijftien) keren dat in de lijdensgeschiedenis in Matteus, Marcus, Lucas en Johannes, de figuur van Judas ten onrechte een verrader wordt genoemd? Het Griekse woord dat in dat verband steevast gebruikt wordt (paradidomi, Mat.26:25; Joh.18:2) betekent beslist niet verraden maar overgeven (en vandaar ook: overleveren). Dat is een groot verschil! Ook het woord ’traditie’ (overlevering; Mat.15:6) is van dit Griekse woord afgeleid. De stam van dit Griekse woord komt ruim honderddertig keer voor in het NT en wordt vrijwel altijd weergegeven met overgeven, overleveren of overdragen. Zoals b.v. in de onderstaande passages.

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
-Romeinen 8:32-

… daarna het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt
-1Korinthe 15:24-

…  de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
-Galaten 2:20-

Hoe misplaatst zou de weergave ‘verraden’ in de bovenstaande gevallen zijn geweest! Heeft God zijn Zoon verraden? Of heeft de Zoon zichzelf verraden? Was Hij juist niet trouw aan zichzelf door zijn liefde te bewijzen? Maar als ditzelfde Griekse woord gebruikt wordt in verband met Judas, dan schromen de vertalers niet om paradidomi met verraden te vertalen. En daarmee schilderen zij Judas zwarter af dan de Schrift dit doet. Een paar voorbeelden waar onterecht van verraden sprake is:

Simon de Zeloot en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.
Matteüs 10:4

En terwijl zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij verraden zal.
-Matteus 26:21-

Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug…
-Matteus 27:3-

Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest en Hij getuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij verraden.
-Johannes 13:21-

Dat in deze gevallen paradidomi is vertaald met verraden, is inconsequent. Zoals God zijn Zoon voor allen overgaf (Rom.8:32) en zoals ook de Zoon zichzelf overgaf (Gal.2:20), zo gaf Judas zijn Meester over aan de Joodse autoriteiten en de Romeinen. Judas wees Jezus niet stiekem van achter een boom aan maar groette en kuste Hem openlijk zodat de afdeling soldaten, Jezus kon arresteren. Zo leverde Judas Jezus over.

Daarmee is echter niet alles gezegd…

wordt vervolgd

Reageer op Facebook

Delen: