GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus in Arabië

06-12-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images8

In Handelingen 9 lezen we Lucas’ verslag van de roeping van Saulus, de driedaagse blindheid die hem trof, de ontmoeting met Ananias en zijn optreden in de synagogen van Damascus. Wanneer Saulus na geruime tijd ter ore komt dat er een moordaanslag op hem wordt beraamd laten vrienden hem in een mand via een venster in de stadsmuur, ontsnappen. En vervolgens vertrekt Saulus naar Jeruzalem.

Leggen we dit verslag van Lucas naast Paulus’ eigen verslag in de brief aan de Galaten, dan valt één detail sterk op. Luister hoe Saulus, naar eigen zeggen, na zijn roeping

16 … geen ogenblik te rade is gegaan met vlees en bloed; 17 ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen, die reeds voor mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabie vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. 18 Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem…

Galaten 1 zegt dat Paulus na zijn roeping naar Arabië is vertrokken en vervolgens terugkeerde naar Damascus. In Handelingen 9 daarentegen is geen sprake van Saulus’ reis naar Arabië en de vraag dient zich aan waar we die reis hebben in te passen in Lucas’ verslag. Meestal plaatst men de reis gedurende de “verscheidene dagen” waarvan sprake is in Hand.9:23. In dat geval zou Saulus na zijn roeping meteen zijn gaan verkondigen in de synagogen en gedurende die tijd ook een bezoek hebben gebracht aan Arabië. Gaan we echter uit van de volgorde in Galaten 1, dan is Paulus na zijn roeping eerst naar Arabië gegaan en daarna naar Damascus teruggekeerd. Dat is dus tussen Handelingen 9:19a en 19b. Het is op dit tijdstip in Lucas’ relaas, dat Saulus voor onbekende tijd naar Arabië vertrekt en vervolgens terugkeert naar Damascus. Waarna we verder lezen in Handelingen 9 vers 19b:

En het geschiedde, toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was 20 dat hij terstond in de synagogen verkondigde, dat Jezus de Zoon van God is.

Dit is dus na zijn verblijf in Arabië. Waarom Lucas geen melding maakt van Saulus’ bezoek aan Arabië, is niet met zekerheid te zeggen. Wel kunnen we vaststellen dat Lucas slechts verslag doet van de voortgang van de prediking van het Evangelie en daar hoort het bezoek aan Arabië niet bij. Saulus’ verblijf in Arabië is iets tussen de Heer en Saulus. In het eerdere citaat uit Galaten 1, schrijft Paulus dat hij niet te rade ging bij vlees en bloed, maar dat hij naar Arabië vertrok. Deze formulering suggereert dat hij te rade ging bij de Heer zelf in Arabië. Bedenk dat bij Saulus’ roeping tegen hem gezegd werd:

… hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt EN DAT IK  AAN U VERSCHIJNEN ZAL
-Handelingen 26:16-

Christus zou wederom aan Saulus verschijnen en dus ging Saulus niet te rade bij zijn collega-apostelen in Jeruzalem maar bij de Heer zelf. Het is om die reden dat hij vertrok naar Arabië. Staat Arabië in de Galaten-brief juist niet model voor het land waar de Heer zich ooit openbaarde aan Mozes en aan Israël de wet gaf (“de berg Sinaï in Arabië”; 4:25)? Hoe dan ook, juist in Arabië werd Saulus door Jezus Christus zelf onderwezen. Immers het Evangelie dat hij verkondigde had hij …

… niet van een mens ontvangen OF GELEERD, maar door OPENBARING van Jezus Christus.
-Galaten 1:12-

Israël werd via Mozes op de berg Sinaï in Arabië onderwezen in het verbond dat slaven baart (Gal.4:24). In datzelfde Arabië werd Paulus onderwezen in de waarheid van het Evangelie van de VRIJHEID!

Tot vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
-Galaten 5:1-

Reageer op Facebook

Delen: