GoedBericht.nl logo
English Blog

in zes dagen… wat?

19-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

God schiep hemel en aarde niet in zes dagen, maar in zes dagen openbaarde Hij de tien scheppingswoorden aan Adam. Een belangwekkend verschil!

Stelling #1
Genesis 1 is een boek.

Het scheppingsverhaal wordt afgesloten (2:4) met de mededeling: “dit zijn de toledot van hemel en aarde toen zij geschapen werden”. Het woord toledot wordt in de NBG vertaling weergegeven met “geschiedenis“. De Griekse LXX (waaruit de schrijvers van ‘het Nieuwe Testament’ steevast citeren) luidt:

… dit is het boek genesis* van hemel en aarde…
*Gr. biblos genesioos

Genesis 1 (tot 2:4) is een boek!

Genesis 1 is het wordingsboek van hemel en aarde, zoals 2:4 tot hoofdstuk 5:1 “het wordingsboek van Adam” is.
Tien keer lezen we in Genesis 1 “en God zeide”. Tien woorden zoals de stenen tafelen ook “de tien woorden” worden genoemd (Ex.34:28).

Stelling #2
“Morgen” en “avond” veronderstellen zonsopgang en zonsondergang.

De traditionele lezing van Genesis 1 (= hemel en aarde in zes dagen geschapen) levert vanouds een aantal logische problemen op. De bekendste is: als op de vierde dag sprake is van de formatie van “het grote licht” (de zon), hoe kan daarvoor dan al sprake zijn van “dag”, “morgen” en “avond”??

Wanneer Genesis 1 echter geen zesdaagse schepping beschrijft maar een zesdaagse openbaring van de schepping, dan bestaat dit probleem niet. In dat geval werd de zon niet op de vierde dag geformeerd, maar verhaalde God aan Adam op de vierde dag over de formatie van de zon.

Stelling #3
De zes pauzes tussen de avonden en morgens waren niet voor God.

Als God de hemel en de aarde in zes dagen zou hebben geschapen (of herschapen), dan moeten we aannemen dat God in de nacht rust hield. Ondanks Jesaja 40:28 dat zegt:

Een eeuwig God is YAHWEH, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden…..

Als Genesis 1 daarentegen een zesdaagse Goddelijke openbaring aan de méns is, dan zijn de nachtelijke pauzes logisch. De nachtrust was voor de méns nodig. Zoals trouwens ook de rust van de zevende dag niet voor God was bestemd, maar “voor de méns” (Markus 2:27).

Stelling #4
Adam en Eva kunnen bezwaarlijk op één dag zijn geformeerd…

Wanneer Adam en Evan op de zesde dag geschapen zouden zijn, dan levert dit een conflict op met het ’tweede scheppingsverhaal’ (uit “het boek van Adam”; Gen.5:1). Genesis 2 leert dat:

  • Adam werd geformeerd (:7),
  • Adam werd geplaatst in de hof (:8),
  • Adam door God werd geïnstrueerd (:16),
  • Adam alle dieren benoemt (:20),
  • Adam voor zichzelf geen hulp vindt (:20),
  • Adam een diepe slaap overkwam (:21)
  • Eva vervolgens werd geformeerd (:22).

Is het redelijk aan te nemen dat dit alles binnen de twaalf uren van één dag heeft plaatsgevonden? Ook dit probleem verdwijnt als we verstaan dat man en vrouw niet op de zesde dag zijn geschapen maar dat God op de zesde dag verhaalde van de creatie van man en vrouw.

Stelling #5
God schiep niet, maar DEED de hemel en aarde in zes dagen.

Dikwijls wordt Exodus 20:11 slordig geciteerd met de bewering dat God hemel en aarde in zes dagen geschapen heeft. Wat er echter staat is dit:

8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk DOEN (Hebr. asah); 10 maar de zevende dag is de sabbat van YAHWEH, uw God; dan zult gij geen werk DOEN (Hebr. asah)(…) 11 Want in zes dagen heeft YAHWEH de hemel en de aarde GEDAAN (Hebr. asah), de zee en al wat daarin is…

In deze tekst wordt drie keer het Hebreeuwse woord ‘asah‘ gebruikt. De eerste twee keer wordt het weergegeven met ‘doen’. Dat is ook de primaire betekenis van het woord. Doen kan betrekking hebben op alle mogelijke activiteiten. Zou men konsekwent het derde ‘asah’ eveneens weergeven met het werkwoord ‘doen’, dan staat er: in zes dagen heeft YAHWEH de hemel en de aarde GEDAAN…

“In zes dagen… hemel en aarde gedaan”, verwijst uiteraard naar de eerste hoofdstukken van Genesis. Genesis 2:3,4

3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust (lett. gestaakt) heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht. DIT IS het wordingsboek van de hemel en de aarde (LXX)…

Niet de schepping maar het wordingsboek van hemel en aarde kwam in zes dagen tot stand.

Stelling #6
God sprak tot de mens in zes dagen en benoemde voor de mens de dingen (“dag”, “nacht”, “land”, “zee”, etc.) .

Wanneer Genesis 1 onderwijs van God is aan de mens in de hof van Eden, dan worden ook de diverse benoemingen (“en God noemde…”) in dat hoofdstuk in één keer duidelijk. Waarom zou God toen er nog geen mens was, het licht “dag” noemen en de duisternis “nacht”? Dit zijn immers fenomenen voor de mens op aarde. En waarom zou Hij het droge “land” en de wateren “zee” noemen? Enz. De benoemingen veronderstellen een mens op aarde die wordt aangesproken.

Conclusie…
God schiep hemel en aarde “in den beginne”. Wanneer dat was staat er niet bij. Hoelang Hij daarover gedaan heeft evenmin. In zes dagen heeft God aan Adam de tien scheppingswoorden geopenbaard. Niet de schepping maar het scheppingsverhaal duurde zes dagen.

 

Zie hier Genesis 1, vormgegeven zoals boven betoogd.

Delen: