English blog

FAQ – Veel Gestelde Vragen over Alverzoening

Lees eerst het artikel: God is een Redder van alle mensen – 16 feiten op een rijtje

 1. Waaraan is het woord ‘Alverzoening’ ontleend?
 2. Op welke andere Bijbelse argumenten steunt het geloof in Alverzoening?
 3. Houdt geloof in Alverzoening een ontkenning in van het toekomstig oordeel?
 4. Wat gebeurt er met de goddeloze na het sterven?
 5. Dat God wil dat alle mensen worden gered betekent toch niet dat dit ook gebeurt?
 6. Wat moeten we met teksten waar gesproken wordt over ‘eeuwig oordeel’ e.d.?
 7. Wat zeggen naslagwerken over de betekenis van het woord ‘eeuwigheid’ in de Bijbel?
 8. Bewijst Mattheüs 25:46 dat de eeuwige straf even eindeloos is als het eeuwige leven?
 9. Gaat het eeuwige leven ook voorbij?
 10. Leidt de gedachte dat alles uiteindelijk toch goed komt niet tot een onverschillig leven?
 11. Waarom zouden we aan anderen het Evangelie vertellen als zij toch gered worden?
 12. Is bij veel mensen die in Alverzoening geloven de wens niet de vader van de gedachten?
 13. Pleit de kerkgeschiedenis niet tegen de leer van de Alverzoening?
 14. Is het voor een simpele Bijbellezer niet erg ingewikkeld om Alverzoening te ontdekken?
 15. Moet de Alverzoening ook gepredikt worden?
 16. Is de tweede dood geen definitieve vernietiging?
 17. Ontnemen we aan het toekomstig oordeel niet de ernst wanneer er tóch een einde aan komt?
 18. Laten de laatste hoofdstukken van de Bijbel Alverzoening zien?
 19. Wat betekent ‘weder verzoenen’ in Kolosse 1:20?
 20. Wordt in Kolosse 1:20 een beperking gemaakt door wat onder de aarde is er niet bij te noemen?
 21. Filippenzen 2:11 zegt toch niet dat alle tong, vrijwillig Jezus als Heer zal belijden?
 22. Zijn ‘allen’ in allerlei zgn. ‘alverzoeningsteksten’ niet slechts alle gelovigen?
 23. Bewijst Johannes 3:36 dat aan de toorn van God geen einde komt?
 24. Wil 1 Korinthiërs 15:22 niet gewoon zeggen dat alle mensen zullen opstaan?
 25. Heeft God Zich ook met ongelovigen verzoend?
 26. Wat is de hel?
 27. Verkondigde de Here Jezus een uiteindelijke Alverzoening?
 28. Wat gebeurt er met de duivel?
 29. Wat is de Poel van Vuur?
 30. Wordt de dood teniet gedaan als ze in de Poel van Vuur wordt geworpen? (Openbaring 20:14)?
 31. Wat betekent ‘ziel en lichaam verderven in de hel’ (Mattheüs 10:28)?
 32. Kunnen sommigen nooit meer tot inkeer komen (Hebreeën 6:4-8 en 10:26)?
 33. Leert Openbaringen 14:11 een eindeloze pijniging?
 34. Bewijst Lucas 1:33 dat Christus “zonder einde” heerst?
 35. Hoe kan ‘eeuwig’ in Rom.16:26 en 2Kor.4:18 tijdelijk zijn?
 36. Zijn “alle mensen” van Rom.5:18 misschien niet letterlijk allen maar “zeer velen”(:19)?
 37. Wat betekent de pijniging van de rijke man in Lucas 16:19-31?
 38. Voor één bepaalde zonde bestaat toch geen vergeving in eeuwigheid (Marcus 3:29)?
 39. Leert de Bijbel een ‘tweede kans’?
 40. Leert 1Timotheüs 4:10 niet slechts dat God een Redder is vóór alle mensen?
 41. Johannes 3:16 zegt toch “een ieder die gelooft”? Is dat geen beperking?
 42. Aion kan inderdaad ‘eeuw’ betekenen maar ‘aionios’ betekent: altijd, eindeloos.
 43. Zijn alle mensen in Romeinen 5:18 niet degenen zijn die “de overvloed van genade ontvangen” (:17)?
 44. Zijn de tweede “allen” in 1Kor.15:22 niet slechts allen in Christus? Gelovigen dus?
Delen: