GoedBericht.nl logo
English Blog

10. Leidt de gedachte dat alles uiteindelijk goed komt, niet tot een onverschillig leven?

Voor sommigen wel. De wetenschap dat niet het oordeel maar Gods genade uiteindelijk triomfeert kan als alibi worden aangewend om goddeloos te leven. Maar wie zo spreekt kent noch de ernst van het oordeel, noch de goedheid van God. De prediking van Gods alles overwinnende genade is inderdaad een risico want het kan worden misbruikt “als aanleiding voor het vlees” (vergl. Gal.5:13). Paulus kende dat verwijt ook, sterker nog, het werd hem zelfs in de mond gelegd, zoals we lezen in Romeinen 3:8. Maar Gods overwinnende genade is de waarheid en zou dus gepredikt worden. Ongeacht de risico’s.

Wie de genade Gods die reddend is verschenen aan alle mensen, werkelijk kent en begrepen heeft, wordt opgevoed tot een leven waarin God verheerlijkt wordt (Titus 2:11,12).

Delen: