GoedBericht.nl logo
English Blog

19. Wat betekent ‘weder verzoenen’ in Kolosse1:20?

‘Verzoenen’ bij Paulus is een heel ander woord dan b.v. bij Johannes in 1Joh.2:2 (“een verzoening voor onze zonden en ook voor de gehele wereld”). In dit laatste Schriftgedeelte is het Griekse woord ‘hilasmos’ en dat gaat over het bedekken van zonden.

Bij Paulus is het werkwoord ‘katallasso’ en dit houdt verband met het verzoenen van vijanden. In drie gevallen gebruikt Paulus een versterkte vorm van ‘katallasso’: ‘apokatallasso’ (lett. vanaf-verzoenen). Dit duidt op een volledige, niet slechts verticale maar ook horizontale verzoening. Vergl. Efeze 2:16 waar Paulus ‘apokatallasso’ gebruikt om aan te geven dat er niet alleen verzoening is tussen de mens en God maar ook tussen de mensen onderling (“de twee” = Jood en heiden).

De term ‘weder-verzoenen’ is nogal ongelukkig omdat het de suggestie zou kunnen wekken van ‘wederzijds’. Maar verzoening is niet wederzijds; God is niet verzoend omdat Hij nooit een vijand was. Het ‘apokatallasso’ duidt op een ‘gehele verzoening’: een horizontale verzoening (van schepselen onderling) vanaf de verticale verzoening (=tussen schepselen en God).

Het ‘geheel verzoenen van het al’, spreekt van het maken van algehele vrede ofwel het wegnemen van alle vijandschap. Niet God maar de wereld is vijandig en God verandert vijandschap in vrede “door het bloed van het kruis”. Het kruis bewijst dat geen vijandschap opgewassen is tegen Gods liefde. Elk creatuur (“hetzij in de hemel, hetzij op aarde”) zal tot die erkenning komen.

zie ook:
Zes Misvattingen Over Alverzoening

Delen: