GoedBericht.nl logo
English Blog

1. Waaraan is het woord ‘Alverzoening’ ontleend?

De term ‘Alverzoening’ is rechtstreeks ontleend aan Kolosse 1:20. In het Grieks schrijft Paulus daar: “apokatalaxai ta panta” = verzoenen van het al.

… door Hem, vrede makend* door het bloed van zijn kruis, het al, wederzijds met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Ook jullie, eens vervreemd en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu wederzijds…

* de vertaling “vrede gemaakt hebbende” (voltooid) is niet correct. In het Grieks staat hier een aorist, dat is een tijdloze werkwoordsvorm. God hééft geen vrede gemaakt op het kruis. Hij máákt vrede door het kruis (ongeacht het tijdstip).

Het is GOD die door het bloed van het kruis, ‘het al’ wederzijds met zich verzoent. Allen omvattend, dat is de garantie. Met als enige (logische) voorwaarde dat men vervreemd of vijandig gezind moet zijn.

Delen: